23
I Śara muǎs thë o Abraham cindǎs jeg than te parrunel la
I Śara jeg śäl thë biś thë efta borś ʒiʒiǎs. Kicom borśa ʒiʒiǎs i Śara. I Śara muǎs an Kirjat-Arba (savo adjes o Hebron hino), an them Kanaan. O Abraham andre giǎs an śatra te rovel thë te buśulinel vaś i Śara. Pala kodë uśtǐǎs paśa pesqri rromnji, savi muji hasi, thë dinǎs duma le xetitonença:
— Me hom jeg idëgënjon, savo aviǒm maśka tumenθe. Den man jeg parrumasqro than kade tumenθe, kaj te parrunav morra rromnǎ, savi muji hinǐ!
O xetitënjë pale phende le Abrahamosqe:
— Hajar amen, raja! Tu han jeg baro manuś le Delesqro maśka amenθe. Parrun tra rromnǎ an savo hin maj laćho than amenθe! Nanji khaʒino savo te na mikel te parrunes tra rromnǎ pe pesqro parrumasqro than.
O Abraham uśtǐǎs thë tele bandǐǎs angla kola manuśa save kode ʒiʒile, angla o xetitënjë. Thë kidë dinǎs duma lença:
— Dakë miken man te parrunav morra rromnǎ, hajaren man! Mangen an morro nav le Efronos, le Coxarosqro ćavo te del man o borlongos Makpela, savo lesqro hino thë savo hin pe lesqre malesqro silos! Ari pocinav lesqe o sasto than, te avel man jeg parrumasqro than maśka tumenθe.
10 Te o Efron kode beśelas maśko xetitënjë. Thë o xetitanos Efron pale phendǎs le Abrahamosqe te hajaren o xetitënjë, saste save avile ka le forosqri porta:
11  — Na, morro raj, hajar man! Tuqe dav i mal thë o borlongos savo an lesθe hino. Dav len tuqe angla morro nepos. Parrun tra rromnǎ!
12 O Abraham tele bandǐǎs angla kola manuśa save kode beśle 13 thë odë phendǎs le Efronosqe kide te hajaren kola manuśa save kode beśle:
— Mangav tut, hajar man! Ari pocinav patjivales tri mal, le kala love, kaj śëj parrunav morra rromnǎ kode.
14 Thë o Efron phendǎs pale le Abrahamosqe:
15  — Morro raj, hajar man! Śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos hin këdë kotor phu: so hin kala love vaś amenqe?* Śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos kidë has pali źidovonenqri ćib śtar śäl ëzüśti śëkëli. Parrun tra rromnǎ!
16 O Abraham halgatindǎs po Efron thë merindǎs lesqe o ëzüśtos savo phendǎs lesqe anglo xetitënjë, śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos. Merindǎs len sar maśka kola manuśa save lovença xuden pen. 17 Thë le Efronosqri mal an Makpela, savo anglo Mamre hino, i mal thë o borlongos savo pe mal hino thë o saste kaśta save has pe laθe, 18 pe le Abrahamosqre vasta aćhile anglo xetitënjë, angla saste save avile ka le forosqri porta.
19 Pala kodë o Abraham parrundǎs la Śara, pesqra rromnǎ, an borlongos savo pe mal Makpela hino, savo anglo Mamre hino (savo adjes Hebron bićhol), an them Kanaan. 20 Thë kidë aćhiǎs pe le Abrahamosqro vast katho xetitënjë i mal thë o borlongos savo pe mal hino, than kaj te parrunen.

*23:15 Śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos kidë has pali źidovonenqri ćib śtar śäl ëzüśti śëkëli.