6
O nasulimos le manuśänqo
Kana ïnćeposajles äl manuś te butǒn pe phuv haj kerdinǎjles lenqe ćheja, äl ćhave le Devlesqe* „Äl ćhave le Devlesqe” daśtil te xakǎrdǒl manuś anθa o ćeri sau manuś pa-i phuv. dikhles kä äl ćheja le manuśänqe si śukar, haj lile pesqe dä rromnja kolen kaj alosarde len pesqe. Atunća o Raj phendǎs:
— Muro Duxo naj te aćhol but bärś anθ-o manuś. O manuś orsar merel. Lesqe ges si te avel äk śäl haj biś bärś!
Äl nefelimi sas pe phuv anθ-äl vremurh kodola haj i maj ïnkǎl. Kadaja sas kana äl ćhave le Devlesqe sutes le ćheǎnça le manuśänqe haj on kerde lenqe ćhave: kadala sas äl zurale kaj sas dämult, manuś prinʒande.
O Raj dikhlǎs kä o nasulimos le manuśäsqo si baro pe phuv haj kä sǎ so gïndilas haj kamelas sas nasul saorä timpo. Falǎ nasul le Rajes kä kerdǎs le manuśäs pe phuv haj xolǎjlos anθä pǒ ilo. Haj phendǎs:
— Si te khosav pa-i phuv le manuśäs saves kerdem les, kaθar o manuś ʒi k-äl animalǎ, ʒi k-äl animalǎ cïjne haj ʒi k-äl ćiriklea le ćerosqe, kä fal man nasul kä kerdem len.
Dar o Noja sas arakhado laćho kaθar o Raj.
O Del kamnos te xastravel le Nojas haj lesqe famelia
Kadala si äl bukja kaj kerdǎ len o nǎmo le Nojasqo. O Noja sas äk manuś ćaćo haj uźo maśkar kola anθa lesqi vremja. Ov phirelas le Devleça. 10 Les sas les trin ćhave: o Sem, o Ham haj o Jafet.
11 E phuv sas rimome angla o Del, e phuv sas pherdi marimata. 12 O Del vardisardǎs pe phuv haj dikhlǎs kä e phuv si rimome, kä sǎ so trainas pe phuv rimosajlesas. 13 Atunća o Del phendǎs le Nojasqe:
— Hotärïsardem kä sǎ so trail träbul te merel, pentrukä pherdes e phuv marimata. Dikh, si te nimićiv len anθ-äk than le phuǎça. 14 Ker tuqe äk korabia anθa kaśtesθe kiparososqo! Te keres hodäjce anθ-e laθe, haj spoisar lan smoalaça andral haj avrǎl! 15 Dikh sar te keres lan: e korabia te avel lan trin śäla kuǎ anθ-o lunʒimos, peinda kuǎ anθ-o buxlimos haj trǎnda kuǎ anθ-o ućimos! Äk kuj anθ-e Biblia si lan kam äk epaś metrosqi, deć e korabia sas lan äk śäl haj peinda metrǎ anθ-o lunʒimos, biś taj panʒ metrǎ anθ-o buxlimos haj deśupanʒ metrǎ anθ-o ućimos. 16 Te mukes lan putardi anθä saorä riga kä äk kuj kaθar o ućharimos! O udar te ćhus les anθ-e rig le korabǎqi, haj te keres äk podo tele, jekh k-o maśkar haj jekh opre!
17 Me si te tasavav e phuv, kaśte merel sǎ so trail pe phuv, sǎ so phurdel. Sǎ so si pe phuv va merela. 18 Dar si te kerav muro phanglimos tuça. Te ïntris anθ-e korabia, tu haj ke ćhave, ki rromni haj äl rromnja ke ćhavenqe anθ-äk than tuça! 19 Te les anθ-e korabia p-o duj anθa sǎ so trail, murś haj ʒuvli, kaśte aćhon ʒuvinde tuça! 20 Anθa saorä sojurh ćiriklǎnqe, anθa saorä sojurh animalenqe haj anθa saorä sojurh animalenqe cïjne pa-i phuv p-o duj si te aven tuθe, kaśte ïnkǎres len ʒuvinde! 21 Haj tu le haj kide saorä felurh xamasqe, kaśte avel tuqe xamasqe tuqe haj i lenqe!
22 Kadǎ i kerdǎs o Noja, kerdǎs sǎ so phendǎs lesqe o Del.

*6:2 „Äl ćhave le Devlesqe” daśtil te xakǎrdǒl manuś anθa o ćeri sau manuś pa-i phuv.

6:15 Äk kuj anθ-e Biblia si lan kam äk epaś metrosqi, deć e korabia sas lan äk śäl haj peinda metrǎ anθ-o lunʒimos, biś taj panʒ metrǎ anθ-o buxlimos haj deśupanʒ metrǎ anθ-o ućimos.