17
O phandjibo maśka o Del thë o Abram
Kana has les le Abramos enjavardeś thë enja borś, o Dragon Del sikadǎs pes lesqe thë odë phendǎs lesqe:
— Me hom o Maj Zoralo Del, ʒiv tri viaca angla manθe bi dośaqro! Thë keroho jeg phandjibo maśka manθe thë maśka tuθe, thë keroho kodë ke zores but ʒine avena tuθar.
O Abram ćhudǎs pes le ćekatëçë pe phu.
Thë o Del odë phendǎs lesqe:
— Dikh morro phandjibo savo kerav les tuva: Avëhë bute neponenqro dad. Thë bićuvëhë Abraham,* O nav Abraham odë jëlëntinel ke bute manuśenqro dad. na Abram, O nav Abram odë jëlëntinel ke o tistëlimen dad. ke kerdǒm tut te aves bute neponenqro dad. Zores but manuśa avena andra tuθe, keroho andra tuθe but nepi thë avena kraji andra tuθe. Keroho morro phandjibo maśka manθe thë maśka tuθe thë kolença save avena tuθar, le ćhavença save kerdǒna pala odë. Kado avela jeg phandjibo pe sëkkon rëmë, te avav tro Del, thë tre ćhavenqro save avena tuθar. Tuqe thë kolenqe save avena tuθar doho o them kaj beśes akana sar idëgënjon, o sasto them Kanaan, te avel tumaro mindig, thë me avoho lenqro Del.
Thë inke odë phendǎs o Del le Abrahamosqe:
— Thë tu njiker morro phandjibo, tu thë kola save avena tuθar thë katha tre ćhave! 10 Kado hin morro phandjibo savo hin te njikeren les, o phandjibo maśka manθe thë maśka tumenθe thë kola save avena tuθar: sëkkon muśa maśka tumenθe te aven körbëćhinde! Körbëćhinel = körülmëtel = toië ïmprëjur. 11 Körbë te aven ćhinde an mortǐ telal, thë kado te avel le phandjimasqro jëlos maśka manθe thë maśka tumenθe! 12 Kana oxto djesenqre avena, tumare saste ćhave thë te kola save kerdǒna, körbë te aven ćhinde. Te kola save an tro kher nësvëile, thë te kola saven cindǎn len katho idëgënjë, save na tuθar hine. 13 Musaj hin körbë te aven ćhinde te o sogalovi save kerdǐle an tro kher, thë te kola saven cindǎn len! Morro phandjibo dikhǒla pe tumaro mas sëkkon rëmë. 14 Jeg muś savo nanji körbëćhindo an mortǐ telal, ari avela ćhudino maśka pesqro nepos, vaś kodë ke na njikerdǎs morro phandjibo.
15 O Del inke odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Te na maj phenes tra rromnjaqe Sarai, ke laqro nav Śara avela. 16 Me aldinoho la, doho tut jekhe ćhas laθar, thë aldinoho la. Thë nepi avena laθar thë neponenqre kraji avena dǎn laθe.
17 O Abraham ćhudǎs pes le ćekatëçë pe phu, thë asanǎs an pesθe thë odë gindindǎs: „Te maj śëj avel jekhe manuśes ko śäl borś jeg cino ćhavo? Maj śëj te nësvëǒl i Śara ko enjavardeś borś?” 18 Thë odë phendǎs le Delesqe:
— Po Iśmael naśtig te avelas duma?
19 O Del odë phendǎ lesqe:
— Na! Ćaćes tri rromnji i Śara nësvëǒla tuqe jekhe ćhas, thë kidë ćhuvëhë lesqro nav Iźak. Keroho morro phandjibo lëçë te avel jeg phandjibo pe sëkkon rëmë kolenqe save kerdǒna pala lesθe. 20 Thë te vaś o Iśmael hajardǒm tut. Dikh, aldinoho les, odë keroho te aven les but cine ćhave thë bararoho lesqro njamos zores butença. Deśuduje krajenqro dad avela. Keroho jeg baro nepos andra lesθe. 21 Dë morro phandjibo le Iźakoça keroho les, saves nësvëǒla les i Śara pala jeg borś.
22 Pala so dumazindǎs le Abrahamoça, o Del opre giǎs pesqe lesθar.
23 Thë an kodo djes o Abraham liǎs pesqre ćhas le Iśmaelos thë sëkkonen save nësvëile an lesqro kher, thë sëkkone sogalovonen save hasle cinde pe lovenθe, sëkkone muśen an lesqro kher, thë körbë ćhindǎs len an mortǐ telal, sar phendǎs lesqe o Del. 24 Le Abrahamos has les enjavardeś thë enja borś kana körbë haslo ćhindo an mortǐ telal. 25 Thë lesqre ćhas le Iśmaelos deśutrin borś has les, kana körbë haslo ćhindo an mortǐ telal. 26 O Abraham thë lesqro ćhavo o Iśmael an kodo djes has le körbëćhinde. 27 Thë o saste manuśa andra lesqro kher, save nësvëile an lesqro kher, saven cindǎs len katho idëgënjë, körbë hasle ćhinde lëçë an jekhaθe.

*17:5 O nav Abraham odë jëlëntinel ke bute manuśenqro dad.

17:5 O nav Abram odë jëlëntinel ke o tistëlimen dad.

17:10 Körbëćhinel = körülmëtel = toië ïmprëjur.