10
Ăl lăcustea
O Rai phendeas le Moiseasche:
— Gia co faraono, că zureardem lesco ilo hai i lesche slujitorengo, caște sicavav ăl semnea cadala andă lengo mașcar, hai caște phenes che ciavenghe hai le ciavenghe che ciavenghe sar cherdem le egipteien te asan aver lendar hai so semnea cherdem andă lengo mașcar, hai caște pringianen tume că me sem o Rai.
O Moisea hai o Aron gheles co faraono hai phende lesche:
— Cadea del duma o Rai, o Del le evreengo: «Gi cana ni bangheos angla mande? De o drom mîră poporosco caște slujin manghe! Ando than cadava sa ni des o drom mîră poporosco, cadea că tehara si te dav drom lăcuste pă saoră them chiro. Si te uciaren o mui le phuiaco, ta na mai daștil te dicheol e phuv, va hana so mai aciolas pala o bar, hai va hana saoră dafia cai bareon pă tumare cîmpuri. Va pherena che chera, ăl chera saoră slujitorenghe chire hai ăl chera saoră egipteienghe. Che dada hai ăl dada che dadenghe ni dichles cadea daicii dă cana sas on p-e phuv gi ando ghes dă aghes.»
O Moisea boldinealos hai înclisto catar o faraono.
Ăl slujitorea le faraonosche phende lesche:
— Gi cana o chancivalo cadava si te avel ăc pacostea anda amende? De o drom le murșăngo te slujin le Raiesche, lenghe Devlesche! Sa ni diches că hasailos o Egipto?
Cadea că andines palpale le Moiseas hai le Aronos co faraono. Ov phendea lenghe:
— Gian hai slujin le Raiesche, tumare Devlesche! Dar con hai casa va giana?
O Moisea dineas anglal:
— Si te gias amare tărnența hai amare phurența. Si te gias amare ciavența hai amare ceianța, amare bracheanța, amare buzneanța hai amare guruvența, că si amen ăc sărbătoarea ande cinstea le Raieschi.
10 O faraono phendea lenghe:
— O Rai si ciaces tumența cana va dava tumaro drom, tumen andăc than tumare ciavența! Dichen că si nasul so si tumen dă gînd te cheren! 11 Na, na! Gian tume, ăl murș, hai slujin le Raiesche, că numa cadaia manglen!
Hai sas dine avri catar o faraono.
12 O Rai phendeas le Moiseasche:
— Vazde cheo vast po them le Egiptosco caște aven ăl lăcuste po them, caște han saoro zelenimos le phuiaco, sea so mucleas o bar.
13 O Moisea vazdeas pi rovli po Them le Egiptosco, hai o Rai cherelas te phurdel ăc braval po them catar o răsărito, saoro ghes hai saorî reat codoia. Detehara, e braval anelas ăl lăcustea. 14 Hai aviles pă saoro Them le Egiptosco, ăc roio baro, hai laciardile andă saoră riga le Egiptosche. Ni ma sas hai nai te mai avel cadea ăc roio lăcustengo. 15 Uciardes o mui saoră phuiaco, hai caleardesas les. Hales saoro zelenimos pa-i phuv hai saoro rodo pomengo, sea so acilos catar o bar. Ni mai acilos chanci zeleno andăl dafia, nici anda o zelenimos poa cîmpo, andă saoro Them le Egiptosco. 16 O faraono dinea mui sigo le Moiseas hai le Aronos hai phendeas:
— Cherdem bezeh contra le Raieschi, tumare Devleschi hai contra tumari. 17 Dar rughiv tut te iertis muro bezeh numa e data cadaia! Rughin le Raies, tumare Devles numa te lel mandar cadav mulimos!
18 O Moisea înclistos catar o faraono hai rughisailos le Raiesche. 19 Hai o Rai cherdeas te phurdel ăc braval but zurali catar o perimos le chamesco, cai lileas ăl lăcustea hai ciudea len ando Baro Pai le Trestiengo. Ni mai acilis nici ăc lăcusta pă saoro Them le Egiptoschi. 20 Dar o Rai cherdeas sar bar o ilo le faraonosco, hai ni dineas o drom le israelițengo.
O întunearico
21 O Rai phendeas le Moiseasche:
— Vazde cheo vast caring o ceri caște avel întunearico po Them le Egiptosco, cadea dă întunearico te daștil pes te pipăis les!
22 O Moisea vazdeas peo vast caring o ceri, hai sas întunearico pîlca andă saoro Them le Egiptosco, timpo trine ghesengo. 23 Nici ni dichenas pes iech avresa, hai coniva ni teleardeas anda peo cher timpo trine ghesengo. Dar andăl thana cai beșenas saoră israelițea, sas ghes. 24 O faraono dineas mui le Moiseas hai phendeas:
— Gian hai slujin le Raiesche! Numa tumare brachea, ăl buznea hai ăl guruva ta acion ando them! Tumare ciave va daștina te gian i on andăc than tumența.
25 O Moisea pușlea les:
— Si te des amen tu animalea andal jertfe te cheras sinia sfînto? Hai i anda o phabarimos dă sea, caște anas len le Raiesche, amare Devlesche? 26 Hai i amare animalea trăbul te gian amența hai ta na aciol nici iech anda lende. Hai gi cana aresasa othe, nici ame ni gianas savența si te slujis le Raiesche, că anda lende va lasa caște slujis le Raiesche, amare Devlesche.
27 Dar o Rai cherdeas sar bar o ilo le faraonosco, hai ni camnos te del lengo drom. 28 O faraono phendeas le Moiseasche:
— Telear mandar! Ta na mai dichav tut, că cana mai dichava tut, si te meres!
29 O Moisea dineas anglal:
— Sar cames tu. Nai te mai dichav tut.