🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 42
Kamav le Rajes
(Karing o maj baro le muzikancenqo. Äk gili le ćhavenqi le Koresqi.)
1 Sar bilal o ćerbo pala o pïrïo le pajesqo,
kadǎ bilal muro ilo pala tuθe,
Devlǃa!
2 Si truś mïrä ilesqe pala o Del,
pala o Del o ʒuvindo!
Kana daśtiv te ʒav te sikadov angla o Del?
3 Mïrä apsǎ si muro marno ku ges ku rǎt,
kana phendǒl manqe saoro ges:
„Kaj si kǒ Del?”
4 Anav manqe gogi kadal bukǎ haj saoro ilo muro rovel:
ʒavas le bute manuśänça haj ïngǎrdem len k-o kher le Devlesqo,
zbärïndos dä bukurě haj gilǎnça naimasqe,
but manuś anθ-o ges o baro.
5 Sosθe san tristo,
muro ilo,
haj vakis anθä ma?
Aźukǎr le Devles,
kä pale va läudiva les,
mïrï mïntujrǎ,
muro Del!
6 Muro ilo si tristo,
kodolasqe anav manqe gogi tuθar anθa o them le Jordanosqo,
kaθar o Hermono haj kaθar o Plaj Cïjno.
7 O adïnko del muj o adïnko anθ-o vujeto le perimasqo ke paěnqo,
saorä ke talazuri haj ke valuri nakhles pa manθe.
8 O ges o Raj del manqe drom pi mila kaj aćhol,
haj e rǎt lesqi gili si mança,
äk rugäćunǎ le Devlesqi mïrä viacaqo.
9 Va phenava le Devlesqe,
mïrï stïnka:
„Sosθe bistardǎn man?
Sosθe phirav roindos prigonime kaθar o duśmano?”
10 Sar äk ïnkhjarimos anθä mïrä kokalǎ si kana maren pesqe źoko manθar mïrä duśmaja,
kana phendǒl manqe saoro ges:
„Kaj si kǒ Del?”
11 Sosθe san tristo,
muro ilo,
haj sosθe vakis anθä ma?
Aźukǎr le Devles,
kä pale va läudiva les,
mïrï mïntujrǎ,
muro Del!