Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Abram pattǎl an Dragon Del
15
1 Pala kala butǎ o Dragon Del sikadǎs pes le Abramosqe
thë odë phendǎs lesqe:
— Na dara,
Abram!
Me hom kodo kon vidjazinav pe tuθe,
thë me hom tro zores baro pocinjibo.
2 O Abram odë phendǎs:
Bare Dela,
so des man?
Ke me meroho thë nanji man cine ćhave.
Thë o Eliezer kathi Damaska avela kodo manuś
kasqe aćhela morro barvajibo.
3 Thë inke odë phendǎs:
— Dikh,
na dinǎn man cine ćhaven.
Thë o sogalovos andra morro kher,
lesqe aćhela morro barvajibo.
4 Okor o Dragon Del odë phendǎs lesqe:
— Na pe lesθe aćhela tro barvajibo,
honëm pe kolesθe kon tuθar avela,
kolesqe aćhela tro barvajibo.
5 Thë o Dragon Del ari ligindǎs les
thë odë phendǎs lesqe:
— Dikhta opre po mënnjos thë igin o ćilloges,
dakë ʒanes te igines len!
Thë inke odë phendǎs lesqe:
— Kici but ʒine avena tuθar.
6 Thë vo pattǎnjas an Dragon Del.
Vaś këdë o Dragon Del kidë dikhǎs les
sar jekhe laćhe manuśes.
O Dragon Del kerdǎs jeg phandjibo
7 Thë o Dragon Del odë phendǎs lesqe:
— Me hom o Dragon Del,
savo andǎs tut andra le kaldeenqro foros Ur
te dav tuqe kado them,
te avel tiro.
8 Vo odë phendǎs:
— Morro Baro Del,
sar ʒanav ke morro avela?
9 O Dragon Del odë phendǎs lesqe:
— An manqe jekha gurunǎ trine borśengra,
jekha buznǎa trine borśengra,
jekhe bakres trine borśengres,
jekha galamba thë jekhe tërne ćirikles!
10 Thë vo andǎs lesqe kale allotonen
thë pharadǎs len an dujenθe.
Thë ćhudǎs len jekh avrëçë sëmbë,
dë le ćiriklen na pharadǎ len.
11 Thë bare ćirikle tele avile po mas,
thë o Abram naśadǎs len kodothar.
12 Kana tele giǎs o kham,
an pharo soimaste sutǎs o Abram.
Thë dikh,
patjardǎs les jeg bari darajimasqri kaji rëtǐ.
13 Thë o Dragon Del odë phendǎs le Abramosqe:
— Te ʒanes ćaćes,
ke kola save tuθar avena,
an jeg them beśena savo nanji lenqro,
thë kerena butǐ kole neposqe.
Thë kerena lença but ʒungajibe rëmë śtar śäl borś.
14 Thë kole nepos,
savesqe kerena butǐ,
me itelinoho len.
Thë pala kodë,
kola save tuθar avena,
kola avena othar bare barvajimaça.
15 Thë tu ʒëhë ka tre dada laćhimaça,
thë avëhë parrundo pe tre laćhe phuribe.
16 Thë pa but but borśa
pale avena kolenqre unokavenqre unokavi
save ʒana an kodo them,
ke le emorienqro ʒungajibo inke nanjilo andre pherdo.
17 Thë o kham tele giǎs,
thë has jeg baro śititos.
Thë dikh,
jeg bo thuvalo thë jeg kaśt phabardo
pordal giǎs maśko masa.
18 An kodo djes colaxardǎs o Del le Abramosqe
thë odë phendǎs:
— Kolenqe save tuθar avena,
kolenqe dav kado them kathar le Edjiptomosqro Panjin
ʒi ko baro panjin o Eufrates,
19 le kenenqro,
le kenizzenqro,
le kadmonenqro,
20 le xetitenqro,
le përizenqro,
le refaenqro,
21 le emorienqro,
le kanaanenqro,
le girgasenqro thë le jebusenqro them.