🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 105
O Rai ni bistrel peo phanglimos
1 Nain le Raieske,
den les mui pă lesco anav!
Cheren pringiande mașcar ăl poporea lesche buchea!
2 Ghilaben lesche,
ghilaben andă leschi cinstea!
Den duma anda saoră minuni lesche!
3 Fălin tumen lesche anavesa sfînto!
Te bucuril pes o ilo colengo cai roden le Raies!
4 Manghen catar o Rai hai catar lesco zuralimos,
roden lesco mui întotdeauna!
6 Tume,
ciave lesche robosche le Avraamosche,
ciave le Iacovosche,
saven alosardea len ov,
5 anen tumenghe goghi catar ăl minuni save cherdea len,
catar lesche semnea hai catar ăl crisimata phende catar lesco mui!
 
7 Ov,
o Rai si amaro Del:
crisol pă saoră phuv.
8 Nici ăc data ni bistrel peo phanglimos,
ni bistrel so phendea că va cherela,
nici andăc mia neamuri:
9 o phanglimos savo cherdea les le Avraamosaa
hai e sovel cai halea la le Isacosche.b
10 Zureardea lan le Iacovosche sar ăc crisimos,
le Israelosche sar ăc phanglimos pentru totdeauna:c
11 „Tuche va dava o Them Canaan
sar e rig cai si te avel chiri.”d
12 Cana sas numa dui-trin murș,
numa țîra,
hai străiinea ando them,
13 phirenas catar ăc neamo că aver
hai catar ăc thagarimos că aver poporo.
14 Dar o Del ni mucleas chanicas te ușteael len andăl pîrne,
dar mustrosardeas thagara anda lenghi cauza:e
15 „Na ciun o vast păl manuș cai machlem len,
hai na cheren nasul mîră proorocenghe!”
 
16 Dinea mui e boch po them
hai nimicisardeas sea so sas len te han.
17 Dineas drom angla lende ăc manuș:
o Iosif sas bichindo sar robo.
18 Chide lesche pîrne andăl lanțuri
hai phangles leschi cor sastresa,
19 gi cana cherdilos so phendeas,
gi cana e vorba le Raieski arachlea les ciacio.
20 Atunci o thagar dineas drom te încalaven lesche lanțuri,
ov,
o mai baro le poporengo dinea lesco drom.
21 Cherdea les rai pă sea lesco cher,
hai o mai baro pă saoră lesco bravalimosf
22 te sicavel le bare manușăn le thagaresche sar camel,
te sicavel lesche phuren e goghi.
 
23 Atunci o Israel avilos ando Egipto,
o Iacov beșlos sar străiino ando them le Hamosco.
24 O Rai buteardea pe poporos foarte but
hai cherdea len mai zurale dă sar lenghe dușmaia.
25 Ov boldeas lengo ilo caște uron pe poporos,
caște cheren planuri contra lesche slujitoren.
26 Dineas drom pe robos le Moiseas
hai le Aronos,
saves alosardeasas les.
27 Cherde lesche semnea andă lengo mașcar,
cherdes minuni ando them le Hamosco.
28 Ov dineas drom o tunearico hai cherdilos bezna.
Nai cadea că ni așundes catar leschi vorba?
29 Cherdeas lenghe paia ando rat
hai mudardeas lenghe macen.
30 Lengo them pherdinealos catar ăl broști,
gi andăl hodăi lenghe thagarenghe.
31 Ov dineas duma,
hai aviles machea
hai țînțarea pă sea lengo them.
32 Ando than le brîșîndesco dinea len bar
hai iag strafeamatenghi andă lengo them.
33 Mardeas lenghe reza hai lenghe smochinea
hai phagleas ăl dafia anda lengo them.
34 Ov dineas duma hai aviles lăcustea,
lăcustea bi numărosco,
35 hai hales saoră zelenimata anda lengo them,
hai hales o rodo lenghe phuiaco.
36 Mudardeas saorăn cherde anglune anda lengo them,
ăl ciave anglune cherde cana on sas pherde zuralimos.
 
37 Încaladeas le Israelos pherdo ruposa hai sumnacasa,
hai nici iech ni pelos anda lesche neamuri.
38 Cana teleardes,
ăl egipteia bucurisailes,
că lileasas len ăc bari dar lendar.
 
39 Întinzosardeas ăc noro sar ăc garaiimos,
hai ăc iag,
caște luminil e reat.
40 Mangles,
hai dineas drom prepelițe,
hai ciaileardea len marnesa anda o ceri.g
41 Pharadeas ăc stînca hai înclistos pai,
thabdeas sar ăc rîo andăl thana șuche.
42 Că ni bistardeas peo phanglimos sfînto
le Avraamosa,
lesco robo.
43 Hai încaladeas pe poporos veseliasa,
colen cai alosardea len zbărîmasa dă bucurie.
44 Dinea len ăl thema le neamurenghe,
hai liles anda lende o rodo le bucheaco le poporengo,
45 caște cheren lesche crisimata
hai te închearen lesche sicaiimata.
Lăudin le Raies!h