🏠 <     Alfabeto rromano o internacionalo     Alfabeto le literasa „k”
5
1 O Cristos dineas amaro drom te avas slobozi,
cadea acion zurale,
hai na mai bangheon pale
tala o jugo le robeaco.
O cinimos tele cherel tut robo le Crisaco
2 Așunen,
me o Pavelo phenav tumenghe,
cana cinen tumen tele,
o Cristos nai te mai avel tumenghe lacio cathinende.
3 Me gianav so phenav,
hai mai phenav orso manușăsche
cai muchel pes te avel cindo tele,
trăbul te cherel sea so phenel e Cris.
4 Sen dur catar o Cristos,
tume cai camen te phenel o Del
că sen ciace andai Cris,
hai pelen anda o miștimos le Devlesco.
5 Că ame abea ajuchearas,
cai i gianas catar o Duho,
că o Del si te cherel amen ciace
pentrucă ame pacheas.
6 Că ando Cristos Isus
nici o cinimos tele,
nici o bicinimos tele nai chanci,
hai numa o pacheamos
cai sicadeol ande dragostea.
7 Tume gianas mișto!
Con thardeas tumen
te na pachean o ciacimos?
8 Cadav tharimos
nai catar cova cai del tumen mui.
9 Ăc țîra drojdia
cherel te bareol saoră aluato.
10 Pacheav ando Rai
că ni gîndin andă aver felo
sar me sicadem tumen.
Hai codova cai rimol tumen
si te lel pi pochin,
orsavo si ov.
11 Me,
phralale hai pheiale,
cana phenava
că ăl neamuri te cinen pes tele,
soste mai sem nașado?
Atunci ni mai holearelas canicas o trușul.
12 Anda cola cai rimol tumen,
me camav pașa o cinimos tele
on te cherdeon i famenea!
Sar te traiis ando Duho hai na ande firea e bezehali
13 Dar tume,
phralale hai pheiale,
senas dine mui catar o Del
te traiin ande libertatea.
Dar ta na cheren andai cadai libertatea
ăc motivo te traiin andai firea e bezehali!
Mai mișto slujin tumenghe iech avresche
ande dragostea!
14 Că saoră Cris
si astardi andă iech porunca:
„Te iubis che pașardes sar tu iubis tut”.a
15 Dar cana dandaren tumen
hai han tumen cu sea iech pă aver,
avel tumen grija
ta na aven mudarde iech avrestar!
16 Me phenav:
phiren ando Duho
ta na cheren so camel e firea bezehali!
17 Că e firea bezehali
camel contra le Duhoschi
hai o Duho contra le fireachi bezehali.
Cadala si contra iech avresche,
cadea că ni daștin te cheren so camen.
18 Cana sen phirade catar o Duho,
ni sen talai Cris.
19 Ăl buchea le fireache bezehali gianglon pes
hai si cadala:
soven avre giuvleanța sau murșănța
cai nai lenghe,
cheren buchea mahrime,
ni daștin te oprin pe gînduri ăl nasul,
20 rughin pes că aver devla,
cheren vrăjitoria,
si lenghe holea,
mardeon,
si lenghe holi păl buchea cai nai lenghe,
țipin,
camen numa anda peste,
dureon iech avrestar,
han pes,
21 camen so si avresche,
mudaren avren,
mateon,
han,
pen
hai curvin mașcar peste,
hai cheren aver buchea cai ameal cadalența.
Phenav tumenghe sar mai phendem,
că cola cai cheren ăl buchea cadala
nai te moștenin o Thagarimos le Devlesco.
22 Dar e roada le Duhoschi si:
e dragostea,
e bucuria,
e pacea,
te îngheares ăl pharimata,
te cheres o miștimos,
o lacimos,
te aves ciacio,
23 o gogheaerimos,
o oprimos le poftengo.
Nai cris cai phenel
ta na cheres cadal buchea.
24 Con si le Cristososco Isus
răstignisardeas e firea bezehali
andăc than sosa camel hai iubil oi.
25 Cana ame traiis ando Duho
i te gias pala o Duho.
26 Ta na avas baricane,
ta na holearas iech avres,
hai ta na camas so si avresche.