14
O Pavel haj o Barnaba anθ-e Ikonia
Sa kadǎ i anθ-e Ikonia o Pavel haj o Barnaba ïntrisajles anθ-e sinagoga le evreenqi haj dines duma, kadǎ kä foarte but evrea haj i greć pakǎjes. Dar äl evrea save ni kamnes te pakǎn acïcosardes le neevreen haj bolde len kontra le phralenqi. Kodolasqe beśles but vremǎ othe haj denas duma bi daraqo pakjamaça anθ-o Raj, savo sikavelas kä si ćaćes so on phenen anθa lesqo miśtimos, aźutindos len te keren semnǎ haj minuni prin lenqe vast. Äl manuś anθa o foro sas xulade: aver sas le evreença haj aver le apostolença. Dar kana niśte neevrea haj niśte evrea anθ-äk than pe maj barença kerenas planuri te batźokorin len haj te mudaren len baränça, on aflisardes haj naśles anθ-äl foruri le Likaoniaqe: anθ-e Listra, anθ-e Derbe haj anθ-äl thana paśa kadala. Othe phenenas e vestja e laćhi.
O Pavel haj o Barnaba anθ-e Listra
Anθ-e Listra beśelas äk manuś le pïrnença paralizime, äk ologo anθa-i naśterǎ, savo ni phirdǎsas nić äk data. Ov beśelas tele haj aśunelas le Pavelos kana delas duma. O Pavel dikhlǎs orta pä lesθe haj dikhlǎs kä si les pakjamos te avel sastǎrdo. 10 Phendǎs zurales:
— Uśti haj beś orta anθä pïrnenθe!
Ov xuklos anθä pïrnenθe haj ïnćeposajlos te phirel. 11 Kana äl manuś dikhles so kerdǎsas o Pavel, dine muj anθ-e ćhib likaoneano:
— Äl devla liles trupo manuśänqo haj aviles amenθe!
12 Le Barnabasqe phenenas Zeus haj le Pavelosqe Hermes, käć ov sas kodova savo delas duma maj but. 13 O raśaj le Zeusosqo, savesqo templo sas avri paśa o foro, andinǎs guruva haj koroane lulugǎnqe angla-i poarta le forosqi anθ-äk than le manuśänça kidine, kä kamnos te anel lenqe źertfa. 14 Kana aśundes kadaj buki, äl apostolǎ o Barnaba haj o Pavel ćhindes pa pesθe. Naśles anθ-o maśkar le manuśänqo haj dines muj:
15 Lumjale, sosθe keren kadala? I ame sǎm manuś sar tumenθe. Ame sǎm kathe kaśte anas tumenqe e vestja laćhi, kaśte bolden tumen kaθar kadal bukǎ khanćivale k-o Del o ʒuvindo, savo kerdǎs o ćeri, e phuv, e marǎ haj sǎ so si anθä lenθe. 16 Anθ-o timpo kaj nakhlos, ov muklǎs saorä poporǎ te phiren pä pe droma. 17 Dar kerdǎs bukǎ laćhe save te den tumenqe duma anθa lesθe: dinǎ tumenqe brïśïnda anθa o ćeri haj rekoltǎ kä lenqo timpo, haj pherel tumare ile xamata haj bukuria.
18 Dar kjar päće phendes kadal bukǎ, o Pavel haj o Barnaba phares daśtisajles te oprin le manuśän kidine ta na anen lenqe źertfa.
19 Atunć aviles niśte evrea anθa-i Antiohia haj Ikonia haj cïrdes le manuśän pesθe. Ćhudes baränça anθ-o Pavel haj tïrïsarde les avri anθa o foro, pakǎndos kä mulos. 20 Haj kana äl ućenićǎ kidinǎjles paśa lesθe, o Pavel uśtilos haj intrisajlos anθ-o foro.
O Pavel haj o Barnaba ʒan parpale anθ-e Antiohia anθa-i Siria
Anθä le dujenqo ges o Pavel telǎrdǎs le Barnabaça ke Derbe. 21 Päće phendes e vestja e laćhi le manuśänqe anθä kadav foro haj kerdes but ućenićǎ, risajles anθ-e Listra, anθ-e Ikonia haj anθ-e Antiohia. 22 Zurǎrdes äl ile le ućenićenqe haj phenenas lenqe te beśen anθ-o pakjamos:
— Ame träbul te nakhas anθa but pharimata te daśtis te intris anθ-o thagarimos le Devlesqo.
23 Pala so ćhutes prezbiterǎ anθä fiosavi khangeri haj päće rugisajles haj postisardes, dinǎ len anθ-o vast le Rajesqo, anθä savo pakǎnas.
24 Nakhindos anθa-i Pisidia, aresles anθ-e Pamfilia. 25 Päće phendes o kuvïnto anθ-e Perga, geles anθ-e Atalia. 26 Othar geles le korabiaça ke Antiohia, kaj e khangeri rugisajlisas le Devlesqe kaśte avel les griźa lenθar anθä lesqo miśtimos, anθ-e buki savi akanak i termenisardesas lan. 27 Päće aresles, kides e khangeri haj phendes lenqe sǎ so kerdǎs o Del lença haj sar putardǎs le neevreenqe o udar le pakjamasqo. 28 Haj on aćhiles maj but timpo le ućenićença.