20
O Iezușis opre tamodinel
An kurko dies i Maria katha Mogdola ghieas iokor tosarra ko șiros the dikhea ke o barr fere haslo lilo katho șiros. Kide ke nașea ko Șimon Peter the ka kokover tonitvaniis savo dragon has le Iezușeske, the phendea lenghe:
— Lighinde le raias andra șiros, the na gianas ke kai ciude les!
Kide ke o Peter the okover tonitvaniis ari ghile the ghile karig o șiros. Nașle oleduia an iekhate, the okover tonitvaniis nașea mai sigo sar o Peter the eșövon risea ko șiros. Tele bandiieas the dikhea o lepedövi, de na ghiea andre. Okkor o Șimon Peter, savo pala leste aviea, te vo risea the andre ghiea an șiros the dikhea ke o lepedövi kode hine. The o khosno savo has ciudo pe le Iezușeskro șero na haslo an iekhate le lepedövonența, honem külen haslo iekhetane hhuno. Okkor andre ghiea te okover tonitvaniis, savo eșövon risea ko șiros, dikhea the patteanea. Ke inke na ertinde o Iribo ke o Iezușis opre kampiea te tamodinel andra meribo. 10 Okkor o tonitvanea khere ghile.
O Iezușis sikavel pes la Mariake katha Mogdola
11 The i Maria ari acelas pașo șiros roiindor. The sar rovelas, tele bandiieas ko șiros. 12 The dikheas duie ondeolan an parne rizes, save tele hasle beșle an kodo than, kai haslo ciudo anglal ode le Iezușeskro teștos. Iekh has beșlo kai has leskro șero, the iekh haslo ka leskre pungre. 13 The phende lake:
— Giuie, sostar roves?
Voi phendea lenghe:
— Vaș kode ke lighinde morre raias the na gianav ke kai ciude les.
14 Pala soste phendea kala, pale riseiiea the dikhea le Iezușes kai kode acel, de na gianghea ke o Iezușis hin. 15 Phendea lake o Iezușis:
— Giuie, sostar roves? Kas rosares?
Voi ghindindea ke o kertesis hin, the ode phendea leske:
— Raia, dake tu lighindean les, phen manghe kai ciudean les, kai te giav te lav les.
16 Phendea lake o Iezușis:
— Mario!
Voi pale riseiiea the phendea leske pe le jidovonengri cib:
— Robbonii!
savo ode ielentinel: „tonitovos”. 17 Phendea lake o Iezușis:
— Na niiker man pale, ke inke na ghieom opre ka morro Dad. Gia ka morre phrala the phen lenghe ke opre giav ka morro Dad the ka tumaro Dad, ka morro Del the ka tumaro Del!
18 I Maria katha Mogdola ghiea the phendea le tonitvaneonenghe:
— Dikheom le Raias.
The phendea lenghe so phendeas o Iezușis.
O Iezușis sikavel pes peskre tonitvaneonenghe
19 Se an kodo kurko, kana retii has, pe kana o udara phangle hasle kode kai an iekhate has o tonitvanea, ke darane katha le jidovonengre vezetővi, aviea o Iezușis. Aciea mașka lende the phendea lenghe:
— Bekeșșegos te avel tumenghe!
20 Pala soste phendea lenghe kede, sikadea lenghe peskre vasta the peskro pașvaro. Okkor o tonitvanea örvendinde, ke dikhle le Raias. Ianoș 16:19-22 21 Kide ke o Iezușis phendea lenghe inke iekhar:
— Bekeșșegos te avel tumenghe! Kide sar man tranea man morro Dad, kide tradav te me tumen.
22 Pala so phendea kede, phurnea pe lende the phendea lenghe:
— Len le Sent Lelkos! 23 Kolenghe kaske bociatinena lengre bűnii, bociatimen avena, the kolenghe savenghe na bociatinena lengre bűnii, na avena bociatimen.
O Iezușis sikavel pes le Tomașeske
24 Kana avieas o Iezușis, o Tamaș, savo inke kide biciolas Ikre, iekh mașko deșudui, na has othe lența. 25 Kide ke kokolavera tonitvanea phende leske:
— Dikheam le raias!
The vo phendea lenghe:
— Dake na dikhoho pe leskre vasta le kerfengro than, dake na cioho morro angușno an le kerfengro than the dake na cioho morro vast an leskro pașvaro, na patteoho șohan.
26 Pala iekh kurko mai keșön, le Iezușeskre tonitvanea pane an kher hasle, the te o Tamaș lența has. Pe kana o udara phangle has, aviea o Iezușis, an mașkar aciea the phendea lenghe:
— Bekeșșegos te avel tumen!
27 The phendea le Tamașeske:
— Ciu tro angușno akai the dikh morre vasta! Niiker tro vast akai the ciu an morro pașvaro! Na av hitetlenon, honem pattea!
28 O Tamaș phendea:
— Morro Rai the morro Del!
29 Phendea leske o Iezușis:
— Vaș ode ke dikhean man, patteanean. Bahhtale hin kola save na dikhle the pattean.a 1 Peter 1:8-9
30 O Iezușis mai kerdea but aver ieli angla peskre tonitvanea, save naniile irimen an kede könive. 31 De kala has irimen, kai tumen te pattean ke o Iezușis hin o kraiis trano katho Del, le Deleskro ciavo, the dake pattean kede, okkor te avel tumen eletos pordal leskro nav.

20:20 Ianoș 16:19-22

a20:29 1 Peter 1:8-9