Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá     Alfabeto rromano o internacionalo
O Judás ánél mánusén káj té hhudén lé Jézusész
18
1 Pálá szoszté phéngyá kálá o Jézusisz,
ári gijá ándrá forosz pészkré tanitványonéncá,
pordál gijá pé lé Kedronoszkri jén,
káj hász jékh bár,
án szávi ándré gijá vo the o tanitványá.
2 O Judás,
szávo phukágyá lész,
dzsángjá pá kodo thán,
ké o Jézusisz but váré kodé hhenyejolász
ékhétáné pészkré tanitványonéncá.
3 Akor o Judás hhunyá jékhé csapatosz
szuglágyonén the őronén,
szávén tráné o báré resejá the o farizeusá.
The othe gilé lámpéncá,
mécsesonéncá,
csuráncá the boténcá.
4 O Jézusisz,
szávo dzsángjá pá mindenosz ké szo ávélá lehe,
ári ávijá the phéngyá léngé:
— Kász roszárén?
5 Von phéndé:
— Lé Jézusész kátho Názáret.
Vo phéngyá léngé:
— Mé hom.
O Judás,
szávo phukágyá lész,
té vo léncá hászlo.
6 Káná phéngyá léngé o Jézusisz:
„Mé hom”,
von pálé cérné pén
the télé pélé pé phu.
7 Kide ké inké jékhár phucsjá lén:
— Kász roszárén?
Von phéndé:
— Lé Jézusész kátho Názáret.
8 O Jézusisz kide phéngyá:
— Phéngyom tuméngé ké mé hom.
Kide ké dáke mán roszárén,
mikén káj kálá mánusá té dzsán péngé!
9 Kede vás kode phéngyá,
káj té tejesedinén o dumész szávé phéngyá:
„Ná hhájszárgyom incsé jékhész
máská kolá szávén dinyán mán.”a
10 Akor o Simon Péter,
szávész hász jékh kardosz,
ári linyá lész,
limágyá lé báré resejészkré szogász
the télé csingyá lészkro csácso kán.
Lészkro náv Málkus hász.
11 Vás kede o Jézusisz phéngyá lé Péteroszké:
— Csu pálé tro kardosz án tokosz!
Té ná pijáv kádo pohárosz,
b szo dinyá mán morro Dád?
Lé Jézusész lidzsán lész ko Ánász
12 Akor o szuglágyá péngré kapitánohá,
the o őri szávén lé zsidovonéngré vezetővi tráné,
hhuné lé Jézusész
the phánglé lészkré vásztá.
13 Ligindé lész máj szigo ko Ánász,
vás ode ké vo lé Kajafásészkro szrászto hászlo,
szávo hász o báro resej án kodo bors.
14 O Kajafás hász szávo phéngyá lé zsidovonéngré vezetővonéngé,
ké máj misto ávélász
té mérél jékh kokorro mánus vás o néposz.
O Péter phénél ké ná prindzsánél lé Jézusész
15 O Simon Péter gijá pálo Jézusisz
the té jékh ávér tanitványisz.
O báro resej prindzsángyá kolész,
kide ké gijá lé Jézusehe pé lé báré resejészkri udvará,
16 de o Péter ácsijá ári ánglo udár.
Okovér tanitványisz,
szávész o báro resej prindzsángyá,
ári gijá,
dumázingyá lá kapusiszáhá
the ándré ligingyá lész.
17 The kede szogálóviszá,
i kapusiszá,
phéngyá lé Péteroszké:
— Ná hán té tu kálé mánusészkro tanitványosz?
Vo phéngyá:
— Ná hom.
18 Sil hász the o szogész the o őri
kérdé jékh jág ándrá ángárá.
The körbe ácsilé káj té tátyon.
Ácsijá té o Péter léncá káj té tátyol.
O báro resej csul kérdése lé Jézusészké
19 Akor o báro resej phucsjász lé Jézusész
pá lészkré tanitványá the pá lészkro szikájibo.
20 O Jézusisz phéngyá:
— Dumázingyom káj té hájárél i lüme.
Mé szikágyom szekovári án khángirjá
the ká Bári Khángiri,
káj o szászté zsidová hhenyejon,
the ná phéngyom khájcs gárudész.
21 Szoszké phucsész mán?
Pustá kolén szávé hálgátindé mán,
szo phéngyom léngé!
Dikh,
kolá dzsánén szo phéngyom.
22 Káná kálá phéngyá,
jékh másko őri,
szávé kodé ácsilé,
dinyá jékh pálmá lé Jézusész
the phéngyá:
— Kide phénész lé báré resejészké?
23 O Jézusisz phéngyász lészké:
— Dáke dzsungájibo phéngyom,
phén szo hin o dzsungájibo!
De dáke phéngyom o csácsibo,
szoszké limágyán mán?
24 The akor o Ánász trányá lész
lé vászténcá phánglé ko Kajafás,
ko báro resej.
O Péter phénél inké jékhár ké ná prindzsánél lé Jézusész
25 O Simon Péter ácsélász pásá jág the tátyolász.
The akor phéndé lészké:
— Tu ná jékh hán máská lészkré tanitványá?
Vo télé tágádingyá the phéngyá:
— Ná hom.
26 Phéngyá jékh máská lé báré resejészkré szogi,
szávo nyámosz hász kolészké,
szávészké o Péter télé csingyász lészkro kán:
— Ná dikhjom tut mé lehe án jékháté án bár?
27 O Péter phéngyász pánés ké ná prindzsánél lész,
the akor hhunyá pész té básol o kakasisz.c
O Jézusisz ánglo Pilátus
28 Akor lé zsidovonéngré vezetővi ligindé lé Jézusész kátho Kajafás
án lé romaionéngré vezetővoszkro khér jókor toszárrá.
De von ná gilé ándré,
káj té ná fertőzinén pén
the té sej hhán lá pátrágyákri vacsorá.
29 Kide ké o Pilátus ári gijá léndé the phéngyá léngé:
— Szo phénén,
csé dzsungájibo kărgyász kádo mánus?
30 Von phéndé lészké:
— Dáke ná kérgyáhász dzsungáli butyi kádo,
ná dinyámász lész án tré vásztá.d
31 The o Pilátus phéngyá léngé:
— Lidzsán lész tumén
the itilinén lész pálá tumári törvinye!
Phéndé lészké o zsidová:
— Áméngé nányi szlobodon té mudárász khádzsinész.
32 Kálá történetindé,
káj té tejesedinén ándré lé Jézusészkré dumész,
káná phéngyász káj csé mérimáhá mérélá.fe
33 Páné ándré gijá o Pilátus án pészkro khér
the ákhárgyá lé Jézusész the phéngyá:
— Tu hán lé zsidovonéngro krájisz?
34 O Jézusisz phéngyá:
— Tutár phénész kede,
vagy ávérá phéndé tuké kálá pá mándé?
35 Phéngyá o Pilátus:
— Váré mé zsidovosz hom?
Tro néposz the o báré resejá diné tut pé morré vásztá.
Szo kérgyán?
36 Phéngyá o Jézusisz:
— Morro kirájságosz ná ándrá kede lüme hino.
Dáke ándrá kede lüme ávélász morro kirájságosz,
morré mánusá márdáhász pén,
káj té ná áváv dino pé lé zsidovonéngré vásztá.
De ná.
Morro kirájságosz ná káthár hino.
37 The phéngyá lészké o Pilátus:
— Kide ké tu csak krájisz hán!
Phéngyá o Jézusisz:
— Csácsibo hin tut,
ké mé krájisz hom.
Mé vás kode kérgyijom,
the vás kode ávijom pé lüme,
káj té phénáv o csácsibo.
Kolá szávé ándrá csácsibo hiné,
hálgátinén káthá morré dumész.
38 O Pilátus phéngyá:
— Szo hin o csácsibo?
The pálá szoszté phéngyá kede,
páné ári gijá ko zsidová the phéngyá léngé:
— Mé ná árákháv khájcs dzsungájibo án lészté.
39 De szokásisz hin tuméndé,
káj té mikáv szlobodon tuméngé
jékhé mánusész pé pátrágyi:
kide ké kámén té mikáv szlobodon tuméngé
 »lé zsidovonéngré krájész«?
40 The akor pálé diné csingár o szászté:
— Ná kálész,
hanem lé Barabásész!
Kádo Barabás máská kolá hászlo,
szávé márdé pén lé romaionéncá.