Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Abram vazdel le Lotos
14
1-2 An Kanaan has panʒ fori:
Sodoma,
Gomora,
Adma,
Ceboim thë Bela.
Kalenqre kraji has:
le Sodomaqri krajis has o Bera,
le Gomoraqri krajis has o Birśa,
la Admaqro krajis has o Śinab,
thë le Ceboimosqro krajis has o Śemeber.
Thë kale panʒ krajenqro krajis has o maj baro krajis,
o Kedorlaomer.
Thë kales has les trin borati,
trin kraji:
o Amrafel,
o Arjok thë o Tidal.
O Kedorlaomer,
kado has o krajis an Elam,
o Amrafel an Śinear,
o Arjok an Ëlasar thë o Tidal an Gojim.
Kala na an Kanaan hasle.
Kala śtar kraji tamodinde le panʒ krajonen andra Kanaan.
3 Thë o panʒ kraji andra Kanaan
an jekhaθe xënjëǐle pe mal le Siddimosqro
(kado hin o Londo tëngërosa).
4 Sosθar tamodinde len kola śtar kraji?
Vaś odë ke o Kedorlaomer deśuduj borś krajis has
pa kala panʒ fori an Kanaan,
thë an deśutrito borś kala kraji opre xune,
ruśle pe lesθe.
5 Thë an deśuśtarto borś o Kedorlaomer
thë kokolavera trin kraji gileçe lenθe kaj te foglolinen len.
Tele marde le refaen an Aśterot-Karnaim,
le zuzien an Ham,
le emien an Śave-Kirjataim
6 thë le horien pe lenqre plëji ko Seir ʒi ko El-Paran,
savo hin paśo ćhućho than.
7 Thë pale risëile thë avile an En-Miśpat,
savo hin o Kadeś,
thë foglolinde le amalekienqri sastǐ mal,
thë te le emorien save beśle an Xacäcon-Tamar.
8 Thë okor o panʒ kraji an jekhaθe xënjëǐle an mal le Siddimosqro
te maren pen lençab,
9 o panʒ kraji angla o śtar kraji.
c Thë o Kedorlaomer mardǎs kole panʒe krajonen,
kon ruśle pe lesθe anglal odë.
10 Thë an mal Siddim has but xuva pherde ricinǎd.
Thë la Sodomaqro thë la Gomoraqro kraji naśle
thë andre pele an kola,
thë kokolavera naśle penqe karig o plëji.
11 O Kedorlaomer thë o kraji save lëçë has,
andre gile an Sodoma thë an Gomora thë liginde mindënos,
o xabo thë sëkkon barvajibo. e
12 Liginde te le Lotos,
le Abramosqro phralesqro ćhaves,
thë lesqro barvajibo,
ke te vo an Sodoma beśǎs.
Thë gile penqe.
13 Aviǎ jeg kon skapundǎs
thë phendǎs pa maribo le Abramosqe le heberosqe,
savo beśelas paśa le emorisqre Mamresqre ćërëfavi.
Anglal odë o Mamre thë lesqre phrala,
o Eśkol thë o Aner,
thë o Abram,
colaxarde ke vazdena jekh avres.
14 Kana hajardǎs o Abram ke lesqro phral xuno haslo,
xanjardǎs pesqre zorale manuśen,
save ka lesqro kher kerdǐle,
trin śäl thë deśoxto,
thë ʒi ko Dan palo śtar kraji gile.
15 Pë rëtǐ ostindǎ pesqre manuśen,
mardǎs pesqre ruśalde thë naśadǎs len ʒi ko Hoba,
savo pordal o Damaskus hino.
16 Thë andǎs pale sëkkon barvajibo,
thë pesqre phrales le Lotos,
lesqro sasto barvajibo,
thë te le ʒuǎn thë te le saste manuśen.
O Melkicedek aldinel le Abramos, thë o Abram del les o deśto risos
17 Kana o Abram pale aviǎ katho maribo le Kedorlaomeroça
thë kole trine krajença save lëçë hasle,
ari giǎ angla lesθe la Sodomaqro krajis an mal Śave,
këdë hin le Krajesqri Mal.
18 O Melkicedek,
le Śalemosqro krajis,
andǎs manqro thë mol.
Vo has le Maj Bare Delesqro rëśëj.
19 Aldindǎs le Abramos thë odë phendǎs:
— Aldimen te avel o Abram katho Maj Baro Del,
savo kerdǎs o mënnjos thë i phu!
20 Laśardo te avel o Maj Baro Del,
savo dinǎs tre ruśalde manuśen an tro vast!
Thë o Abram andra mindënosθe dinǎs les,
andra sëkkon deś risi jekh risos.
21 Le Sodomaqro krajis odë phendǎs le Abramosqe:
— De manqe le manuśen,
thë o barvajibo te aćhel tuqe!
22 O Abram odë phendǎs le Sodomaqre krajesqe:
— Vazdav morro vast anglo Dragon Del,
o Maj Baro Del,
savo kerdǎs o mënnjos thë i phu,
23 ke na lav khajć andra mindënos savo tiro hin,
inćë jekh cerna,
inćë jekh xaradǐ,
te na phenes ke:
„Me kerdǒm barvalo le Abramos”!
24 Numa so xale o tärne ćhave thë le manuśenqro risos,
save gile mança,
o Aner,
o Eśkol thë o Mamre,
mik te len penqro risos!