Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá     Alfabeto rromano o internacionalo
19
1 Okor o Pilatuś xunǎ le Jezuśes
thë ćhudǎ les te korbaćolinen les.
2 Thë o sugladja andra kangre khude lesqe korona,
pe lesqro śero ćhude la
thë dine pe lesθe köntöśis,
lilavon sar le krajonenqro.
3 Avenas lesθe thë phenenas:
— Te ʒivel le źidovonenqro krajis!
Thë an falkenθe limanas les.
4 Pane ari giǎs o Pilatuś
thë phendǎ le źidovonenqe:
— Dikh,
ari anav les tumenqe,
vaś këdë kaj te ʒanen,
ke na arakhav khajć ʒungajibo an lesθe.
5 Kidë ke o Jezuśis ari giǎ la kangrunǎ koronaça
thë an lilavon köntöśis.
Thë phendǎ lenqe o Pilatuś:
— Kade hin o manuś!
6 Thë kana dikhle les o bare rëśëja thë o őri,
dine ćingar:
— Fësitin les,
fësitin les!
O Pilatuś phendǎ lenqe:
— Xuden les tumen thë fësitinen les,
ke me na arakhav an lesθe khajć ʒungajibo!
7 Phende le źidovonenqre vëzëtővi:
— Amen hin törvině,
thë pala amari törvině hin te merel,
ke vo odë phendǎ ke le Delesqro ćhavo hin.a
8 Kana kala dumes hajardǎ o Pilatuś,
inke maj zores daranǎ.
9 Thë pane andre giǎ an kher
thë phendǎ le Jezuśesqe:
— Kathar han tu?
Dë o Jezuśis na phendǎ khajć.
10 O Pilatuś phendǎ:
— Na dumazines mança?
Na ʒanes ke ʒanohos te mikav tut te ʒas tuqe,
vodj te fësitinav tut?
11 O Jezuśis phendǎ:
— Na ʒanëhës te keres mança khajć,
dakë na aviǎs dinji tuqe opral.
Vaś këdë maj baro bünos hin koles,
savo dinǎ man pe tre vasta.
12 Pala këdë o Pilatuś kamelas te mikel les ari.
Dë o źidova denas ćingar:
— Dakë drom des kale manuśes,
na han le bare krajesqro boratos!
Okarkon kerel pes krajis,
hin le bare krajesqro ëllënśegos.
13 Kidë ke kana o Pilatuś hajardǎ kala dumes,
ari andǎ le Jezuśes
thë tele beśǎ pe la törvinjëqro üskëmin,
ka kodo than,
savo kidë bićhol Barraji Udvora,
thë pe le źidovonenqri ćib „Gobbota”.
14 Has o djes kana opre kesülödinde
pe le źidovonenqri patradǐ,
tosarra ko śo.
Thë o Pilatuś phendǎ le źidovonenqe:
— Dikhen tumaro krajis!
15 Kidë ke von dine ćingar:
— Liʒa les,
liʒa les,
fësitin les!
O Pilatuś phendǎ lenqe:
— Tumare krajes te fësitinav les?
Phende o bare rëśëja:
— Amen nanji aver krajis,
numa le rromoinenqro krajis!
16 Kidë ke pe lenqre vasta dinǎ les
te fësitinen les.
Le Jezuśes po kërëstos fësitinen les
Kidë ke xune le Jezuśes thë liginde les.
17 Vo ligindǎ pesqro kërëstos ari pe kodo than,
savo bićhol Than Koponjaqro,
pe le źidovonenqri ćib Golgota.
18 Kode fësitinde les,
thë lëçë inke dujen.
Jekh has pe jekh fëlë,
thë jekh pe okëver,
thë vo an maśkar.
19 O Pilatuś irindǎ pe jekh tabla:
„O Jezuśis katho Nazaret,
le źidovonenqro krajis”,
thë opre ćhune la po kërëstos.
20 But źidova iginde këdë tabla,
ke paśel has ko foros kodo than
kaj fësitimen has o Jezuśis.
Irimen has źidoul,
görögül thë lotinul.
21 Kidë ke le źidovonenqre bare rëśëja phende le Pilatuśesqe:
— Na irin »le źidovonenqro krajis«!
Irin ke »Odë phendǎ:
‘Me hom le źidovonenqro krajis’ «!
22 O Pilatuś phendǎ:
— So irindǒm,
irindǒm.
23 O sugladja,
pala sosθe fësitinde le Jezuśes,
lile lesqre rizes thë an śtarenθe ostinde len,
sëkkonesqe jekh risos.
Dë lesqro gad an jekhaθe haslo kerdo,
nas pe lesθe sijibo.
24 Vaś këdë phende jekokolavresqe:
— Te na pharavas les,
inkab te khelas amen kaj te cerdas ari,
kaj kasqe te aćhel!
Kala vaś kodë has,
kaj te tëjëśëdinel o Iribo,
savo phenel:
„Ostinθe morre rizes,
thë pe morro gad khelde pen kaj te cerden ari,
kasqe te aćhel.”
b Kidë ke këdë kerde kala sugladja.
25 Ka le Jezuśesqro kërëstos aćhelas lesqri dëj,
lesqra daqri phen,
le Klëopaśesqri rromnji i Maria
thë i Maria katha Mogdola.
26 Kana o Jezuśis dikhǎ pesqra da
thë paśa laθe pesqre tonitvanǒs savo dragon has lesqe,
phendǎs pesqra daqe:
— Murri dëj,
dikh,
kado hin tro ćhavo!
27 Thë pala kodë odë phendǎ kale tonitvanǒsqe:
— Dikh,
tri dëj!
Thë andra kodë ora ligindǎ la pesθe khere kodo tonitvanǒs.
Le Jezuśesqro meribo
28 Pala këdë ʒangǎs o Jezuśis,
ke mindënos kerdo has,
vaś sosqe haslo trano.
Thë kaj te dićol źuźes o ćaćibo an Iribo,
o Jezuśis phendǎ:
— Truśalo hom.c
29 Has kode jekh ćharo pherdo śukǎ mojaça.
Pherde jekh sivoćis mojaça
thë pe jekh iźoposqro agos ćhune les
d thë othe ćhune les ka lesqro muj.
30 Kana linǎ o Jezuśis i mol,
phendǎ:
— Mindënos kerdǐǎs.
Thë tele mikǎ pesqro śero
thë ari mikǎ pesqro lëhëlëtos thë muǎ.e
31 Parastoji has,
thë o savatos baro djes has,
vaś kodë le źidovonenqre vëzëtövi
na kamle kaj te aćhen o mule po kërëstos an kodo djes.
Vaś kodë mangle le Pilatuśes kaj te phagen lenqre pungre
kaj maj sigo te meren
thë te len len tele.f
32 Kidë ke avile o sugladja
thë phagle le ëlśövonesqre pungre,
pala ode kokolavresqe,
savo haslo fësitimen lëçë.
33 Dë kana avile ko Jezuśis
thë dikhle ke vo ëbë muǎ,
na phagle lesqre pungre.
34 Dë jekh maśko sugladja
andre ispinǎ i lanʒa an lesqro paśvaro,
thë sigo ari thadinǎ rat thë panji.
35 Savo dikhǎ këdë,
dumazindǎ pa këdë,
thë ćaćes hin so phenel,
thë ʒanel ke vo ćaćibo phenel,
kaj te tumen te pattǎn.
36 Ke kala butǎ vaś kodë kerdǐle,
kaj te andre pherdǒl o Iribo:
„Inće jekh te na aven phagle andra lesqre kokala!”g
37 Thë an aver than maj phenel o Iribo:
„Dikhena pe kodo saves pordal pusade.”h
Le Jezuśesqro parrubo
38 Pala kodë o Joźef katha Orimatëo,
savo le Jezuśesqro tonitvanjis has,
dë numa garudes,
ke daranǎ katha le źidovonenqre vëzëtövi,
mangǎ le Pilatuśes
kaj te mikel te lel le Jezuśesqro tëśtos.
i O Pilatuś mikǎ.
Kidë ke giǎ thë tele liǎ le Jezuśesqro tëśtos.
39 Aviǎ te o Nikodemuś,
vo savo ëśöpsö giǎ rëtǐ ko Jezuśis.
Andǎ kënöćis andra mirha thë aloe,
so has vro tranda kiloves.
40 Okor lile le Jezuśesqro tëśtos
thë andre ćovorinde les lëpëdövonença kënöćëçë,
sar hin o sokaśis ko źidova te parrunen.
41 An kodo than kaj has fësitimen o Jezuśis,
has jekh bar,
thë an kodë bar has jekh nevo śiros,
an savo inke na has ćhuno khaʒino.j
42 Vaś le źidovonenqri parastoji thë ke o śiros paśel has,
an kodo ćhune le Jezuśes.