^
Ianoș
O Iudaș anel manușen kai te hhuden le Iezușes
Le Iezușes ligian les ko Anas
O Peter phenel ke na pringianel le Iezușes
O baro reșei ciul kerdeșe le Iezușeske
O Peter phenel inke iekhar, ke na pringianel le Iezușes
O Iezușis anglo Pilatuș
Le Iezușes po kerestos fesitinen les
Le Iezușeskro meribo
Le Iezușeskro parrubo
O Iezușis opre tamodinel
O Iezușis sikavel pes la Mariake katha Mogdola
O Iezușis sikavel pes peskre tonitvaneonenghe
O Iezușis sikavel pes le Tomașeske