50
O Josif bangilos k-o muj pe dadesqo, ruja les haj ćumidǎ les. Porunćisardǎs le doktorenqe kaj kerenas buki anθa lesθe te ïmbälsämin lesqe dades, haj äl doktorǎ ïmbälsämisardes le Israelos. Träbuisardǎ len saranda gesa, kä kadikita dä but träbulas anθa o ïmbälsämimos. Äl eʒipteǎ rujes les jeftadeśa gesa. Pala so nakhles äl gesa le roimasqe, o Josif phendǎs le sluźitorenqe le faraonosqe:
— Akanak kana sem laćho angla tumenθe, rugiv tumen te phenen le faraonosqe: «Muro dad ćhutǎ man te xav sovel, phenindos: ‘Dikh, paśol te merav! Te praxos man anθ-o than le praxomasqo savo xanadem les manqe anθ-o Them Kanaan!’ Rugiv tut te mukes man te ʒav othe te praxov mïrä dades, haj pala kodoja si te avav palpale!»
O faraono dinǎs anglal:
— Ʒa haj praxosar ke dades pala-i sovel kaj ćhutǎ tut te xas lan!
O Josif gelos te praxol pe dades. Anθ-äk than leça geles saorä sluźitorǎ le faraonosqe, kaj sas äl bare lesqe kheresqe, haj saorä barimata le Eʒiptosqe, saoro kher le Josifosqo, lesqe phral haj o kher lesqe dadesqo. Ni mukles anθ-o cinuto Gośen, numa le ćhavorrän, äl brakhǎ, äl buznǎ haj äl guruva. Anθ-äk than le Josifoça maj sas urdona haj manuś p-äl grast, kadǎ kä sas but manuś. 10 Kana aresles ke Aria le Atadosqi, kaj si paśa o Jordano, kerdes baro roimos dukhaça. O Josif ïnkǎrdǎs jefta ges äk źalǎ anθ-o anav pe dadesqo. 11 Äl kanaanicǎ kaj beśles othe dikhles e źalǎ kadaja ke Aria le Atadosqi haj phendes:
— Ita äk źalǎ bari maśkar äl eʒipteǎ!
Kodolasqe dinǎ pes kodole thanesqe o anav Abel-Micraim.* Abel-Micraim xakǎrdǒl „e źalǎ le eʒipteěnqe”. Ov si paśa o Jordano.
12 Kadǎ kerdes äl ćhave le Jakovosqe so phendǎ lenqo dad. 13 Ïngǎrde les anθ-o Them Kanaan haj praxosarde les anθ-e peśtera kaj si anθ-o islazo Makpela, kaj si jekh angla avresθe le Mamreça, savo kindǎsas les o Avraam kaθar o hetito Efron sar lesqo than anθa praxomasθe. 14 Pala so praxosardǎs pe dades, o Josif boldinǎjlos anθ-o Eʒipto anθ-äk than pe phralença haj saoränça kaj geles leça kaśte praxol pe dades.
O Josif mïngïil pe phralen
15 Pala so mulos lenqo dad, äl phral le Josifosqe phendes:
— So keras amen kana o Josif xolǎola pä amenθe haj si te boldela amenqe saoro nasulimos kaj kerdǎm les lesqe?
16 Dines drom te phenel le Josifosqe:
— Kǒ dad dinǎs kaj porunka ʒi kaj te merel: 17 «Kadǎ te den duma le Josifosqe: ‘Rugis tut te jertis ke phralenqe lenqi doś haj lenqo bezex! Ćaćes kerde tuqe nasul!’ » Akanak rugis tut te jertis e doś le robenqi le Devlesqe ke dadesqo!
O Josif kana aśundǎs kadaja, rujas. 18 I lesqe phral aviles haj ćhude pes ke phuv angla lesθe haj phendes lesqe:
— Ita, sǎm ke robi.
19 Dar o Josif phendǎs:
— Na daran! Sem me anθ-o than le Devlesqo? 20 Tume kamnen manqe nasul, dar o Del kamnos miśto, kaśte kerdǒl pes so si kerdo ages: te xastravel e viaca bute manuśänqi. 21 Na daran, kä me si te dav tumen xamos, tumen haj i tumare ćhaven!
Haj dinǎs duma śukar lença.
O merimos le Josifosqo
22 O Josif beślos anθ-o Eʒipto, ov haj o kher lesqe dadesqo. Haj traisajlos äk śäl haj deś bärś. 23 O Josif dikhlǎs le ćhaven le Efraimosqe ʒi kä le trinenqo njamo, haj lǎ pesqe dä ćhave le ćhaven le Makirosqe, o ćhavo le Manasosqo.
24 O Josif phendǎs pe phralenqe:
— Me sem pä merimasθe. Dar o Del va aźutila tumen haj va ïnkalela tumen anθa o them kadava kaśte ʒan anθ-o them kaj xalǎ sovel kä va dela les le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe.
25 Haj o Josif ćhutǎs le ćhaven le Israelosqe te xan sovel:
— Ćaćes va aźutila tumen o Del. Te len i mïrä kokalǎ kaθar!
26 O Josif mulos äk śälaqo haj deś bärś. Ïmbälsämisarde les haj ćhute les anθ-äk trono anθ-o Eʒipto.

*50:11 Abel-Micraim xakǎrdǒl „e źalǎ le eʒipteěnqe”.