Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Lot othe mikǎs le Abramos, ke zores but has lenqro barvajibo
13
1 O Abram opre giǎs katho Edjiptomos ko Negevos,
vo,
lesqri rromnji thë sëmindënos so has les,
thë lëçë o Lot.
2 O Abram zores barvalo haslo,
has les alloti,
ëzüśti thë somnakaj.
3 Thë katho Negevos giǎs ko foros Betel.
An pesqro drom maj aćhiǎs thanesθe,
thë erkëzindǎs ko Betel,
ko than kaj has anglal odë lesqri śatra,
maśko Betel thë o Ai.
4 Pe kodo than kaj has o altaris
savo kerdǎs les anglal odë,
ka kodo than akhardǎs le Dragone Delesqro nav.
5 O Lot phirelas le Abramoça an jekhaθe.
Thë te les has les bakre,
buznǎ,
gurunǎ thë śatres.
6 Kici but alloti has len,
ke na ʒangle te beśen an jeg,
ke na dukhunǎs i ćar.
7 Thë vaś odë le Abramosqre baći
a thë le Lotosqre
baći dine pen maśka penθe.
Thë okor an them o kanaani
thë o përizi manuśa beśleçe.
8 O Abram odë phendǎs le Lotosqe:
— Mangav tut te na avel dejibo maśka amenθe,
inćë maśka amare baći,
ke amen jeg ćolados ham.
9 Nanji angla amenθe o sasto them?
Maj miśto dakë mikas amen.
Dakë tu ʒëhë pe zërvon,
me ʒoho pe ćaći,
dakë tu ʒëhë pe ćaći,
me ʒoho pe zërvon.
10 O Lot körbë dikhǎs,
thë dikhǎs le Jordanosqri sastǐ mal,
ke hasji cindjardǐ ʒi ko foros Coar
(anglal odë kaj o Dragon Del te phabarel la Sodoma thë la Gomora).
Hasji sar le Dragone Delesqri bar,
sar o them le Edjiptomosqro.
11 Thë okor o Lot liǎ pesqe le Jordanosqri sastǐ mal,
thë giǎs pesqe karig uśtjel o kham.
Kidë mikle pen jeg o kolavresθar.
12 Thë o Abram beśǎs andro them Kanaan,
thë o Lot beśǎs maśka la Malaqre fori
paśel ka Sodoma an pesqri śatra.
13 Thë o manuśa andra Sodoma ʒungale hasle
thë zores bűnöśë hasle anglo Dragon Del.
14 O Dragon Del odë phendǎs le Abramosqe,
pala sosθe giǎs pesqe o Lot:
— Dikh körbë,
dikh kathar kodo than kaj han:
dikh pe ćaći thë pe zërvon,
dikh angle thë pale!
15 Ke i sastǐ phu savi dikhes,
tuqe doho la
thë kolenqe save avena andra tuθe,
te avel lenqri sëkkon rëmë.
16 Thë keroho ke save avena andra tuθe,
but ʒine avena,
sar la phuvaqro ućar.
Ke dakë varekon ʒanela te iginel la phuvaqro ućar,
okor te len ʒanela te iginel len.
17 Uśtje,
phir opre kado sasto them
b an lundjimasθe thë an buxlesθe,
ke tuqe doho les!
18 O Abram bontindǎs pesqri śatra
thë giǎs te beśel paśa le Mamresqre ćërëfavi,
save hin an foros Hebron.
Thë othe kerdǎs jekh altaris le Dragone Delesqe.