25
O Pavel mangel te avel ïngǎrdo angla o baro thagar
Pala trin ges so o Festus areslos anθ-o cinuto, gelos kaθar e Ćezarea k-o Jerusalimo. Äl bare raśaja haj äl kondukätorǎ le evreenqe anθ-e lesqe roimata kontra le Pavelosqe. Rugisardes le Festusos te kerel lenqe äk favoarǎ, te del les drom k-o Jerusalimo. Kä pregätinas äk kapkana kaśte mudaren les p-o drom. Dar o Festus phendǎs kä o Pavel si phandado anθ-e Ćezarea haj kä pa na but timpo kjar ov va ʒala othe. Ov phendǎs:
— Kadǎ kä, anθa tumare kondukätorǎ, äl maj bare te ʒan mança haj te akuzon les kana kadav manuś si dośalo.
O Festus beślos othe numa oxto sau deś ges, pala kodoja telǎrdǎs ke Ćezarea. Anθä le donqo ges beślos p-o skauno le krisimasqo haj porunćisardǎs te avel andino o Pavel. Kana areslos, äl evrea save avilesas anθa o Jerusalimo ïnkonźurisarde les haj akuzosarde les bute bukǎnθar nasul, save ni daśtinas te dovedin len. O Pavel apärisajlos:
— Ni kerdem nić äk bezex, nić kontra le Krisaqi le evreenqi, nić kontra le Templosqi, haj nić kontra le Ćezarosqi.
O Festus, savo kamelas te kerel pä plak le evreenqe, dinǎs anglal le Pavelos:
— Kames te ʒas k-o Jerusalimo haj othe te aves krisome angla manθe, anθa kadal bukja?
10 O Pavel phendǎs:
— Me beśav angla o skauno le krisimasqo le Ćezarosqo, kaj träbul te avav krisome. Ni kerdem khanć nasul le evreenqe, pala sar i tu ʒanes but miśto. 11 Kana kerdem dak nasulimos sau daići te meritil o merimos, ni dav man palpale kaθar o merimos. Dar, kana kadaj bukja anθa savo akuzon man naj ćaće, konik ni daśtil te del man anθä lenqo vast. Mangav te avav krisome kaθar o Ćezar.
12 Atunć o Festus, pala so beślos dä vorbä pe konsilioça, dinǎs anglal:
— Kaθar o Ćezar manglǎn te aves krisome, k-o Ćezar va ʒasa!
O thagar o Agripa avel ke Ćezarea
13 Pala duj-trin ges, o thagar o Agripa haj e Berniće aviles anθ-e Ćezarea, kaśte salutin le Festusos. 14 Päće beśles but gesa othe, o Festus phendǎs le thagaresqe anθa o Pavel, haj phendǎs:
— O Feliks muklǎs anθ-o phandaimos äk manuśäs, 15 kontra savesqi ruje pes manqe äl bare raśaja haj äl phure le evreenqe, kana semas anθ-o Jerusalimo, mangindos lesqi kondamnarǎ. 16 Dinem len anglal: k-äl romaja naj o obićej te den äk manuśäs p-o vast khanikasqo ʒi kana kova savo si akuzome ni beślos jekh angla avresθe koleça kaj akuzol les, te daśtil te apäril pes anθa-i buki anθa savi si akuzome. 17 Kadǎ kä on aviles kate, haj ni maj aźukǎrdem, haj anθä koaver ges beślem pä o skauno le krisimasqo haj porunćisardem te anen kadal manuśäs. 18 Kana kola kaj akuzonas les, uśtiles te akuzon les, on ni dines duma anθa bukǎnθe nasul, sar me aźukǎravas. 19 Sas len kontra lesqi numa niśte bukja anθa lenqi reliʒa, haj anθa jekh Isus savo mulos, haj anθa savo o Pavel phenelas kä si ʒuvindo. 20 Kä ni ʒanavas so hotärïrja te lav anθä kadaja, puślem les kana kamel te ʒal anθ-o Jerusalimo te avel krisome othe anθa-l bukja kadala. 21 Dar o Pavel manglǎs te aćhol anθ-o phandaimos te aźukǎrel e hotärïrja le bare thagaresqi, kadǎ kä porunćisardem te aćhol anθ-o phandaimos ʒi kana va dava les drom k-o Ćezar.
22 O Agripa phendǎ le Festusosqe:
— Kamavas te aśunav i me kadal manuśäs.
Ov phendǎ:
— Texara, va aśunesa les.
23 Kadǎ kä anθä koaver ges, o Agripa haj e Berniće barikanes aviles haj ïntrisajles anθ-e sala e bari, le käpitaença haj le maj laćhe manuśänça le forosqe. Pala kodoja o Festus porunćisardǎs te avel andino o Pavel. 24 Atunć o Festus phendǎs:
— Thagara Agripa haj tume sǎ kaj sen kate, dikhen kadales, anθa savo saorä evrea rugisarde man but anθ-o Jerusalimo haj i kate, zbärïndos, kä ov ni maj meritil te trail. 25 Dar aflisardem kä ni kerdǎs khanć kaśte meritil te avel mudardo, haj pentru kä ov manglǎs kaśte avel krisome kaθar o baro thagar, hotärïsardem te dav les drom lesθe. 26 Dar naj man khanć klaro te ramov mïrä rajesqe anθa lesθe. Kodolasqe andem les angla tumenθe, haj maj but angla tuθe, thagara Agripa, kä pala so va kerdǒla e ćerćetarǎ, te avel man so te ramov. 27 Käć fal man bi rostosqo te dav drom äk phandades, bi te sikavav anθa sosθe si akuzome.