🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
4
1 Me phenav kä kabor timpo
äk mośtenitori si ćhavoro,
ku sǎ kä si lesqe saorä bukǎ,
naj diferime kaθar äk robo.
2 Si anθ-e griźa le manuśänqi
kaj dikhen lesθar
haj i kaθar lesqe bukǎ,
ʒi k-e vremja kaj phendǎs lan lesqo dad.
3 Sa kadǎ i ame
kana sǎmas ćhavorä,
sǎmas robi
le sikaimatenqe äl phurane le lumǎqe.
4 Dar kana pherdilis e vremja,
o Del dinǎs drom pe Ćhaves,
kerdo anθa ʒuvlǎθe
haj biando talaj Kris,
5 te pokinel anθa pire
kola kaj beśen talaj Kris,
kadǎ te kerel amen ćave le Devlesqe.
6 Haj kä sen ćave le Devlesqe,
o Del dinǎs drom o Duxo pe Ćhavesqo
anθä amare ile,
kaj del muj:
„Abba!”
„Dadǃe!”
7 Kadǎ kä ni maj san robo,
san ćhavo le Devlesqo,
haj kana san lesqo ćhavo,
san i lesqo mośtenitori.
Te ïnkǎren tumari libertatja!
E dragostja le Pavelosqi karing äl galateni
8 Kana ni prinʒanden le Devles,
senas robi kolenqe
kaj on naj devlǃa ćaće.
9 Dar akanak päće prinʒanden le Devles,
sau maj miśto phendo,
pala sosθe senas prinʒande kaθar o Del,
sar maj bolden tumen palpale
k-äl sikaimata äl phurane,
kaj si khanćivale haj ćorä?
Kamen pale te sluźin lenqe sar robi?
10 Tume ïnkǎren gesa,
ćhona,
gesa bare,
haj bärśa.
11 Me darav anθa tumenθe
kä kerdem tumenqe buki anθa khanćesθe!
12 Kadǎ phralaǃle haj phejaǃle,
rugiv tumen śukar te aven sar manθe,
kä i me sem sar tumenθe.
Ni kerden manqe nić äk nasulimos.
13 Tume ʒanen kä anglal
anθa-i kauza mïrä nasfalimasqi
me phendem tumenqe e evangelia.
14 Sas pharo te dikhen muro trupo,
dar ni dikhlen man nasul
haj ni ćungarden man,
haj dikhlen man sar äk ïnʒero le Devlesqo,
sar le Kristosos Isus.
15 Deć,
kaj si tumari bukuria?
Kä phenav tumenqe so dikhlem,
kä te daśtisajlenas,
ïnkaladenas i tumare jakha
te den len manqe.
16 Kerdinǎjlem tumaro duśmano,
kä phendem tumenqe o ćaćimos?
17 Na gïndoça laćho roden tumen on
kaśte aven lença,
dar kamen te durǎren tumen amenθar,
ka tume len te roden len.
18 Si miśto te roden o miśtimos ïntotdjauna,
na numa kana me sem tumença.
19 Mïrä ćave,
anθa save pale liles man
äl dukha le kerimaske,
ʒi kana o Kristos dikhǒla anθä tumenθe,
20 te daśtivas akanak te avav tumença,
haj te paruav muro glaso!
Ni ʒanav so te maj pakǎv anθa tumenθe!
Duj ʒuvlǎ sikavel amenqe e Kris haj e fägäduinca
21 Phenen manqe tume
kaj kamen te aven talaj Kris,
ni aśunden so phenel e Kris?
22 Kä si ramome anθ-e Kris
kä le Avraamos sas les duj ćave,
jekh anθa-i roaba
haj jekh anθa-i ʒuvli slobodo.
23 Kova kaj kerdilos anθa-i roaba
sas kerdo sar orso ćhavo,
dar kova anθa-i ʒuvli slobodo
sas kerdo anθa-i fägäduinca
kerdi kaθar o Del.
24 Kadal bukǎ daśtin
te aven lile anθä aver felo.
Kadala si duj phanglimata:
jekh pa o Plaj Sinaj,
kaj kerel ćave te aven robi,
kadaja si e Agar.
25 E Agar si sar o Plaj Sinaj anθa-i Arabia,
haj sar o Jerusalimo kaj si akanak,
kä si anθ-e robia anθ-äk than pe ćhavença.
26 Dar o Jerusalimo anθa o ćeri
si slobodo haj si amari dej.
27 Kä si ramome:
„Bukurisao tu stjarpo,
ku sǎ kä ni daśtis te avel tut ćave!
De muj haj zbärisar dä bukurě,
ku sǎ kä ni ʒanes äl dukha le kerimaske!
Kä tut,
kaj san mukli,
si te avel tut maj but ćave
dä sar kola kaj si lan rrom.”
28 Kadǎ phralaǃle haj phejaǃle,
tume,
sar sas o Isak,
sen äl ćave fägäduime kaθar o Del.
29 Dar sar atunć,
kova kaj sas kerdo sar orso ćhavo,
kerelas nasul kolesqe kaj kerdilos anθa o Duxo.
Sa kadǎ si i akanak.
30 Dar so phenel e Skriptura?
„Gonisar lan kadala roaba haj i laqe ćhaves,
kä o ćhavo le roabaqo
naj te avel les rig anθ-e mośtenirja
le ćhaveça le ʒuvlǎqo slobodo.”a
31 Kodolasqe phralaǃle haj phejaǃle,
ame ni sǎm äl ćave le roabaqe,
haj sǎm äl ćave le ʒuvlǎqe kaj si slobodo.