14
O Isus si o drom, o ćaćimos haj e viaca
⸤O Isus phendǎs:⸥
— Tumare ile ni träbul te aven tulburime. Te pakǎn anθ-o Del haj te pakǎn anθä manθe! Anθ-o kher mïrä Dadesqo si but xodäi. Ta na afi sas kadǎ, afi phendemas. Ʒav te kerav äk than anθa tumenθe. Haj kana ʒava te kerav äk than anθa tumenθe, si te riv man, haj si te lav tumen mança kaśte aven i tumen kaj sem me. Haj ʒanen o drom karing o than kaj me ʒav.
O Toma phendǎ lesqe:
— Rai!a, ni ʒanas kaj tu ʒas: sar daśtis te ʒanas o drom?
O Isus phendǎs:
— Me sem o drom, o ćaćimos haj e viaca. Konik ni daśtil te avel k-o Dad, numa prin manθe. Te afi prinʒandenasman, afi prinʒanenas i mïrä Dades.* O oriʒinalo daśtilas te maj avel: „Kana prinʒanen man, va prinʒanena i mïrä Dades”. Haj dakanara prinʒanen les haj i dikhlen les.
O Filip phendǎ lesqe:
— Rai!a, sikav amenqe le Dades haj aresel amen!
O Isus phendǎ lesqe:
— Sem dä kadikita timpo tumença haj ïnkä ni prinʒanes man, Filip!e? Kova kaj dikhlǎ man man, dikhlǎs le Dades. Sar daśtis te phenes: «Sikav amenqe le Dades»? 10 Ni pakǎs kä me sem anθ-o Dad haj kä o Dad si anθä manθe? Na manθar phenav äl vorbe save phenav len tumenqe, dar o Dad kaj aćhol anθä manθe, ⸤kjar ov⸥ kerel pi buki ⸤anθa manθe⸥. 11 Pakǎn man kä me sem anθ-o Dad haj o Dad si anθä manθe. Kana ni pakǎn man, pakǎn makar anθa-i kauza kadal bukǎnqi! 12 Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe: Kon pakǎl anθä manθe va kerela äl bukǎ save me kerav len. Haj va kerela bukǎ maj bare dä sar kadala, anθa kodoja kä me ʒav k-o Dad. 13 Haj orso va mangena tume anθä muro anav, va kerava, kaśte sikavel o Ćhavo kabor dä baro si o Dad. 14 Kana va mangena manqe dajći anθä muro anav, kodoja va kerava.
O Isus phenel kä va dela drom o Duxo Sfïnto
15 Kana jubina man, va ïnkǎrena mïrä porunć. 16 Haj me va rugiva le Dades haj ov va dela tumen aver Aźutori te avel tumença totdjauna, 17 o Duxo le ćaćimasqo. E lumǎ ni daśtil te primil les, kä ni dikhel les haj nić ni prinʒanel les. Tume prinʒanen les, kä aćhol tumença haj va beśela anθä tumenθe. 18 Naj te mukav tumen orfaja, haj si te riv man tumenθe. 19 Ïnkä äk cïra, haj e lumǎ ni va maj dikhela man, dar tume va dikhena man. Pentru kä me traiv, i tume va traina. 20 Anθä o ges kodova va ʒanena kä me sem anθä muro Dad, tume sen anθä manθe, haj me sem anθä tumenθe. 21 Kas si mïrä porunć haj ïnkǎrel len, kodova jubil man. Haj kon jubil man man, va avela jubime kaθar muro Dad. Haj i me va jubiva les haj va kerdǒva man lesqe prinʒando.
22 O Juda (na o Juda Iskariotjano) phendǎ lesqe:
— Rai!a, haj sar kerdǒl kä va kerdǒsa tut prinʒando amenqe, haj na le lumǎqe?
23 O Isus dinǎ les anglal:
— Kana jubila man dakoniva, va kerela mïrä vorbe, haj muro Dad va jubila les. Va avasa lesθe, haj va beśasa anθ-äk than leça. 24 Kon ni jubil man, ni ïnkǎrel mïrä vorbe. Haj äl vorbe kaj tume aśunen len, naj mïrä, haj si mïrä Dadesqe, savo dinǎ man drom.
25 Phendem tumenqe kadal bukǎ kabor maj sem tumença. 26 Dar maj ïnkǎl o Aźutori, o Duxo Sfïnto, saves o Dad va dela les drom anθä muro anav, va sikavela tumen saorä bukǎ haj va anela tumenqe gogi sǎ so phendem tumenqe. 27 Mukav tumenqe e paćǎ, dav tumen mïrï paćǎ. Ni dav lan tumenqe kadǎ sar del lan e lumǎ. Ta na tulburin pes tumare ile haj nić ta na daran! 28 Aśunden sar me phendem tumenqe: «Telǎrav dar va riva man tumenθe.» Te jubinas man, bukurinas tumen kä ʒav k-o Dad, kä o Dad si maj baro dä sar manθe. 29 Phendem tumenqe akanak, anglal ʒi kaj te kerdǒl, ka atunća kana va kerdǒla, te pakǎn. 30 Naj te maj dav duma but tumença, kä avel o maj baro le lumǎqo kadaja, dar naj muro baro, 31 dar me kerav kadǎ sar porunćisardǎ manqe o Dad, ka e lumǎ te ʒanel kä me jubiv le Dades. Uśten, te telǎras kaθar!

*14:7 O oriʒinalo daśtilas te maj avel: „Kana prinʒanen man, va prinʒanena i mïrä Dades”.