11
O Isus sikavel len te rugin pes
Äk data o Isus rugilas pes anθ-äk than. Kana termenisardǎs, jekh anθa-l lesqe ućenićǎ phendǎ lesqe:
— Rai!a, sikav amen te rugis amen, sar i o Joan sikadǎs pe ućenićen!
Ov phendǎ lenqe:
— Kana rugin tumen, te phenen:
Dad!e!
Te sfincol pes kǒ anav,
te avel kǒ thagarimos!
Amaro marno savesθar si amen nevoja, de les amenqe anθä fiosavo ges,
Haj jertisar amare bezexa,
kä i ame jertis kolen kaj si amenqe uʒile!
Haj na ïngǎr amen anθ-e ispita!
Haj maj phendǎ lenqe:
— Te phenas kä jekhes anθa tumenθe si les äk amal haj ke epaś le reakjaqi ʒal lesθe haj phenel lesqe: «Amala, de man uʒile trin bokolǎ, kä, doar so areslos manθe, äk amal mïräsθar poa drom, haj naj man khanć te dav les te xal.» Haj te phenas kä andral anθa o kher, o amal kadava del tumen anglal: «Muk man anθ-e paćǎ! O udar si deźa phandado, me haj mïrä ćhave sǎm anθ-o pato, ni daśtiv te uśtǎv haj te dav tut.» Phenav tumenqe: kjar kä ni uśtelas te del tumen kä si tumaro amal, dar kaśte na kerdǒl laʒavesqo, va uśtela haj va dela tumen sǎ so träbul tumen.
Kodolasqe i me phenav tumenqe: mangen, haj va dela pes tumenqe, roden, haj va arakhena, maren, haj o udar va putardǒla tumenqe. 10 Anθa kodoja kä kova savo mangel, va primila, kova savo rodel, va arakhela, haj kova savo marel, va putardǒla lesqe o udar.
11 Savo dad anθa tumenθe, kana lesqo ćhavo mangel lesqe äk maćho, va dela les äk sap anθ-o than le maćhesqo? 12 Sau, kana mangela äk arno, va dela les äk skorpiono? 13 Kadǎ kä kana tume, save sen nasul, ʒanen te den bukǎ laćhe tumare ćhaven, kabor maj but tumaro Dad anθa o ćeri va dela o Duxo Sfïnto kolenqe kaj mangen les!
O Isus ni ïnkalavel le bengen le Satanaça
14 Äk data o Isus ïnkalavelas äk beng savo sas muto. Päće ïnklistos o beng, o muto ïnćeposajlos te del duma, haj äl manuś kidine mirisajles. 15 Dar aver phenenas:
— Ïnkalavel le bengen le Beelzebuloça, o baro le bengenqo.
16 Aver, te ćhun les ke proba, mangenas lesqe te sikavel lenqe äk semno kaθar o Del.
17 O Isus prinʒandǎs lenqe gïnduri haj phendǎ lenqe:
— Kana anθ-äk them äl manuś mardǒn kontra jekh avresqi, o them distruʒil pes. Haj kana anθ-äk familia äl manuś mardǒn jekh kontra avresqi, e familia va distruʒila pes. 18 Deć, kana o Satana mardǒl pi kontra, sar va maj aćhola lesqo thagarimos? Phenav kadaja kä phenen kä me ïnkalavav le bengen le Beelzebuloça. 19 Haj kana me ïnkalavav le bengen le Beelzebuloça, tumare manuś kaça ïnkalaven len? Kodolasqe on si te aven tumare krisitorǎ! 20 Dar kana me ïnkalavav le bengen le vasteça le Devlesqo, o thagarimos le Devlesqo avilos tumenθe. 21 Dar kana äk manuś zuralo haj miśto armime päzil pǒ kher, lesqe bukǎn si len paćǎ. 22 Dar kana jekh maj zuralo avel kontra lesqi haj marel les, lel lesqe arme anθä save bazolas pes haj xulavel e prada lili lesθar. 23 Kova savo naj mança, si mïrï kontra, haj kon ni kidel mança, risipil.
O manuś anθa savo sas ïnkalado äk beng
24 Kana äk duxo nasul ïnklel avri anθa äk manuś, phirel anθ-äl thana bi pajesqo haj rodel odihna. Kä ni arakhel lan, phenel pesqe: «Va riva man anθä muro kher kaθar ïnklistem!» 25 Haj kana avel, arakhel les śïlado haj kerdi ordinǎ. 26 Atunć ʒal haj maj lel peça aver jefta duxuri, maj nasul dä sar lesθe. Ʒan te beśen othe, haj e starǎ maj palal le manuśäsqi kodolesqi va avela maj nasul dä sar anglal.
Kas binekuvintil o Del
27 Anθ-o timpo so phenelas o Isus kadal vorbe, äk ʒuvli anθa o maśkar le manuśänqo dinǎs muj:
— Baxtalo si o pïnteko kaj phiradǎ tut haj äl ćuća kaj pilǎn len!
28 Ov phendǎs:
— Maj sigo si baxtale kola save aśunen o kuvïnto le Devlesqo haj keren les!
O semno le proorokosqo Jona
29 Anθ-o timpo so kidenas pes i maj but manuś, ov ïnćeposajlos te phenel:
— Äl manuś save train akana si manuś pherde nasulimos. Mangen äk semno, dar ni va dela pes lenqe aver semno numa o semno le proorokosqo Jona. 30 Kä sar o Jona sas äk semno anθa-l Ninivǎ, sa kadǎ i o Ćhavo le Manuśäsqo va avela äk semno anθa-l manuś save train akana. 31 Anθ-o ges le krisaqo, e thagarni kaθar o sudo si te avel e martora kontra le manuśänqi save train akana haj va osïndila len. Kä oj avilis kaθar o śäro le phuǎqo te aśunel e gogi le Solomonosqi. Haj ita kä kathe si jekh maj baro dä sar o Solomon.a 1 Thagara 10:1-13 32 Anθ-o ges le krisaqo, äl murś anθa-i Ninive va avena martorǎ kontra le manuśänqi save train akana haj va osïndina len. Kä on mukles o bezex haj boldinǎjles k-o Del kana o Jona phenelas o mesaź kaθar o Del. Haj ita kä kathe si jekh maj baro dä sar o Jona.b Jona 3
E lumina
33 Koniva päće astardǎs äk lampa, ni ćhul lan anθ-äk than garado sau tala äk banica, haj ćhul lan dakhatinenθe opre, ka kola kaj ïntrin te dikhen e lumina.c Luka 8:16 34 Ki jakh si e lumina ke truposqi. Kana ki jakh si laćhi, saoro trupo kiro si pherdo lumina. Dar kana ki jakh si nasul, kǒ trupo si pherdo ïntunjariko. 35 Kadǎ kä le sama, ka e lumina kaj si anθä tuθe ta na avel kali! 36 Kadǎ kä, kana saoro trupo kiro si pherdo lumina, haj naj les nić äk rig kali, va avela anθä sǎ pherdo lumina, sar atunć kana luminilas tut äk lampa pe luminaça.
Vaj kaθar äl farisea haj kaθar äl sikaitorǎ le Krisaqe
37 Anθ-o timpo so o Isus maj delas duma, äk fariseo rugisardǎ les te xal lesθe. Ov ïntrisajlos haj beślos ke sinia. 38 O fariseo sas mirime kana dikhlǎs kä o Isus ni thovel pes p-äl vast ʒi kaj te xal. 39 Dar o Raj phendǎ lesqe:
— Ej, tume äl fariseǎ, tume uźon avrǎl e rig le paxarenqi haj le farfurienqi, dar andral sen pherde ćorimos haj nasulimos! 40 Manuś dile, oare kova kaj kerdǎs e rig avrǎl ni kerdǎs i koja andral? 41 Den le ćorän so si anθä lenθe, haj atunć sǎ va avela uźe anθa tumenθe!
42 Dar vaj tumenθar, fariseilor! Kä den le Devles le deśenqi rig anθa-i menta, anθa-i ruta haj anθa saorä zarzavaturi, dar bistren o ćaćimos haj e dragostja le Devlesqi! Kadaja si so träbul te keren, haj kolaver ta na muken len bi kerde!
43 Vaj tumenθar, fariseilor! Kä jubin o than anglal anθ-e sinagoga haj anθ-äl pjace te aven dine ges laćho!
44 Vaj tumenθar! Kä sen sar äl thana le praxomasqe kaj naj ćhutino nić äk semno, haj äl manuś phiren pä lenθe, ni ʒanen ⸤haj maxrin pes⸥!* Pala-i Kris le Mojsǎsqi, kana uśtjajesas äl thana le praxomasqe, maxrisas tut. Dikh äl Numerǎ 19:16!
45 Jekh anθa-l sikaitorǎ le Krisaqe dine les anglal:
— Sikaitorina, kana phenes kadal bukǎ, źignos amen i amen.
46 Ov phendǎs:
— Vaj i tumenθar, sikaitorǎ le Krisaqe! Kä ćhun p-äl manuś pharimata phare ïngǎrimasqe, haj tume ni maken tumen nić jekheça anθa tumare naja kaθar äl pharimata!
47 Vaj tumenθar! Kä keren äl thana le praxomasqe le prooroćenqe saven mudardǎ len äl dada tumare. 48 Kadǎ kä sikaven kä plaćol tumen so kerdes tumare dada, kä on mudardes le prooroćen, haj tume keren lenqe thana le praxomasqe. 49 Kodolasqe i o Del phendǎs gogǎça: «Va dava lenqe drom prooroćǎ haj soli. Avren anθa lenθe va mudarena len, haj avren va kerena len te suferin,»d Jeremia 7:25 50 kaśte manglol pes kaθar äl manuś save train akana o rat saorä prooroćenqo, savo sas ćhordino dä kana sas e lumǎ kerdi: 51 kaθar o rat le Abelosqo ʒi k-o rat le Zahariasqo, mudardo maśkar o altari haj o Templo.e Ʒeneza 4:8; 2 Kronić 24:20 Da, phenav tumenqe, va mangela pes kaθar äl manuś save train akana!
52 Vaj tumenθar, sikaitorǎ le Krisaqe! Kä ćhuten o vast pe keja kaθar o kher le sikaimasqo ⸤anθa o Del⸥. Tume ni ïntrisajlen, haj kolen kaj kamenas te ïntrin ni muklen len!
53 Kana o Isus ïnklistos othar, äl sikaitorǎ le Krisaqe haj äl fariseǎ ïnćeposajles te atäkin les duśmäniaça haj te pućhen les anθa but bukǎ, 54 kä kerde planuri te astaren le Isusos te phenel daići greśime.

a11:31 1 Thagara 10:1-13

b11:32 Jona 3

c11:33 Luka 8:16

*11:44 Pala-i Kris le Mojsǎsqi, kana uśtjajesas äl thana le praxomasqe, maxrisas tut. Dikh äl Numerǎ 19:16!

d11:49 Jeremia 7:25

e11:51 Ʒeneza 4:8; 2 Kronić 24:20