9
Äl manuś anθa o Gabaon phiradon gogǎça haj xastran kaθar o Israel
Kana aśundes kadal bukǎ, saorä thagara kaj sas ordalθar o Jordano, p-äl plaja, p-äl thana orta haj pä saorï rig le Pajesqo o Baro, ʒi paśa o Libano: äl heticǎ, äl emoricǎ, äl kanaanicǎ, äl ferezicǎ, äl hevicǎ haj äl jebuśicǎ, sǎ kidinǎjles kaśte mardǒn anθ-äk than kontra le Josuasqi haj kontra le Israelosqi.
Dar kana äl manuś kaj beśenas anθ-o Gabaon aśundes so kerdǎsas o Josua le Jerihonosqe haj le Ajosqe, phiradiles ćorimaça. Pregätisardes äl bukǎ kadala haj telǎrdes k-o drom: liles pä pe xära niśte gone purane haj niśte burdufuri purane anθa molǎθe, ćhinde haj subde, anθ-äl pïrne pogimaθe purane haj subde kotorença, haj sas hurǎde coalença purane. Saoro marno savo lilesas les sas śuko haj pruśuka.
Geles k-o Josua anθ-e tabära k-o Gilgal haj phende lesqe haj le murśenqe anθa o Israelo:
— Avas anθa-k them dural, akanak ⸤mangas tumenqe⸥, keren äk phanglimos amença!
Äl murś anθa o Israel dines anglal le hevicen:
— Daśtil pes kä tume beśen paśä amenθar, sosθe te keras äk phanglimos tumença?
On phendes le Josuasqe:
— Sǎm ke robi.
Haj o Josua phendǎ lenqe:
— Kon sen tume haj kaθar aven?
On dine les anglal:
— Ke robi aven anθa-k them but dural, kä aśundǎm anθa o anav le Rajesqo, ke Devlesqo, kä aśundǎm so phendǒl anθa lesθe, anθa sǎ so kerdǎs anθ-o Eʒipto 10 haj anθa sǎ so kerdǎs kolenqe le duje thagaren le emoricenqe ïnkǎltar o Jordano, le Sihonosqe, o thagar le Hesbonosqo, haj le Ogosqe, o thagar le Basanosqo, savo beśelas anθ-o foro Aśtarot. 11 Amare phure haj saorä manuś anθa amaro them phendǎ amenqe: «Len tumença xamos anθa o drom, ʒan angla lenθe haj phenen lenqe: ‘Sǎm tumare robi; akanak ⸤mangas tumenqe⸥, keren äk phanglimos amença!’ » 12 O marno kadava si amaro. Tato lilǎm les anθa o drom kheral, kana telǎrdǎm te avas tumenθe, haj akanak si śuko haj pruśuka. 13 Äl burdufuri kadala le molǎqe sas neve kana perdǎm len haj ita kä ćhindinǎjles. Amare coale haj amaro pogimos purajles, kä o drom sas but lungo.
14 Äl murś le Israelosqe gustisardes anθa lenqo xamos, dar le Rajes ni puśle les sar te keren. 15 O Josua kerdǎs paćǎ lença haj kerdǎs äk phanglimos lença te mukel len te train, haj äl manuś äl bare le poporosqe xale lenqe sovel.
16 Pala trin ges päće kerdes o phanglimos, aśundes kä si većini lença, kä si paśä lenθar. 17 Äl israelicǎ telǎrdes haj anθä le trinenqo ges aresles kä lenqe foruri: o Gabaono, e Kefira, o Beeroto haj o Kirjat-Ijarim. 18 Dar äl israelicǎ ni marde len, kä äl manuś äl bare le poporosqe xale lenqe sovel p-o Raj, o Del le Israelosqo.
Haj saoro poporo ruja pes kontra le manuśänqi bare. 19 Saorä manuś bare phendes saorä poporosqe:
— Xalǎm lenqe sovel p-o Raj, o Del le Israelosqo, kadǎ kä ni daśtis te makhas amen lenθar. 20 Ita so si te keras lenqe: si te mukas len te train, ta na avel pä amenθe pedjapsa ⸤le Devlesqi⸥, anθa-i kauza le sovelǎqi savi xalǎm lan lenqe.
21 Phende lenqe äl manuś bare:
— Muken len te train!
Haj dä atunća ćhinenas kaśt haj ïnkalavenas paj anθa saoro poporo, sar phendǎ lenqe äl manuś bare.
22 O Josua dinǎ len muj haj phendǎ lenqe:
— Sosθe tharden amen phenindos: «Sǎm but dur tumenθar», kana tume beśen paśä amenθar? 23 Akanak sen dine armaja haj totdjauna si te aven robi, si te ćhinen kaśt haj si te ïnkalaven paj anθa o kher mïrä Devlesqo.
24 On dines anglal le Josuas:
— Phendinǎjlos miśto ke robenqe kä o Raj, o Del ke poporosqo, dinǎs porunć pe robos le Mojsǎs, kaśte del tumen saoro them haj te mudarel angla tumenθe saorä manuśän le themosqe. Haj but darajlǎm tumenθar anθa amari viaca. Kodolasqe kerdǎm e buki kadaja. 25 Haj akanak dikh, sǎm anθä ke vast. Ker amença so pakǎs kä si miśto haj ćaćes!
26 O Josua kerdǎs kadǎ haj xastradǎ len anθa o vast le israelicenqo, haj ni mudarde len. 27 Dar anθa o ges kodova ćhutǎ len te ćhinen kaśt haj te ïnkalaven paj anθa o poporo haj anθa o altari le Rajesqo anθ-o than savo si te alol les ov. Kadǎ keren ʒi anθ-o ges dä ages.