19
Akkor o Pilátus hhunyá lé Jézusész the csugyá lész té korbácsolinén lész. The o szuglágyá khudé lészké koroná ándrá kángré, pé lészkro séro csudé lá the diné pé lészté köntösisz, lilávon szár lé krájonéngro. Ávénász lészté the phénénász:
— Té dzsivél lé zsidovonéngro krájisz!
The án fálkéndé limánász lész. Páné ári gijász o Pilátus the phéngyá lé zsidovonéngé:
— Dikh, ári ánáv lész tuméngé, vás kode káj té dzsánén, ké ná árákháv khájcs dzsungájibo án lészté.
Kide ké o Jézusisz ári gijá lá kángrunyá koronáhá the án lilávon köntösisz. The phéngyá léngé o Pilátus:
— Kádé hin o mánus!
The káná dikhlé lész o báré resejá the o őri, diné csingár:
— Feszitin lész, feszitin lész!
O Pilátus phéngyá léngé:
— Hhudén lész tumén the feszitinén lész, ké mé ná árákháv án lészté khájcs dzsungájibo!
Ode phéndé lé zsidovonéngré vezetővi:
— Hin ámén törvinye, the pálá ámári törvinye hin té mérél, ké ode phéngyász ké lé Délészkro csávo hino. Máté 26:63-66, 3 Mózes 24:16
Káná o Pilátus hájárgyá kálá dumész, inké máj zorész dárányá. The páné ándré gijá án khér the phéngyá lé Jézusészké:
— Káthár hán tu?
De o Jézusisz ná phéngyá khájcs. 10 O Pilátus phéngyá:
— Ná dumázinész máncá? Ná dzsánész ké dzsánohosz té mikáv tut té dzsász tuké, vagy té feszitináv tut?
11 O Jézusisz phéngyá:
— Ná dzsánehesz té kérész máncá khájcs, dáke ná ávijász dinyi tuké oprál. Vás kede máj báro bünosz hin kolész, szávo dinyá mán pé tré vásztá.
12 Pálá kode o Pilátus kámélász té mikél lész ári. De o zsidová dénász csingár:
— Dáké drom dész kálé mánusész, ná hán lé báré krájészkro barátosz! Akárkon kérél pész krájisz, hin lé báré krájészkro ellenségosz.
13 Kide ké káná o Pilátus hájárgyá kálá dumész, ári ángyá lé Jézusész the télé bésjá pé lá törvinyekro üszkemin, ká kodo thán szávo kide bicsol Bárráji Udvará, the pé lé zsidovonéngri csib Gabbatá. 14 Hász o gyész káná opré készülindé pé lé zsidovonéngri pátrágyi, toszárrá ko so. The o Pilátus phéngyá lé zsidovonéngé:
— Dikhén tumáro krájisz!
15 Kide ké von diné csingár:
— Lidzsá lész, lidzsá lész, feszitin lész!
O Pilátus phéngyász léngé:
— Tumáré krájész té feszitináv lész?
Ode phéndé o báré resejá:
— Ámén nányi ámén ávér krájisz, numá lé romainéngro krájisz!
16 Kide ké o Pilátus pordál dinyász lész pé léngré vásztá té feszitinén lész.
Lé Jézusész po keresztosz feszitinén lész
Kide ké hhuné lé Jézusész the ligindé lész. 17 Vo ligingyá pészkro keresztosz ári pé kodo thán szávo kide bicsol lá Koponyákro Thán, the pé lé zsidovonéngri csib Golgotá. 18 Kodé feszitindé lész, the lehe inké dujén. Jékh hász pé jékh fele the jékh pé okevér the vo án máskár. 19 O Pilátus iringyá pé jékh táblá: „O Jézusisz kátho Názáret, lé zsidovonéngro krájisz”, the opré csuné lá po keresztosz. 20 But zsidová igindé kede táblá, ké pásél hász ko forosz kodo thán káj feszitimén hász o Jézusisz. Irimén hász zsidoul, görögül the latinul. 21 Kide ké lé zsidovonéngré báré resejá phéndé lé Pilátusészké:
— Ná irin »lé zsidovonéngro krájisz«! Irin ké »Ode phéngyász ké: ‘Mé hom lé zsidovonéngro krájisz’ «!
22 O Pilátus phéngyá:
— Szo iringyom, iringyom.
23 O szuglágyá, pálá szoszté feszitindé lé Jézusész, lilé lészkré rizész the án stáréndé osztindé lén, szekkonészké jékh riszosz. De lészkro gád án jékháté hászlo kérdo, nász pé lészté szijibo. 24 Vás kede phéndé jékokolávrészké:
— Té ná phárávász lész, inkáb té khélász ámén káj té cérdász ári káj kászké té ácsél!
Kede vás kode hász, káj té tejesedinél o Iribo szávo irinél: „Osztindé morré rizész, the khéldé pén pé morro gád káj té cérdén ári, kászké té ácsél.”a Zsoltárisz 22:18 Kide ké kede kérdé o szuglágyá.
25 Ká lé Jézusészkro keresztosz ácsélász lészkri dej, lészkrá dákri phén, lé Kleopásészkri rromnyi i Máriá the i Máriá káthá Magdalá. 26 Káná o Jézusisz dikhjá pészkrá dá the pásá láté pészkré tanitványosz szávo drágon hász lészké, phéngyász pészkrá dáké:
— Murri dej, dikh, kádo hin tro csávo!
27 The pálá kode ode phéngyá kálé tanitványoszké:
— Dikh, tri dej!
The ándrá kode orá o tanitványosz pészté lijász lá.
Lé Jézusészkro méribo
28 Pálé kode dzsángjász o Jézusisz ké mindenosz kérdo hász, vás szoszké hászlo tráno. The káj té dicsol zsuzsész o csácsibo án Iribo, o Jézusisz phéngyá:
— Trusálo hom.b Zsoltárok 69.21, 22.15
29 Hász kodé jékh csáro phérdo sukjá mojáhá. Phérdé jékh szivacsisz mojáhá, pé jékh izsoposzkro ágosz csuné lészc 2 Mózes 12:22 the othé csuné lész ká lészkro muj. 30 Káná linyász o Jézusisz i mol, phéngyász:
— Mindenosz kérgyijász.
The télé mikjá pészkro séro, ári mikjá pészkro leheletosz the mujá.d János 10:17
31 Párásztoji hász the o szávátosz báro gyész hász, vás kede lé zsidovonéngré vezetövi ná kámlé káj té ácsén o mulé po keresztosz án kodo gyész. Vás kede mánglé lé Pilátusész káj té phágén léngré pungré ⸤káj máj szigo té mérén⸥ the té lén lén télé.e 5 Mózes 21.22–23, Józsué 8.29 32 Kide ké ávilé o szuglágyá the pháglé lé elsövonészkré pungré, pálá ode kokolávrészké szávo hászlo feszitimén lehe. 33 De káná ávilé ko Jézusisz the dikhlé ké vo ebe mujá, ná pháglé lészkré pungré. 34 De jékh másko szuglágyá ándré iszpinyá i lándzsá án lészkro pásváro, the szigo ári thádinyá rát the pányi. 35 Kodo szávo dikhjá kede, dumázingyá pá kede, the csácsész hin szo phénél. The dzsánél ké csácsibo phénél, káj té tumén té páttyán. 36 Ké kálá butyá vás kode kérgyilé, káj té ándré phérgyol o Iribo: „Incsé jékh té ná ávén pháglé ándrá lészkré kokálá!”f Zsoltárok 34.20, 2 Mózes 12:46 37 The án ávér thán máj iringyász o Iribo: „Dikhéná pé kodo szávész pordál puszádé.”g Zakariás 12.10
Lé Jézusészkro párrubo
38 Pálá kode o Jozsef káthá Arimátea, szávo lé Jézusészkro tanitványisz hász, de numá gárudész, ké dárányá káthá lé zsidovonéngré vezetövi, mángjá lé Pilátusész káj té mikél té lél lé Jézusészkro testosz.h Máté 27.57, Márk 15.43, Lukács 23.51 O Pilátus mikjá. Kide ké gijá the télé lijá lé Jézusészkro testosz. 39 Ávijá té o Nikodémus, vo szávo akkor ánglál retyi gijá ko Jézusisz. Ángyá kenöcsisz ándrá mirhá the áloe, szo hász voré trándá kilovész. 40 Akkor lilé lé Jézusészkro testosz the ándré csavarindé lész lepedövonéncá kenöcsehe, szár hin o szokásisz ko zsidová té párrunén. 41 Án kodo thán káj hász feszitimén o Jézusisz, hász jékh bár, the án kode bár hász jékh névo sirosz, án szávo inké ná hász csuno khádzsino.i Máté 27.60 42 Vás lé zsidovonéngri párásztoji the ké o sirosz pásél hász, án kodo csuné lé Jézusész.

19:7 Máté 26:63-66, 3 Mózes 24:16

a19:24 Zsoltárisz 22:18

b19:28 Zsoltárok 69.21, 22.15

c19:29 2 Mózes 12:22

d19:30 János 10:17

e19:31 5 Mózes 21.22–23, Józsué 8.29

f19:36 Zsoltárok 34.20, 2 Mózes 12:46

g19:37 Zakariás 12.10

h19:38 Máté 27.57, Márk 15.43, Lukács 23.51

i19:41 Máté 27.60