Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá     Alfabeto rromano o internacionalo
19
1 Akor o Pilátus hhunyá lé Jézusész
the csugyá lész té korbácsolinén lész.
2 The o szuglágyá ándrá kángré khudé lészké koroná,
pé lészkro séro csudé lá
the diné pé lészté köntösisz,
lilávon szár lé krájonéngro.
3 Ávénász lészté the phénénász:
— Té dzsivél lé zsidovonéngro krájisz!
The án fálkéndé limánász lész.
4 Páné ári gijász o Pilátus
the phéngyá lé zsidovonéngé:
— Dikh,
ári ánáv lész tuméngé,
vás kede káj té dzsánén,
ké ná árákháv khájcs dzsungájibo án lészté.
5 Kide ké o Jézusisz ári gijá lá kángrunyá koronáhá
the án lilávon köntösisz.
The phéngyá léngé o Pilátus:
— Kádé hin o mánus!
6 The káná dikhlé lész o báré resejá the o őri,
diné csingár:
— Feszitin lész,
feszitin lész!
O Pilátus phéngyá léngé:
— Hhudén lész tumén the feszitinén lész,
ké mé ná árákháv án lészté khájcs dzsungájibo!
7 Phéndé lé zsidovonéngré vezetővi:
— Ámén hin törvinye,
the pálá ámári törvinye hin té mérél,
ké vo ode phéngyá ké lé Délészkro csávo hin.a
8 Káná kálá dumész hájárgyá o Pilátus,
inké máj zorész dárányá.
9 The páné ándré gijá án khér
the phéngyá lé Jézusészké:
— Káthár hán tu?
De o Jézusisz ná phéngyá khájcs.
10 O Pilátus phéngyá:
— Ná dumázinész máncá?
Ná dzsánész ké dzsánohosz té mikáv tut té dzsász tuké,
vagy té feszitináv tut?
11 O Jézusisz phéngyá:
— Ná dzsánehesz té kérész máncá khájcs,
dáke ná ávijász dinyi tuké oprál.
Vás kede máj báro bünosz hin kolész,
szávo dinyá mán pé tré vásztá.
12 Pálá kede o Pilátus kámélász té mikél lész ári.
De o zsidová dénász csingár:
— Dáke drom dész kálé mánusész,
ná hán lé báré krájészkro barátosz!
Akárkon kérél pész krájisz,
hin lé báré krájészkro ellenségosz.
13 Kide ké káná o Pilátus hájárgyá kálá dumész,
ári ángyá lé Jézusész
the télé bésjá pé lá törvinyekro üszkemin,
ká kodo thán,
szávo kide bicsol Bárráji Udvará,
the pé lé zsidovonéngri csib „Gabbatá”.
14 Hász o gyész káná opré készülödindé
pé lé zsidovonéngri pátrágyi,
toszárrá ko so.
The o Pilátus phéngyá lé zsidovonéngé:
— Dikhén tumáro krájisz!
15 Kide ké von diné csingár:
— Lidzsá lész,
lidzsá lész,
feszitin lész!
O Pilátus phéngyá léngé:
— Tumáré krájész té feszitináv lész?
Phéndé o báré resejá:
— Ámén nányi ávér krájisz,
numá lé romainéngro krájisz!
16 Kide ké pé léngré vásztá dinyá lész
té feszitinén lész.
Lé Jézusész po keresztosz feszitinén lész
Kide ké hhuné lé Jézusész the ligindé lész.
17 Vo ligingyá pészkro keresztosz ári pé kodo thán,
szávo bicsol Thán Koponyákro,
pé lé zsidovonéngri csib Golgotá.
18 Kodé feszitindé lész,
the lehe inké dujén.
Jékh hász pé jékh fele,
the jékh pé okevér,
the vo án máskár.
19 O Pilátus iringyá pé jékh táblá:
„O Jézusisz kátho Názáret,
lé zsidovonéngro krájisz”,
the opré csuné lá po keresztosz.
20 But zsidová igindé kede táblá,
ké pásél hász ko forosz kodo thán
káj feszitimén hász o Jézusisz.
Irimén hász zsidoul,
görögül the latinul.
21 Kide ké lé zsidovonéngré báré resejá phéndé lé Pilátusészké:
— Ná irin »lé zsidovonéngro krájisz«!
Irin ké »Ode phéngyá:
‘Mé hom lé zsidovonéngro krájisz’ «!
22 O Pilátus phéngyá:
— Szo iringyom,
iringyom.
23 O szuglágyá,
pálá szoszté feszitindé lé Jézusész,
lilé lészkré rizész the án stáréndé osztindé lén,
szekkonészké jékh riszosz.
De lészkro gád án jékháté hászlo kérdo,
nász pé lészté szijibo.
24 Vás kede phéndé jékokolávrészké:
— Té ná phárávász lész,
inkáb té khélász ámén káj té cérdász ári,
káj kászké té ácsél!
Kálá vás kode hász,
káj té tejesedinél o Iribo,
szávo phénél:
„Osztindé morré rizész,
the pé morro gád khéldé pén káj té cérdén ári,
kászké té ácsél.”
b Kide ké kede kérdé kálá szuglágyá.
25 Ká lé Jézusészkro keresztosz ácsélász lészkri dej,
lészkrá dákri phén,
lé Kleopásészkri rromnyi i Máriá
the i Máriá káthá Magdalá.
26 Káná o Jézusisz dikhjá pészkrá dá
the pásá láté pészkré tanitványosz szávo drágon hász lészké,
phéngyász pészkrá dáké:
— Murri dej,
dikh,
kádo hin tro csávo!
27 The pálá kode ode phéngyá kálé tanitványoszké:
— Dikh,
tri dej!
The ándrá kode orá ligingyá lá pészté khéré kodo tanitványosz.
Lé Jézusészkro méribo
28 Pálá kede dzsángjász o Jézusisz,
ké mindenosz kérdo hász,
vás szoszké hászlo tráno.
The káj té dicsol zsuzsész o csácsibo án Iribo,
o Jézusisz phéngyá:
— Trusálo hom.c
29 Hász kodé jékh csáro phérdo sukjá mojáhá.
Phérdé jékh szivacsisz mojáhá
the pé jékh izsoposzkro ágosz csuné lész
d the othé csuné lész ká lészkro muj.
30 Káná linyá o Jézusisz i mol,
phéngyá:
— Mindenosz kérgyijász.
The télé mikjá pészkro séro
the ári mikjá pészkro leheletosz the mujá.e
31 Párásztoji hász,
the o szávátosz báro gyész hász,
vás kode lé zsidovonéngré vezetövi
ná kámlé káj té ácsén o mulé po keresztosz án kodo gyész.
Vás kode mánglé lé Pilátusész káj té phágén léngré pungré
káj máj szigo té mérén
the té lén lén télé.f
32 Kide ké ávilé o szuglágyá
the pháglé lé elsövonészkré pungré,
pálá odé kokolávrészké,
szávo hászlo feszitimén lehe.
33 De káná ávilé ko Jézusisz
the dikhlé ké vo ebe mujá,
ná pháglé lészkré pungré.
34 De jékh másko szuglágyá
ándré iszpinyá i lándzsá án lészkro pásváro,
the szigo ári thádinyá rát the pányi.
35 Szávo dikhjá kede,
dumázingyá pá kede,
the csácsész hin szo phénél,
the dzsánél ké vo csácsibo phénél,
káj té tumén té páttyán.
36 Ké kálá butyá vás kode kérgyilé,
káj té ándré phérgyol o Iribo:
„Incsé jékh té ná ávén pháglé ándrá lészkré kokálá!”g
37 The án ávér thán máj phénél o Iribo:
„Dikhéná pé kodo szávész pordál puszádé.”h
Lé Jézusészkro párrubo
38 Pálá kode o Jozsef káthá Arimátea,
szávo lé Jézusészkro tanitványisz hász,
de numá gárudész,
ké dárányá káthá lé zsidovonéngré vezetövi,
mángjá lé Pilátusész
káj té mikél té lél lé Jézusészkro testosz.
i O Pilátus mikjá.
Kide ké gijá the télé lijá lé Jézusészkro testosz.
39 Ávijá té o Nikodémus,
vo szávo esöpszö gijá retyi ko Jézusisz.
Ángyá kenöcsisz ándrá mirhá the áloe,
szo hász vro trándá kilovész.
40 Akor lilé lé Jézusészkro testosz
the ándré csavarindé lész lepedövonéncá kenöcsehe,
szár hin o szokásisz ko zsidová té párrunén.
41 Án kodo thán káj hász feszitimén o Jézusisz,
hász jékh bár,
the án kode bár hász jékh névo sirosz,
án szávo inké ná hász csuno khádzsino.j
42 Vás lé zsidovonéngri párásztoji the ké o sirosz pásél hász,
án kodo csuné lé Jézusész.