Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Dragon Del dumazinel le Abramoça
12
1 O Dragon Del odë phendǎs le Abramosqe:
— Ʒa ari andra tro them,
a andra tro ćolados,
andra tre dadesqro kher,
thë ʒa an kodo them savo sikavoho les tuqe.
2 Thë keroho andra tuθe jeg baro nepos,
thë aldinoho tut,
keroho baro tro nav,
thë avëhë jeg aldibo.
3 Aldinoho kolen kon aldinena tut,
thë kolen kon atkozinena tut,
atkozinoho len.
Pordal tuθe avena aldimen o saste nepi pe phu.
O Abram kerdǎs sar phendǎ lesqe o Dragon Del
4 O Abram giǎ pesqe,
sar phendǎ lesqe o Dragon Del,
thë te o Lot giǎ lëçë.
Le Abramos has les eftavardeś thë panć borś,
kana ari giǎs pesqe andra Haran.
5 Liǎs la Saraiva,
pesqra rromnǎ,
thë pesqre phralesqre ćhas,
le Lotos,
thë lenqro sasto barvajibo so rosarde penqe,
thë kole manuśen saven cinde len an Haran.
Thë gile penqe an them Kanaan,
thë othe risle an them Kanaan.
6 O Abram pordal giǎs po them ʒi ko foros Śikem,
ka le Moresqro baro ćërëfavos.
Thë okor an them o kanaani manuśa beśleçe.
7 O Dragon Del sikadǎs pes le Abramosqe
thë odë phendǎs:
— Kado them doho les kolenqe save avena tuθar.
O Abram kerdǎs jeg altarisb le Dragone Delesqe,
savo sikadǎs pes lesqe.
8 Thë othar maj okorde giǎs
karig o plëji paśo foros Betel,
thë kode jekhetane aćhadǎs pesqri śatra.
Pe kodë fëlë has o foros Betel,
thë pe këdë fëlë has o foros Ai.
Othe kerdǎs jeg altaris le Dragone Delesqe,
thë akhardǎs le Dragone Deles pe lesqro nav.
9 Thë kodothar o Abram maj okorde giǎs,
karig i pusta Negevos.
O Abram giǎs an them Edjiptomos
10 Bokh has an them,
thë o Abram giǎs an them Edjiptomos
kaj te beśen kode jeg rëmë,
vaś odë ke bari has i bokh an them.
11 Thë kana paśel has ko Edjiptomos,
odë phendǎs pesqra rromnjaqe,
la Saraivaqe:
— Dikh akaj!
Me ʒanav ke tu zores śukar han.
12 Kana dikhena tut o ëdjiptomi,
odë phenena:
„Këdë hin lesqri rromnji”,
thë man mudarena man,
thë tut mikena tut te ʒives.
13 Mangav tut,
phen odë ke morri phenj han!
Vaś tuqe te phiraven pen śukar mança,
thë me te aćhav an elëtos.
14 Thë kana andre risǎ o Abram an Edjiptomos,
okor o ëdjiptomi dikhle ke i ʒuji zores śukar hinǐ.
15 Kana dikhle la le faraunosqre bare manuśa,
c laśarde la lesqe.
Thë ligindǐ has i ʒuji an le faraunosqro kher.
16 Thë le Abramosqe miśto giǎs vaś laqe.
Xunǎs bakren,
buznǎn,
d gurunǎn,
samaronen,
sogalovonen,
sogalovisen thë pupośtëven.
17 Dë o Dragon Del mardǎ le faraunos thë lesqro kher
bare nasvajimaça vaś i Sarai,
le Abramosqri rromnji.
18 Thë o faraunos akhardǎs le Abramos
thë odë phendǎs:
— So kerdǎn mança?
Sosθar na phendǎn manqe ke tri rromnji hinǐ?
19 Sosθar phendǎn ke tri phenj hinǐ?
Thë me liǒm la rromnjaqe.
Akana,
kade hin tri rromnji,
le la thë ʒa tuqe kadathar!
20 Thë o faraunos phendǎs pesqre manuśenqe
te naśaven len ari,
te lesqra rromnǎ,
thë sëmindënos so has les.