13
Sar te ïnkǎren gogi o poporo le evreenqo anθa sosθe kerdǎs o Raj
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
Sfincosar manqe orsavo kerdo anglal. Orsavo ćhavo angluno anθa-l israelicǎ, kadikita anθa-l manuś, kabor i anθa-l animalǎ paśa o kher: si muro.
O Mojsǎ phendǎs le poporosqe:
— Na bistar o ges kadava, kana ïnklisten anθa o Eʒipto, anθa o them le robiaqo! Kä vasteça zuralo ïnkaladǎ tumen o Raj kaθar. Na xan khanć dospime! Ïnklen ages, anθ-o ćhon Abib! Kana va ïngǎrela tut o Raj anθ-o them le kanaanicenqo, le heticenqo, le emoricenqo, le hevicenqo haj le jebuśicenqo, anθa savo xalǎs sovel ke dadenqe kä va dela la tuqe, o them kaj thabdel thud haj abgin, te ïnkǎres o obićej kadava anθ-o ćhon kadava! Timpo jefta gesenqo te xas azimǎ, haj anθä le jeftanqo ges te avel tut äk särbätoarja anθ-e ćinstja le Rajesqi! Te xas azimǎ jefta ges! Ta na arakhadǒl tuθe khanć dospime! Nić droźdia ta na dikhǒl anθä saoro them kiro! Anθ-o ges kodova te phenes ke ćhavesqe: «⸤Kerav kadaja⸥ anθa so kerdǎs o Raj anθa manθe, kana ïnklistem anθa o Eʒipto.» Kadaj särbätoarja te avel tuqe amintirja sar äk semno p-o vast haj sar äk semno kaj anel amintǎ p-o ćikat, kaśte des duma anθa o sikaimos le Rajesqo anθä saorä ges, kä vasteça zuralo ïnkaladǎ tut o Raj anθa o Eʒipto. 10 Anθä kadala gesa te ïnkǎres kadaj porunka, anθä fiosavo bärś!
11 Kana va ïngǎrela tut o Raj anθ-o them le kanaanicenqo, sar xalǎs sovel tuqe haj ke dadenqe, haj kana va dela les tuqe, 12 te ćhus rigaθe le Rajesqe fiosave ćhaves angluno haj fiosaves kerdo angluno ke animalenqe paśa o kher. Äl murś si le Rajesqe. 13 Te kines palpale fiosave xäres angluno kerdo äk mieloça! Haj kana ni va pokinesa les, te phages lesqi kor! Te pokines anθa kiro fiosaves ćhavo kerdo anglal anθa ke ćhave! 14 Haj kana va pućhela tut kǒ ćhavo dak data: «Sosθe keres kadaja?», te des les anglal: «Vasteça zuralo ïnkaladǎ amen o Raj anθa o Eʒipto, anθa o them le robǎqo. 15 Kana o faraono sas śäralo haj ni dinǎs amaro drom, o Raj mudardǎs saorä kerde anglune anθa o Them le Eʒiptosqo, kaθar äl kerde anglune le manuśänqe ʒi k-äl kerde anglune le animalenqe paśa o kher. Kodolasqe anav źertfa le Rajesqe fiosaves kerdo angluno dä rig murśani, dar pokinav anθa fiosavo ćhavo kerdo anglal anθa mïrä ćhave.» 16 Kadaja va amintila tuqe, sar äk semno p-o vast sau p-o ćikat, kä vasteça zuralo ïnkaladǎ amen o Raj anθa o Eʒipto.
O Raj xastravel le evreen k-o Baro Paj le Trestěnqo
17 Päće o faraono dinǎs o drom le poporosqo, o Del ni ïngǎrdǎs len p-o drom karing o them le filisteenqo, i kä sas maj xarno, kä o Del phendǎs:
— Daśtilas te fal nasul le poporos kana dikhen räzboj, haj si te rin pes anθ-o Eʒipto.
18 O Del ïngǎrdǎs le poporos p-äk drom maj lungo, p-o drom kaj ʒal anθa-i mulani karing o Baro Paj le Trestěnqo. Äl israelicǎ ïnkliste gata te mardǒn anθa o Them le Eʒiptosqo. 19 O Mojsǎ lilǎs äl kokalǎ le Josifosqe, kä o Josif ćhutǎsas le israelicen te xan sovel:
— Ćaćes va aźutila tumen o Del. Te len i mïrä kokalǎ kaθar tumença!
20 Telǎrdes anθa o Sukot haj beśles k-o Etamo anθ-e rig le mulǎnjaqi. 21 O Raj ʒalas angla lenθe: o ges anθ-äk stïlpo norosqo, kaśte sikavel lenqe o drom, haj e rǎt anθ-äk stïlpo jagaqo, te del len lumina. Kadǎ daśtisajles te ʒan o ges haj i e rǎt. 22 O stïlpo le norosqo anθ-o timpo le gesesqo haj o stïlpo le jagaqo anθ-o timpo le reakjaqo ni durǒlas angla o poporo.