16
I Hagar thë o Iśmael
I Sarai, le Abramosqri rromnji, na kerdǎs lesqe cine ćhaven. La has la jeg sogalovisa katho Edjiptomos, savi kidë bićhiǎs Hagar. Thë i Sarai odë phendǎs le Abramosqe:
— Dikh, o Dragon Del na mikǎs man te kerav cine ćhaven. Mangav tut te ʒas ka morri sogalovisa, thë kidë mojd śëj ke avela man cino ćhavo laθar.
O Abram odë kerdǎs so phendǎs i Sarai. I Sarai, le Abramosqri rromnji, liǎs la Hagara, savi katho Edjiptomos has, pesqra sogalovisa, thë dinǎs la rromnjaqe le Abramosqe, pesqre rromesqe. Okkor o Abram dje deś borś beśǎs an them Kanaan.
Kidë ke o Abram sutǎs la Hagaraça, thë voj bares aćhiǎs. Kana i Hagar dikhǎs ke bares hinǐ, tele dikhǎ la Saroiva, pesqra gazdasonǎ. Thë i Sarai odë phendǎs le Abramosqe:
— Vaś morro bajos tu han o dośalo! Me tuqe dinǒm morra sogalovisa, thë voj, djesar dikhǎ ke bares aćhiǎ, tele dikhǎs man. O Dragon Del te kerel ćaćibo maśka manθe thë maśka tuθe!
Thë o Abram odë phendǎs laqe:
— Dikh, tri sogalovisa an tro vast hinǐ. Ker la so kames!
Thë i Sarai ʒungales phiradǎs pes laça, kaj i Hagar naśǎs pesqe laθar. Thë le Dragone Delesqro Andjalos arakhǎs la paśa jeg xanjik an pusta, paśa xanjik paśa kodo drom savo ʒal ko Śur. O Andjalos odë phendǎs:
— Hagar, la Saroivaqri sogalovisa, kathar aves thë kaj ʒas?
Thë voj odë phendǎs:
— Naśav manqe katha Sarai, katha murri gazdasonǎ.
Le Dragone Delesqro Andjalos odë phendǎs laqe:
— Ʒa pale ka tri gazdasonǎ thë ker tut tele angla laθe!
10 Thë inke odë phendǎs:
— Kidë bararoho tre ćhavesqro njamos, ke naśtjig te iginena len.
11 Le Dragone Delesqro Andjalos inke odë phendǎs laqe:
— Dikh! Bares han thë nësvëǔvëhë jekhe ćhas, savesqe ćhuvëhë lesqro nav Iśmael,* Le Iśmaelosqro nav odë jëlëntinel: o Del hajarel. ke o Dragon Del hajardǎs tut an tri dukh. 12 Vo kidë phiravela pes sar jeg vodon grast. Sëmbë aćhela sëkkone manuśëçë, thë te o manuśa sëmbë aćhena lëçë. Thë dur beśela katha pesqre phrala.
13 Thë i Hagar kidë ćhudǎs le Dragone Delesqro nav, savo dumazindǎs laça: „Tu han o Del, savo dikhel man.” Ke voj odë phendǎs: „Ćaćes hin ke kade dikhǒm koles, savo dikhel man?” 14 Vaś këdë kodë xanjik kidë bićhol Laxaj-Roj. Laxaj-Roj La xanjikaqro nav odë jëlëntinel: Kodo savo ʒido hin thë dikhel man. Voj hin maśka o Kadeś thë o Bërëd.
15 Thë i Hagar nësvëǎs le Abramosqe jekhe ćhas, thë vo kidë ćhudǎs lesqro nav Iśmael. 16 Kana i Hagar nësvëǎs lesqe le Iśmaelos, le Abramos has les oxtovardeś thë śo borś.

*16:11 Le Iśmaelosqro nav odë jëlëntinel: o Del hajarel.

16:14 Laxaj-Roj La xanjikaqro nav odë jëlëntinel: Kodo savo ʒido hin thë dikhel man.