6
Jefta manuś si alome te aźutin le apostolen
Anθ-äl gesa kodola, kana o numäro le ućenićenqo barǒlas but, kola save denas duma grećisqo rovenas pes kontra kolavrenqi, kaj denas duma evreisqo, kä lenqe phivlǎnqe ni delas pes anθä fiosavo ges lenqi rig le aźutoresqi. Atunć äl deśuduj kides saorä ućenićen haj phendes:
— Naj miśto ka ame te mukas o kuvïnto le Devlesqo kaśte sluźis k-äl sini. Anθa kodoja, phrala!le haj pheja!le, alon maśkar tumenθe jefta murś, dine duma dä miśto, pherde Duxo Sfïnto haj gogi, saven va ćhaça len anθ-e sluźba kadaja. Haj ame va beśasa maj but anθ-e rugäćunǎ haj anθ-e sluźirǎ le Kuvïntosqi.
Kadal vorbe plaćujas saorä adunarǎ. Alosardes le Śtefanos, manuś pherdo pakjamos haj Duxo Sfïnto, le Filipos, le Proxoros, le Nikanoros, le Timonos, le Parmenasos haj le Nikolaes, äk manuś anθa-i Antiohia savo nakhlos k-äl evrea. Kadalen ande len angla äl apostolǎ. Päće rugisajles, ćhutes pe vast pä lenθe.
Haj o kuvïnto le Devlesqo räspïndilas pes sa maj but, haj o numäro le ućenićenqo anθa o Jerusalimo barǒlas but maj but. Kjar i but raśaja pakǎjes haj aśundes kaθar kadav mesaź.
O Śtefano si akuzome
O Śtefano sas binekuvintime kaθar o Del, savo dinǎ les zuralimos te kerel minuni haj semnǎ bare anθ-o maśkar le manuśänqo. Dar niśte manuś anθa-i sinagoga savi bućhol e Sinagoga le Xastramenqi anθa-i Robia, le Ćiriniaenqi haj le Aleksandrienqi, anθ-äk than avre manuśänça anθa-i Ćilićia haj e Asia, ïnćeposajles te xan pes le Śtefanoça, 10 dar ni daśtinas te beśen kontra lesqi, kä o Duxo aźutilas les te del duma gogǎça. 11 Kadǎ kä pokindes ćorjal niśte manuśän te phenen:
— Aśundǎm les sar phenelas bukǎ nasul kontra le Mojsǎsqi haj kontra le Devlesqi.
12 Kadǎ acïcosardes le manuśän, le phuren haj le sikaitoren le Krisaqe. Aviles, ćhutes o vast pä lesθe haj ïngǎrde les angla-i kris. 13 Andines niśte martorǎ xoxamne save phendes:
— O manuś kadava totdjauna del duma kontra le Templosqi sfïnto haj kontra le Krisaqi le Mojsǎsqi. 14 Kä aśundǎm les phenindos kä kadav Isus anθa o Nazareto va peravela kadav Templo haj va sikavela le manuśän aver obićeǎ dä sar kola save dinǎ len amenqe o Mojse.
15 Sǎ kaj sas anθ-e kris dikhles orta p-o Śtefano, haj dikhles kä lesqo muj dikhǒlas sar äk muj ïnʒerosqo.