22
O Del ćhudǎs pe proba le Abrohamos
Pala kodë, o Del ćhudǎs le Abrahamos pe proba. Odë phendǎs lesqe:
— Abraham!
Thë vo odë phendǎs:
— Kade hom.
O Del odë phendǎs lesqe:
— Le tre ćhas, tre jekhe ćhas, saves kames tu, le Iźakos, thë ʒa an than Moria! Thë mudar les pe jeg altaris thë phabar les vaś manqe po plëjis savo me phenoho les tuqe!
O Abraham opre uśtǐǎs jokor tosarra, opre laćhardǎs pesqre samares thë liǎs pëçë duje tërne sogalovonen thë te le Iźakos, lesqre ćhas. Ćhindǎs o kaśta vaś o phabaribo,* Phabaribo = aldozot = jërtfä thë giǎs ka kodo than savo phendǎs lesqe o Del. O trito djes o Abraham opre dikhǎs thë dikhǎs kodo than dje dural. Thë odë phendǎs le tërnenqe:
— Tumen aćhen kade le samarëçë! Me thë morro ćhavo opre ʒas ʒi kode thë tele bandjuvaha angla o Del, thë pala kodë pale avaha tumenθe.
O Abraham liǎs o kaśta vaś o phabaribo, ćhudǎs len pe pesqro ćhavo, po Iźak, ligindǎs i jag thë i ćuri, thë gile penqe duj ʒine an jekhaθe. O Iźak odë phendǎs pesqre dadesqe, le Abrahamosqe:
— Morro dad!
— Kade hom, morro ćhavo — phendǎs pale. O Iźak odë phendǎs:
— Dikh, kade hin i jag thë o kaśta, dë kaj hin o tërno bakro vaś o phabaribo?
Thë o Abraham odë phendǎs lesqe:
— Le Deles hin les gindos te del amen le bakres vaś o phabaribo, morro ćhavo.
Thë gile duj ʒine an jekhaθe.
Kana othe risle kode kaj phendǎs lesqe o Del, o Abraham kerdǎs jeg altaris, laćhardǎs o kaśta pe lesθe, pala kodë phangǎs pesqre ćhas le Iźakos thë opre ćhudǎs les po kaśta po altaris. 10 Xunǎs i ćuri te mudarel pesqre ćhas. 11 Okkor le Dragone Delesqro Andjalos dinǎs ćingar lesqe andra mënnjos:
— Abraham, Abraham!
— Kade hom! — phendǎs vo pale. 12 O Andjalos odë phendǎs:
— Aćh thanesθe! Na azba ka tro ćhavo, na ker lesqe khajć! Akana ʒanav ke daras katho Del. Ke na njikerdǎn tre ćhas, tre jekhe ćhas manθar.
13 Thë o Abraham körbë dikhǎs, thë dikhǎs pala pesqro dumo jekhe bakres kaj andre haslo akadimen pesqre śingença an bokri. O Abraham othe giǎs thë xunǎs le bakres thë phabardǎs les le Delesqe an pesqre ćhasqro than. 14 O Abraham kidë ćhudǎs kole thanesqro nav: „O Dragon Del gindinela pes ⸤pe amenθe⸥.” Kidë ke phenen te adjes: Pe le Dragone Delesqro plëjis o Dragon Del gindinel pes ⸤pe amenθe⸥.
15 Le Dragone Delesqro Andjalos te o dujto vare dinǎs ćingar andra mënnjos ko Abraham:
16  — Kidë phenel o Dragon Del: »Pe manθe colaxarav, vaś odë kaj kerdǎn këdë butǐ thë na njikerdǎn pale tre ćhas, tre jekhe ćhas, 17 maj miśto aldinoho tut thë bararoho tre ćhasqre njamos kici but sar o ćilloges po mënnjos thë sar o homokos paśo tëngëros. Thë kola save tuθar avena, lena penqre ruśle manuśenqre fori. 18 La phuvaqro sasto nepos xudena aldaśis pordal kolenθe save tuθar avena, ke tu kidë kerdǎn sar me phendǒm.«
19 O Abraham pale giǎs ka pesqre sogalovi, thë uśtǐle thë gile penqe an jekhaθe ka Beerśeba, thë o Abraham othe beśǎs.
Le Naxorosqre ćave
20 Pala kodë phende le Abrahamosqe: Dikh, te i Milka kerdǎs ćhaven tre phralesqe, le Naxorosqe. 21 Le Ucos le maj bares, le Buzos, lesqre phrales, le Kemuelos (le Aramosqro dad), 22 le Kesedos, le Xazos, le Pildaśos, le Jidlafos thë le Betuelos. 23 O Betuel kerdǎs la Rebeka. Kale oxton kerdǎs len i Milka le Naxorosqe, le Abrahamosqre phralesqe. 24 Le Naxorosqri okëver rromnji, i Reuma, kerdǎs lesqe te voj le Tebaxos, le Gaxamos, le Taxaśos thë le Maakas.

*22:3 Phabaribo = aldozot = jërtfä