16
Phendem tumenghe kadal bukea kaște na peren. Va dena tumen avri andal sinagogi. Hai mai but dă kadikita, va avela timpo ka orkon va mudarela tumen va gîndila kă kerel ăk buki kai kamela o Del. Va kerena kadal bukea anda kodoia, kă ni pringiandes le Dades hai nici man. Dar me phendem tumenghe kadala ka atuncia kana va avela o timpo te kerdeol, te anen tumenghe goghi kă phendem len tumenghe. Ni phendem len tumenghe dă anglal, kă semas tumența.
E buki le Duhoski Sfînto
Dar akanak giav koleste kai dinea man drom hai nici iekh anda tumende ni pucel man: «Kai gias?» Anda kodoia kă phendem tumenghe kadal bukea, tumare ile pherdile tristețea. Dar ciaces phenav tumenghe: Si mai mișto anda tumende ka me te telearav. Kă kana me ni telearava, o Ajutori ni va avela tumende. Dar kana telearava, va dava les tumenghe drom. Hai kana va avela ov, va sikavela le lumeake kă nai lan ciacimos andă soste si o bezeh, o ciacimos hai o krisimos. Andă soste si o bezeh, kă on ni pakean andă mande; 10 andă soste si o ciacimos, kă giav kă muro Dad hai tume ni mai dikhen man; 11 hai andă soste si o krisimos, kă o mai baro kadal lumeako si krisome andai doș.
12 Mai si man but te phenav tumenghe, dar akanak ni daștin te înghearen len. 13 Dar kana avel ov, o Duho le Ciacimasko, va phiravela tumen kă saoro ciacimos. Kă ni va dela duma pestar, hai va phenela numa so așunel mandar, hai va phenela tumenghe so si te avel. 14 Ov va sikavela kabor sem dă baro, kă va lela so me phenav hai va phenela tumenghe. 15 Sea so si le Dades si muro, kodolaske phendem kă lel so me phenav hai va phenela tumenghe.
O holearimos le ucenicengo kerdeol bukuria
16 Țîra timpo hai ni mai dikhen man. Hai pale țîra timpo hai va dikhena man.
17 Atunci andal leske ucenicea phendes mașkar peste:
— So kamel te phenel amenghe kadalasa: «Țîra timpo hai ni mai dikhen man. Hai pale țîra timpo hai va dikhena man»? Hai kă «giav ko Dad»?
18 Anda kodoia on phenenas:
— So si kadala so phenel: «Ăk țîra timpo»? Ni gianas so kamel te phenel.
19 O Isus gianelas kă kamenas te pucen les hai pușlea len:
— Kodolaske pucen tumen mașkar tumende kă phendem: «Țîra timpo hai ni mai dikhen man. Hai pale țîra timpo hai va dikhena man»? 20 Ciaces, ciaces phenav tumenghe kă tume va rovena hai va jelina, dar e lumea va bukurila pes. Hai va nekăjina tumen, dar tumaro nekăjimos va kerdeola bukuria. 21 E giuvli, kana si lan ăl dukha le kerimaske, nekăjil pes, kă avilos lako timpo te kerel. Dar pala so oi kerdeas le ciaves, bistrel e dukh bukuriatar kă kerdilos ăk manuș ande lumea. 22 Kadea i tume nekăjin tume akanak, dar pale va dikhava tumen. Hai tumaro ilo va bukurila pes, hai koniva ni va daștila te ciorel tumari bukuria. 23 Ando ghes kodova nai te mai pucen man khanci.
Ciaces, ciaces phenav tumenghe: orso va manghena katar o Dad andă muro anav, ov va dela tumen. 24 Gi akanak ni manglen khanci andă muro anav. Manghen hai va dela pes tumenghe, ka tumari bukuria te avel pherdi!
25 Phendem tumenghe kadal bukea andă pilde. Dar avel o timpo kana ni va mai dava duma tumenghe andă pilde hai va dava tumenghe duma mișto anda o Dad. 26 Ando ghes kodova, va manghena andă muro anav. Hai me phenav tumenghe kă ni mai trăbul te rughiv me le Dades anda tumende. 27 Kă kear o Dad iubil tumen, anda kodoia kă tume iubin man hai pakean kă me avilem katar o Del. 28 Înklistem katar o Dad hai avilem ande lumea. Pale mukav e lumea hai giav ko Dad.
29 Leske ucenicea phendes:
— Dikh, akanak des duma mișto, hai ni mai phenes nici ăk pilda. 30 Akanak gianas kă tu pringianes sea hai kă nai tut nevoia te pucel tut dakoniva. Kodolaske pakeas kă avilean katar o Del.* Ando verseto 30 ăl ucenicea pringiandes kă ov giangleas mai anglal so on kamnes te pucen les ando verseto 17. Hai numa o Del gianel so gîndil o manuș. Ioan 2:24-25.
31 O Isus dinea len anglal:
— Akanak pakean? 32 Așunen, avel o timpo hai akanak avilos, kana fiosavo anda tumende va nașăna kă tumare khera hai va mukena man korkoro. Dar me ni sem korkoro, kă o Dad si manța. 33 Phendem tumenghe kadala kaște avel tumen pacea andă mande. Ande lumea va avela tumen nekazuri, dar na daran, me biruiisardem e lumea.

*16:30 Ando verseto 30 ăl ucenicea pringiandes kă ov giangleas mai anglal so on kamnes te pucen les ando verseto 17. Hai numa o Del gianel so gîndil o manuș. Ioan 2:24-25.