8
O Iosua lel o foro Ai
O Rai phendeas le Iosuaske:
— Na dara hai na hasao! Le tusa saoră manuș marimaske hai gia sigo kontra le foroski Ai! Dikh kă dinem andă keo vast le thagares le Aiosko, leske poporos, lesko foro hai lesko them. Ker le foroske Ai sar kerdean le Ierihonoske hai leske thagareske! Numa kă daștin te len lesko bravalimos hai leske animalea anda tumende. Ciu niște manuș garade andăl zeia le foroske!
O Iosua ghelos saoră manușănța marimaske te maren o Ai. Alosardeas treanda mi manuș zurale kai gianenas te mardeon mișto, dinea lengo drom e reat hai poruncisardea lenghe:
— Dikhen! Tume, save garadeon andăl zeia le foroske, na dureon dur katar o foro hai sea te aven gata! Me hai saoro poporo kai si manța si te pașos ko foro. Hai kana on înklena kontra amari sar anglal, ame si te nașas lendar. On va avena pala amende gi kana durearasa len anda o foro, kă on va phenena: «Nașăn amendar, sar anglal!» Ame si te nașas angla lende, hai atunci tume te înklen anda o garaiimos hai te len o foro! Hai o Rai, tumaro Del, si te del les tumenghe. Păce va lena o foro, te den les iag, keren sar phendeas o Rai! Dikhen, kadaia si e porunka kai dav lan tumenghe.
O Iosua dinea len drom hai on gheles te garadeon. Hai beșles mașkar o Betel hai o Ai, ko apuso le Aiosko. Hai o Iosua beșlos kodoi reat ando mașkar le poporosko. 10 O Iosua uștilos detehara andai reat, kideas le poporos hai ghelos ko Ai, ov hai ăl phure le Israeloske angla o poporo. 11 Hai saoră manuș le marimaske kai sas lesa gheles i on.
Pașilesas katar o foro, hai areslesas angla o foro, muklesas pes ko nordo le Aiosko, hai e har sas mașkar lende hai o Ai. 12 O Iosua lileasas kam pangi mi manuș hai ciutea len te garadeon mașkar o Betel hai o Ai, ko apuso le forosko. 13 Laciardeasas le poporos: saoră tabăra ko nordo katar o foro, hai e pori le armataki sas ko apuso le forosko. O Iosua ande reat kodoia ghelos ande har.
14 Kana o thagar le Aiosko dikhleas kadai buki, ăl manuș anda o foro uștiles sigo detehara andai reat, hai înklistes angla o Israel, te maren les. Ov hai saoro poporo lesko ghelos karing o than alome, karing e Mulani le Iordanoski. Dar ni gianelas kă andăl zeia le foroske sas manuș garade kontra leski. 15 O Iosua hai saoro Israelo kerdineailes kă si marde hai nașles karing e mulani. 16 Atuncia saoro poporo kai sas ando Ai sas dino mui kaște gian pala lende. Gheles pala o Iosua hai duriles katar o foro. 17 Ni acilos nici ăk manuș ando Ai hai ando Betel savo ni înklistos. Mukles o foro putardo hai gheles pala o Israelo.
18 O Rai phendeas le Iosuaske:
— Întinzosar karing o Ai e sulița kai si tut ando vast, kă si te dav les andă keo vast!
Hai o Iosua întinzosardea karing o foro e sulița kai sas les ando vast. 19 Kana întinzosardeas peo vast, kola save sas garade înkliste sigo anda o than kai sas hai nașles. Întrisailes ando foro, lile les hai dine les sigo iag.
20 Ăl manuș anda o Ai dikhles pala peste, hai dikhles: o thuv le forosko uștelas karing o ceri. Andă nici ăk rig ni mai daștisailes te hastran, kă ăl manuș kai nașănas karing e mulani boldineailes kontra kolenghi kai avenas pala lende. 21 O Iosua hai saoro Israelo dikhles kă o foro sas lilo katar kola kai sas garade, hai kă o thuv le forosko uștelas, hai boldineailes hai mardes le manușăn anda o Ai. 22 Hai kolaver înklistes anda o foro kontra lenghi, hai on sas astarde ando mașkar le Israelosko anda saoră riga. Hai marde len gi kai ni mai acilos nici iekh te hastral sau te nașăl. 23 Dar le thagares anda o Ai astarde les giuvindo hai andine les ko Iosua.
24 Pala so Israel mudardeas saoră manușăn anda o Ai po kîmpo hai ande mulani kai on gheles pala lende, hai sea sas mudarde le sabiasa, gi kai ni mai acilos nici iekh, saoro Israelo boldineailos ko Ai hai marde les le sabiasa. 25 Ku sea sas deșudui mi mudarde andă kodov ghes, murș hai giuvlea, saoră manuș anda o Ai. 26 O Iosua ni mukleas peo vast savo înkearelas les întinzome le sulițasa gi kana saoră manuș anda o Ai sas mudarde ku sea. 27 O Israelo lileas anda peste numa ăl animalea hai o bravalimos kadal forosko, sar poruncisardeas o Rai le Iosuaske. 28 O Iosua phabardeas o Ai hai kerdeas anda leste ăk grămada pentru totdeauna, kai ni mai beșel koniva gi ando ghes dă aghes. 29 Hai le thagares anda o Ai spînzurisardea les katar ăk dafino hai muklea les gi e reat. Ko perimos le khamesko o Iosua poruncisardeas te len lesko trupo anda o dafino. Ciude les angla e poarta le foroski, hai vazdes pă leste ăk grămada barăski, savi acilis gi ando ghes da aghes.
O Iosua cetil o sikaiimos le poporoske
(O deuteronomo 27)
30 O Iosua vazdeas ăk altari le Raieske, o Del le Israelosko, po Plai Ebal, 31 sar poruncisardeasas o Moisea, o robo le Raiesko, le israelițenghe, sar si ramome ando lil le sikaiimasko le Moiseasko: ăk altari barăngo întrego, pă save ni kerde buki bukeanța sastreske. Andine le Raieske phabarimata dă sea hai jertfe paceake pă leste. 32 Othe anglal israelițea ramosardeas păl bar ăk kopia le sikaiimaski le Moiseasko, kai ramosardeasas lan. 33 Saoro Israelo, lenghe phure, lenghe bulibașa hai lenghe krisitorea beșenas andăk rig hai aver le kivotoski, anglal rașaia, ăl levițea kai înghearenas o kivoto le phanglimasko le Raiesko, kabor ăl străiini hai i ăl israelițea, epaș anda lende po Plai Garizim hai epaș anda lende po Plai Ebal, sar poruncisardeasas mai anglal o Moisea, o robo le Raiesko, ka o poporo Israel te avel binekuvintime. 34 Pala kodoia o Iosua cetisardeas saoră vorbe le sikaiimaske, ăl binekuvîntări hai ăl armaia, sar si ramome ando lil le sikaiimasko. 35 Ni acilos khanci anda sea so poruncisardeasas o Moisea, savo ni cetisardea les o Iosua angla saoro poporo le Israelosko, hai anglal giuvlea, ăl ciave hai ăl străiini save gianas lența.