🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Isus alol le ućenićeni anglune
5
1 O Isus sas paśa o laqo o Genezaret.
Haj kana but manuś denas les brïnć
kidindos pes paśa lesθe
käć aśunenas o kuvïnto le Devlesqo,
2 dikhlǎs duj bärć pe marʒinǎ le lakosqi.
Äl peskarǎ dinesas pes tele haj thovenas pe plase.
3 O Isus uśtilos anθä jekh anθa-l bärć,
savi sas le Simonosqi,
haj rugisardǎ les te durǒn äk cïra kaθar o malo.
Beślos tele haj sikavelas le manuśän anθa-i barka.
4 Kana termenisardǎs,
phendǎs le Simonosqe:
— Ïngǎr e barka maj dur kaθar o malo
haj ćhuden tumare plase te astaren maćho!
5 O Simon dinǎs anglal:
— Raiǃa barea,
saorï rǎt kerdǎm buki phari
haj ni astardǎm khanć.
Dar kä kǒ kuvïnto va ćhudava äl plase!
6 Kana ćhude len,
kadiki dä but maćhe astardes,
kä ïnćeposajles te ćhindon lenqe plase.
7 Kerdes semno pe manuśänqe
save sas anθä kojaver barka,
te aven te aźutin len.
Kodola aviles,
haj pherdes äl duj bärć kadiki dä but
kä ïnćeposajles te skufundin pes.
8 Kana o Simon Petru dikhlǎs e buki kadaja,
pelos anθä koćanθe k-äl pïrne le Isusosqe haj phendǎs:
— Raiǃa,
telǎr manθar,
kä sem äk manuś bezexalo!
9 Phendǎs kadaja kä ov haj kola kaj sas leça
ujmisajles kabor dä but maćhe astardesas.
10 Sa kadǎ o Jakov haj o Joan,
äl ćhave le Zebedosqe,
äl manuś le Simonosqe,
aćhiles i on ujmime.
Atunć o Isus phendǎs le Simonosqe:
— Na dara!
Dakanara angle va avesa peskari manuśänqo.
11 Haj päće cïrdes äl koräbi k-o malo,
mukles sǎ haj geles pala lesθe.
O Isus uźol äk manuś lepratar
12 O Isus sas anθ-äk foro.
Ita,
äk manuś sas pherdo lepra,
haj kana dikhlǎ les,
ćhudǎ pes le moça ke phuv,
haj rugisardǎ les:
— Raiǃa,
kana kames,
daśtis te uźos man.
13 O Isus ïntinzosardǎs o vast,
maklǎ pes lesθar haj phendǎ lesqe:
— Kamav.
Av uźo!
Imedime,
muklǎ les e lepra.
14 Haj porunćisardǎ lesqe ta na phenel khanikasqe.
— Haj ʒa da sikadǒ le raśajesqe
haj an źertfa kä sanas uźome,
sar porunćisardǎs o Mojsǎ,
sar märturia anθa lenθe.a
15 Dar e vestja anθa lesθe aśundes i maj but manuś,
haj sa maj but manuś kidenas pes
kaśte aśunen les
haj te aven sastǎrde anθa lenqe nasfalimata.
16 Dar butioar o Isus ʒalas korkoro anθ-äl thana mulane
haj rugilas pes.
O sastjarimos äk manuśäsqo paralizime
17 Anθ-äk ges,
o Isus sikavelas le manuśän,
haj niśte fariseǎ haj sikaitorǎ le Krisaqe,
save avilesas anθa saorä gava le Galileaqe,
le Judeaqe haj anθa o Jerusalimo,
beśenas tele othe.
Haj o zuralimos le Rajesqo sas leça,
kaśte sastǎrel.
18 Haj ita kä niśte manuś andines äk manuśäs paralizime p-o pato.
Rodenas te ïngǎren les andrä haj te ćhun les angla lesθe.
19 Dar kä nas len kaθar te ïngǎren les andrä
anθa-i kauza le lumǎqi,
uśtiles p-o akoperiś le kheresqo
haj mukle les maśkar äl cigle le patoça,
anθ-o maśkar le manuśänqo,
angla o Isus.
20 Kana o Isus dikhlǎs lenqo pakjamos,
phendǎs:
— Phrala,
ke bezexa si jertime!
21 Äl sikaitorǎ le Krisaqe haj äl fariseǎ ïnćeposajles te gïndin:
— Kon si kadava,
da xujduil le Devles?
Kon daśtil te jertil äl bezexa dekït numa o Del?
22 Dar o Isus ʒanelas so gïndin haj phendǎ lenqe:
— Sosθe gïndin kadǎ anθä tumare ile?
23 So si maj uśuro?
Te phenes:
«Ke bezexa si jertime» sau te phenes:
«Uśti haj phir»?
24 Dar,
kaśte ʒanen kä o Ćhavo le Manuśäsqo
si les zuralimos pe phuv te jertil äl bezexa,
— phendǎs le manuśäsqe paralizime:
— phenav tuqe,
uśti,
vazde kǒ pato haj ʒa khere!
25 Haj o manuś o paralizime uśtilos imedime angla lenθe,
vazdǎs pǒ pato haj gelos khere,
haj vestilas kabor dä baro si o Del.
26 Sǎ aćhiles ujmime haj phenenas kabor dä baro si o Del.
Sas pherde dar haj phenenas:
— Ages dikhlǎm bukǎ minunime!
O Levi ʒal pala o Isus
27 Pala kadaja o Isus telǎrdǎs
haj dikhlǎs äk vameśo savo bućholas Levi,
beśindos ke sinia kaj kidelas pes äl takse.
Phendǎ lesqe:
— Av pala manθe!
28 Ov muklǎs sǎ,
uśtilos haj gelos pala lesθe.
29 O Levi dinǎs äk sinia bari anθa o Isus pesθe khere.
But vameśa haj aver manuś xanas lença.
30 Äl fariseǎ haj äl sikaitorǎ le Krisaqe kaj sas fariseǎ
geles xolǎme k-äl ućenićǎ le Isusosqe
haj phendes:
— Sosθe xan haj pen le vameśença haj le bezexalença?
31 O Isus dinǎ len anglal:
— Na le sastevesten si len nevoja doktorosθar,
haj le nasfalen.
32 Ni avilem te dav muj le ćaćen,
haj te dav muj le bezexalen
te muken o bezex haj te bolden pes k-o Del.
O pućimos anθa o posto
33 Dar on phende lesqe:
— Äl ućenićǎ le Joanosqe postin haj rugin pes deso,
haj sa kadǎ keren i äl ućenićǎ le fariseěnqe.
Dar kire xan haj pen!
34 O Isus phendǎ lenqe:
— Daśtin te mangen le amalenqe le ʒinerosqe
te postin anθ-o timpo so o ʒinero si lença?
35 Va avela o timpo kana o ʒinero va avela lilo lenθar:
anθ-äl gesa kodola va postina.
36 Phendǎ lenqe i äk pilda:
— Konik ni ćhinel äk kotor anθa-k hajna nevi,
kaśte suvel les kä äk hajna purani.
Te kerelas kadǎ,
ćhinelas i e hajna e nevi,
haj o kotor anθa-i hajna nevi
ni ʒalas ke hajna purani.
37 Haj konik ni ćhul e mol e nevi anθ-äl burdufuri purane.
Kana ćhulas,
e mol paravelas äl burdufuri.
E mol ćhordolas,
haj äl burdufuri rimonas pes.
38 Na,
e mol e nevi träbul ćhutini anθä burdufuri neve.
39 Haj konik ni kamel te pel mol nevi
päće pilǎs mol purani,
kä phenel:
«E mol e purani si laćhi».