6
O Del pale phenel kä va xastravel le poporos
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Te dikhes akanak so si te kerav le faraonosqe: anθa-i kauza mïrä vastesqi zuralo va dela lenqo drom, anθa-i kauza mïrä vastesqi zuralo si te gonil len anθa lesqo them.
O Del maj dinǎs duma le Mojsǎsqe haj phendǎ lesqe:
— Me sem o Raj. Me sikadilem le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe sar o Del o Maj Zuralo, haj naj kadǎ kä semas prinʒando lenθar i tala muro anav o Raj?* Anθ-o oriʒinalo naj klaro. Maj daśtilas te xakǎrdǒl: „haj ni semas prinʒando lenθar tala muro anav o Raj”. Kerdem i phanglimos lença te dav len o Them Kanaan, kaj beśenas sar sträiinǎ. Haj akanak aśundem äl vakimata le israelicenqe, saven ïnkǎren len robi äl eʒipteǎ, haj andem manqe gogi kaθar muro phanglimos. Kodolasqe phen le israelicenqe: «Me sem o Raj. Me si te ïnkalavav tumen anθa-i buki phari le eʒiptjaenqi, si te xastravav tumen anθa lenqi robia, haj si te pokinav tumen mïrä vasteça zuralo haj phare krisimatença.
Me si te kerav tumen te aven muro poporo, me si te avav tumaro Del, haj si te prinʒanen kä me, o Raj, tumaro Del, sem kaj ïnkaladem tumen anθa-i phari buki le eʒipteěnqi. Si te ïngǎrav tumen anθ-o them kaj xalem sovel kä si te dav les le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe. Si te dav les tumenqe te avel tumaro them. Me sem o Raj
Kadǎ dinǎs duma o Mojsǎ le israelicenqe. Dar ni aśundes lesθar, kä lenqo ilo sas ïnkhjardo, haj lenqi buki phari. 10 Atunća o Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
11 Ʒa, phen le faraonosqe, o thagar le Eʒiptosqo, kä träbul te del o drom le israelicenqo anθa lesqo them!
12 O Mojsǎ rujas pes k-o Raj:
— Ita kä nić äl israelicǎ ni aśundǎ manθar. Sar si te aśunel manθar o faraono? Haj nić ni dav duma miśto.
O njamo le Mojsǎsqo haj le Aronosqo
13 O Raj dinǎ duma le Mojsǎsqe haj le Aronosqe haj dinǎ len drom te den duma le israelicenqe haj le faraonosqe, o thagar le Eʒiptosqo, kaśte ïnkalen le israelicen anθa o Them le Eʒiptosqo.
14 Ita äl phure lenqe njamurenqe: Äl ćhave le Rubenosqe, o angluno kerdo le Israelosqe: o Enoh, o Palu, o Hecron haj o Karmi. Kadala si äl njamuri le Rubenosqe. 15 Äl ćhave le Simeonosqe: o Jemuel, o Jamin, o Ohad, o Jakin haj o Coxar; haj o Saul, o ćhavo kerdo anθa-k ʒuvli kanaanito. Kadala si äl njamuri le Simeonosqe. 16 Kadala si äl anava le ćhavenqe le Levesqe, sar sas amenqe phende: o Gerśon, o Kehat haj o Merari. Äl bärśa le Levesqe sas äk śäl haj trǎnda haj jefta bärś. 17 Äl ćhave le Gerśonosqe: o Libni haj o Śimej, pe famelěnça. 18 Äl ćhave le Kehatosqe: o Amram, o Icehar, o Hebron haj o Uziel. Äl bärśa le Kehatosqe sas äk śäl haj trǎnda haj trin bärś. 19 Äl ćhave le Merariosqe: o Mahli haj o Muśi. Kadala si äl njamuri le Levesqe, sar sas amenqe phende.
20 O Amram lilǎs dä rromni le phǎ pe dadesqi, le Jokebeda, haj oj kerdǎ lesqe le Aronos haj le Mojsǎs. Äl bärśa le Amramosqe sas äk śäl haj trǎnda haj jefta bärś. 21 Äl ćhave le Iceharosqe: o Kore, o Nefeg haj o Zikri. 22 Äl ćhave le Uzielosqe: o Miśael, o Elcafan haj o Sitri.
23 O Aron lilǎs dä rromni le Eliśeba, e ćhej le Aminadabosqi, e phej le Nahśonosqi, haj oj kerdǎ lesqe le Nadabos, le Abihunos, le Eleazaros, haj le Itamaros. 24 Äl ćhave le Koresqe: o Asir, o Elkana haj o Abjasaf. Kadala si äl njamuri le koricenqe.
25 O Eleazar, o ćhavo le Aronosqo, lilǎs dä rromni jekh anθa-l ćheja le Putielosqe, haj oj kerdǎ lesqe le Fineasos. Kadala sas äl phure le njamurenqe le levicenqe, fiosavo pe famelǎça.
26 Kadala si kova o Aron haj kova o Mojsǎ, savenqe phendǎs o Raj: „Ïnkalen anθa o Them le Eʒiptosqo le israelicen, oastja oastǎça!” 27 On si kodola kaj dine duma le faraonosqe, o thagar le Eʒiptosqo, kaśte ïnkalaven anθa o Eʒipto le israelicen. Kadala si kodova o Mojsǎ haj kodova o Aron.
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe haj le Aronosqe te keren äl semnǎ
28 Kana o Raj dinǎ duma le Mojsǎsqe anθ-o Them le Eʒiptosqo, 29 phendǎs le Mojsǎsqe:
— Me sem o Raj. Phen le faraonosqe, o thagar le Eʒiptosqo, sǎ so phenav tuqe!
30 O Mojsǎ ruja pes le Rajesqe:
— Ita kä me ni dav duma miśto. Sar si te aśunel manθar o faraono?

*6:3 Anθ-o oriʒinalo naj klaro. Maj daśtilas te xakǎrdǒl: „haj ni semas prinʒando lenθar tala muro anav o Raj”.