Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá     Alfabeto rromano o internacionalo
O Judaś anel manuśen kaj te xuden le Jezuśes
18
1 Pala sosθe phendǎ kala o Jezuśis,
ari giǎ andra foros pesqre tonitvanjonença,
pordal giǎ pe le Këdronosqri jen,
kaj has jekh bar,
an savi andre giǎ vo thë o tonitvanja.
2 O Judaś,
savo phukadǎ les,
ʒangǎ pa kodo than,
ke o Jezuśis but vare kode xënjëǒlas
ekhetane pesqre tonitvanjonença.
3 Okor o Judaś xunǎ jekhe ćopotos
sugladjonen thë őronen,
saven trane o bare rëśëja thë o forizëuśa.
Thë othë gile lampença,
mećëśonença,
ćurança thë botença.
4 O Jezuśis,
savo ʒangǎ pa mindënos ke so avela lëçë,
ari aviǎ thë phendǎ lenqe:
— Kas rosaren?
5 Von phende:
— Le Jezuśes katho Nazaret.
Vo phendǎ lenqe:
— Me hom.
O Judaś,
savo phukadǎ les,
te vo lença haslo.
6 Kana phendǎ lenqe o Jezuśis:
„Me hom”,
von pale cerne pen
thë tele pele pe phu.
7 Kidë ke inke jekhar phućja len:
— Kas rosaren?
Von phende:
— Le Jezuśes katho Nazaret.
8 O Jezuśis kidë phendǎ:
— Phendǒm tumenqe ke me hom.
Kidë ke dakë man rosaren,
miken kaj kala manuśa te ʒan penqe!
9 Këdë vaś kodë phendǎ,
kaj te tëjëśëdinen o dumes save phendǎ:
„Na xajsardǒm inće jekhes
maśka kola saven dinǎn man.”a
10 Okor o Śimon Peter,
saves has jekh kordos,
ari linǎ les,
limadǎ le bare rëśëjesqre sogas
thë tele ćhindǎ lesqro ćaćo kan.
Lesqro nav Malkuś has.
11 Vaś këdë o Jezuśis phendǎ le Petërosqe:
— Ćhu pale tro kordos an tokos!
Te na pijav kado poharos,
b so dinǎ man morro Dad?
Le Jezuśes liʒan les ko Anas
12 Okor o sugladja penqre kopitanoça,
thë o őri saven le źidovonenqre vëzëtővi trane,
xune le Jezuśes
thë phangle lesqre vasta.
13 Liginde les maj sigo ko Anas,
vaś odë ke vo le Kojofaśesqro srasto haslo,
savo has o baro rëśëj an kodo borś.
14 O Kajafaś has savo phendǎ le źidovonenqre vëzëtővonenqe,
ke maj miśto avelas
te merel jekh kokorro manuś vaś o nepos.
O Peter phenel ke na prinʒanel le Jezuśes
15 O Śimon Peter giǎ palo Jezuśis
thë te jekh aver tonitvanjis.
O baro rëśëj prinʒandǎ koles,
kidë ke giǎ le Jezuśeçe pe le bare rëśëjesqri udvora,
16 dë o Peter aćhiǎ ari anglo udar.
Okover tonitvanjis,
saves o baro rëśëj prinʒandǎ,
ari giǎ,
dumazindǎ la kopuśisaça
thë andre ligindǎ les.
17 Thë këdë sogalóvisa,
i kopuśisa,
phendǎ le Petërosqe:
— Na han te tu kale manuśesqro tonitvanǒs?
Vo phendǎ:
— Na hom.
18 Śil has thë o soges thë o őri
kerde jekh jag andra angara.
Thë körbë aćhile kaj te tatǒn.
Aćhiǎ te o Peter lença kaj te tatǒl.
O baro rëśëj ćhul kerdeśë le Jezuśesqe
19 Okor o baro rëśëj phućǎs le Jezuśes
pa lesqre tonitvanja thë pa lesqro sikajibo.
20 O Jezuśis phendǎ:
— Dumazindǒm kaj te hajarel i lümë.
Me sikadǒm sëkovari an khangirja
thë ka Bari Khangiri,
kaj o saste źidova xënjëǒn,
thë na phendǒm khajć garudes.
21 Sosqe phućhes man?
Puśta kolen save halgatinde man,
so phendǒm lenqe!
Dikh,
kola ʒanen so phendǒm.
22 Kana kala phendǎ,
jekh maśko őri,
save kode aćhile,
dinǎ jekh palma le Jezuśes
thë phendǎ:
— Kidë phenes le bare rëśëjesqe?
23 O Jezuśis phendǎs lesqe:
— Dakë ʒungajibo phendǒm,
phen so hin o ʒungajibo!
Dë dakë phendǒm o ćaćibo,
sosqe limadǎn man?
24 Thë okor o Anas tranǎ les
le vastença phangle ko Kajafaś,
ko baro rëśëj.
O Peter phenel inke jekhar ke na prinʒanel le Jezuśes
25 O Śimon Peter aćhelas paśa jag thë tatǒlas.
Thë okor phende lesqe:
— Tu na jekh han maśka lesqre tonitvanja?
Vo tele tagadindǎ thë phendǎ:
— Na hom.
26 Phendǎ jekh maśka le bare rëśëjesqre sogi,
savo njamos has kolesqe,
savesqe o Peter tele ćhindǎs lesqro kan:
— Na dikhǒm tut me lëçë an jekhaθe an bar?
27 O Peter phendǎs paneś ke na prinʒanel les,
thë okor xunǎ pes te baśol o kokośis.c
O Jezuśis anglo Pilatuś
28 Okor le źidovonenqre vëzëtővi liginde le Jezuśes katho Kajafaś
an le rromoionenqre vëzëtővosqro kher jókor tosarra.
Dë von na gile andre,
kaj te na fërtőzinen pen
thë te śëj xan la patradǎqri voćora.
29 Kidë ke o Pilatuś ari giǎ lenθe thë phendǎ lenqe:
— So phenen,
će ʒungajibo kärdǎs kado manuś?
30 Von phende lesqe:
— Dakë na kerdǎhas ʒungali butǐ kado,
na dinǎmas les an tre vasta.d
31 Thë o Pilatuś phendǎ lenqe:
— Liʒan les tumen
thë itilinen les pala tumari törvině!
Phende lesqe o źidova:
— Amenqe nanji slobodon te mudaras khaʒines.
32 Kala törtenëtinde,
kaj te tëjëśëdinen andre le Jezuśesqre dumes,
kana phendǎs kaj će merimaha merela.fe
33 Pane andre giǎ o Pilatuś an pesqro kher
thë akhardǎ le Jezuśes thë phendǎ:
— Tu han le źidovonenqro krajis?
34 O Jezuśis phendǎ:
— Tuθar phenes këdë,
vodj avera phende tuqe kala pa manθe?
35 Phendǎ o Pilatuś:
— Vare me źidovos hom?
Tro nepos thë o bare rëśëja dine tut pe morre vasta.
So kerdǎn?
36 Phendǎ o Jezuśis:
— Morro kirajśagos na andra këdë lümë hino.
Dakë andra këdë lümë avelas morro kirajśagos,
morre manuśa mardahas pen,
kaj te na avav dino pe le źidovonenqre vasta.
Dë na.
Morro kirajśagos na kathar hino.
37 Thë phendǎ lesqe o Pilatuś:
— Kidë ke tu ćok krajis han!
Phendǎ o Jezuśis:
— Ćaćibo hin tut,
ke me krajis hom.
Me vaś kodë kerdǐǒm,
thë vaś kodë aviǒm pe lümë,
kaj te phenav o ćaćibo.
Kola save andra ćaćibo hine,
halgatinen katha morre dumes.
38 O Pilatuś phendǎ:
— So hin o ćaćibo?
Thë pala sosθe phendǎ këdë,
pane ari giǎ ko źidova thë phendǎ lenqe:
— Me na arakhav khajć ʒungajibo an lesθe.
39 Dë sokaśis hin tumenθe,
kaj te mikav slobodon tumenqe
jekhe manuśes pe patradǐ:
kidë ke kamen te mikav slobodon tumenqe
 »le źidovonenqre krajes«?
40 Thë okor pale dine ćingar o saste:
— Na kales,
honëm le Borobaśes!
Kado Borobaś maśka kola haslo,
save marde pen le rromoionença.