🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto rromano o internacionalo
E famelia le Iakovoski areslis hai laciardilis ando Egipto
46
1 O Israel teleardea ku sea so sas les.
Areslo ande Ber-Șeba
hai dineas ăk sinia anda o Del peske dadesko,
le Isakosko.
2 O Del phendea le Israeloske andăl dikhimata ande reat:
— Iakove,
Iakove!
O Israel dinea les anglal:
— Italem!
3 Hai o Del phendeas:
— Me sem o Del,
o Del ke dadesko.
Na dara te gias ando Egipto,
kă othe si te kerav tut
te areses ăk neamo baro!
4 Me si te giav tusa ando Egipto,
hai me si te anav tut pale othar,
hai o Iosif si te phandavel ke iakha.
5 O Iakov teleardeas andai Ber-Șeba.
Ăl ciave le Israeloske ciutes pe dades,
le Iakovos,
pe ciaven hai pe romnean andăl urdona
save dineasas len drom o faraon te anen len.
6 Hai liles pe animalea hai peo bravalimos
kai kide les ando Them Kanaan.
Hai o Iakov areslos ando Egipto saoră fameliasa piri.
7 Lileas pesa ando Egipto pe ciaven
hai le ciaven leske ciavenghe,
pe ceian hai le ceian leske ciavenghe:
saoră familia piri.
Ăl ciave le Israeloske
8 Kadala si ăl anava le ciavenghe le Israeloske,
save gheles ando Egipto:
o Iakov hai leske ciave.
O angluno kerdo le Iakovoske:
o Ruben.
9 Ăl ciave le Rubenoske:
o Enoh,
o Palu,
o Hețron hai o Karmi.
10 Ăl ciave le Simeonoske:
o Iemuel,
o Iamin,
o Ohad,
o Iakin hai o Țohar;
hai o Șaul,
o ciavo le kanaanițeako.
11 Ăl ciave le Leveske:
o Gherșon,
o Kehat hai o Merari.
12 Ăl ciave le Iudaske:
o Er,
o Onan,
o Șela,
o Pereț hai o Zarah.
Dar o Er hai o Onan mules ando Them le Kanaanosko.
Ăl ciave le Perețoske sas:
o Hețron hai o Hamul.
13 Ăl ciave le Isaharoske:
o Tola,
o Puva,
o Iov hai o Șimron.
14 Ăl ciave le Zabulunoske:
o Sered,
o Elon hai o Iahlel.
15 Kadala sas ăl ciave
kai e Leea kerdea len le Iakovoske ando Padan-Aram,
hai i pe cea,
le Dina.
Kadala ciave hai ceia leske sas treanda hai trin.
16 Ăl ciave le Gadoske:
o Țifeon,
o Haghi,
o Șuni,
o Ețbon,
o Eri,
o Arodi hai o Areli.
17 Ăl ciave le Așeroske:
o Imna,
o Ișva,
o Ișvi hai o Beriia;
hai e Serah,
lenghi phei.
Ăl ciave le Beriiaoske:
o Heber hai o Malkiiel.
18 Kadala sas ăl ciave le Zilpake,
save dineasas lan o Laban pe ceake le Leeake,
kadalen kerdea len oi le Iakovoske:
ku sea deșușov.
19 Ăl ciave le Rahelake,
e romni le Iakovoski:
o Iosif hai o Beniamin.
20 Le Iosifoske kerdineailos ando Them le Egiptosko
o Manase hai o Efraim.
Kerdea len e Asnat,
e cei le Poti-Feraski o rașai le forosko On.
21 Ăl ciave le Beniaminoske:
o Bela,
o Beker,
o Așbel,
o Ghera,
o Naman,
o Ehi,
o Roș,
o Mupim,
o Hupim hai o Ard.
22 Kadala sas ăl ciave le Rahelake,
save kerdea len le Iakovoske:
ku sea deșuștar.
23 O ciavo le Danesko:
o Hușim.
24 Ăl ciave le Neftaleske:
o Iahțel,
o Guni,
o Iețer hai o Șilem.
25 Kadala sas ăl ciave le Bilhake,
savi dineasas lan o Laban pe ceake le Rahelake.
Kadala kerdea len oi le Iakovoske.
Ku sea iefta.
26 Ăl manuș kai ghele le Iakovosa ando Egipto,
kai sas kerde lestar
sas ku sea șovardeș hai șov,
bi le romneango le ciavenghe le Iakovoske.
27 O Iosif sas les dui ciave,
save kerdineailes ando Egipto.
Saoră manuș anda o kher le Iakovosko
kai gheles ando Egipto sas ieftadeșa.
O Iakov aresel ando Egipto
28 O Iakov dineas drom le Iudas angle ko Iosif
kaște phenel leske
te gial angla lende ando Goșen.
Kana aresle ando ținuto Goșen,
29 o Iosif ciuteas le grasten kă peo urdon
hai ghelos ando Goșen,
te maladeol pe dadesa,
le Israelosa.
Kana maladiles,
huklo kă leski kor
hai ruias but vremea pă leste.
30 O Israel phendea le Iosifoske:
— Akanak daștiv te merav,
kă dikhlem tut,
hai kă san giuvindo.
31 O Iosif phendea pe phralenghe
hai le khereske pe dadesko:
— Giav te dav duma le faraonosa
hai te phenav leske:
‘Mîră phral hai o kher mîră dadesko,
save sas ando Them Kanaan,
aviles mande.
32 Ăl manuș kadala si păstorea hai barearen animalea.
Andines pe brakhean,
pe buznean hai pe guruven,
hai sea so si lengo.’
33 Kana va dela tumen mui o faraono,
va pucela tumen:
‘Savi si tumari buki?’
34 Tume te den anglal:
‘Ke robi bareardes animalea
dă kana seamas tărne gi akanak,
sar amare dada.’
Kana phenena kadea,
daștin te beșen ando ținuto Goșen,
kăci andal egipteia si ăk giungalimos saoră păstorea.