44
E proba e paluni
O Josif porunćisardǎs le manuśäsqe kaj sas ćhutino baro pä lesqo kher:
— Pher xamaça äl gone le rromenqe, kabor daśtin te ïngǎren, haj ćhus fiosavesqe lesqo rupo anθ-o muj lesqe gonesqo! Te ćhus i muro paharo, o paharo le ruposqo, anθ-o muj le gonesqo le maj tärnesqo, anθ-äk than le rupoça anθa lesqo giv!
O manuś kerdǎs sar phendǎs lesqe o Josif. De texara anθa-i rǎt dines o drom le manusänqo pe xärença. Dar ni durilesas anθa o foro kana o Josif phendǎs le manuśäsqe kaj sas pä lesqo kher:
— Ʒa pala äl manuś kodola, haj kana aresesa len, te phenes lenqe: «Sosθe pokinden o miśtimos le nasulimaça? Ni ʒanen kä si o paharo anθa savo pel muro raj? Haj anθä savo drabarel? So kerden, kerden nasul!»
Ov areslo len haj phendǎ lenqe äl vorbe kadala. On dine les anglal:
— Rai!a, sosθe des duma kadaja? Ni daśtin ke robi te keren kadǎ dajći! Ʒanes kä andǎm tuqe anθa o Them Kanaan o rupo kaj arakhlǎm les anθ-o muj amare gonenqo. Sar te ćoras rupo sau sumnakaj anθa o kher ke rajesqo? Te merel kodova anθa ke robi kasθe arakhadola o paharo, haj ame te avas robi amare rajesqe!
10 Ov phendǎs:
— Te avel sar phenden, numa kä kolesθe kaj arakhadol o paharo te avel muro robo, haj tume sen ćaće!
11 Sigo fiosavo dinǎs tele pǒ gono p-e phuv haj fiosavo putardǎs les. 12 O manuś rodǎ len kaθar o maj baro haj termenisardǎs le maj cigneça. Haj o paharo sas arakhado anθ-o gono le Benjaminosqo. 13 On ćhindes pe coale, ćhutes fiosavo pä pǒ xär haj boldinǎjles anθ-o foro.
14 Kana o Juda haj lesqe phral aresles k-o kher le Josifosqo, ov ïnkä sas othe. Haj ćhudinǎjles ke phuv angla lesθe. 15 O Josif phendǎ lenqe:
— So kerden? Ni ʒanen kä äk manuś sar manθe daśtil te drabarel?
16 O Juda dinǎs anglal:
— So te maj phenas amare rajesqe? So te das anglal? Sar daśtis te sikavas kä sǎm ćaće? O Del sikadǎs e doś ke robenqe. Sǎm robi amare rajesqe: ame haj kodova kasθe arakhadilos o paharo.
17 Dar o Josif phendǎs:
— Ni daśtiv te kerav kadǎ dajći! O manuś savesθe arakhadilos o paharo si te avel muro robo, dar tume daśtin te ʒan palpale paćǎça kä tumaro dad.
18 Atunća o Juda paśilos paśa o Josif haj phendǎ lesqe:
— Rugiv tut, muro raj, muk ke robos te phenel äk vorba mïrä rajesqe, haj ta na xolǎos pä kǒ robo, kä tu san sar o faraono! 19 Muro raj puślǎs pe roben, phenindos: «Si tumen äk dad sau phral?» 20 Ame dinǎm anglal amare rajes: «Si amen äk dad phuro haj äk phral tärno, kerdo kä lesqe phurimata. Lesqo phral mulos haj ov aćhilos korkoro kaθar lesqi dej, haj lesqo dad jubil les.» 21 Tu phendǎn ke robenqe: «Anen les manθe te dikhav les mïrä jakhença!» 22 Ame dinǎm anglal amare rajes: «O ćhavo ni daśtil te mukel pe dades. Kana mukela les, lesqo dad si te merel.» 23 Tu phendǎn ke robenqe: «Kana ni va avela i tumaro phral anθ-äk than tumença, ta na maj aven manθe!» 24 Kana gelǎm kä muro dad, kǒ robo, phendǎm lesqe so phendǎs muro raj. 25 Amaro dad phendǎs: «Ʒan pale te kinen amenqe äk cïra xamasqo.» 26 Ame dinǎm les anglal: «Ni daśtis te ʒas. Numa kana amaro phral o tärno si te avel amença, si te ʒas, käć ni daśtis te ʒas angla o manuś kodova, numa kana amaro phral o tärno si te avel amença.» 27 Kǒ robo, amaro dad, phendǎs amenqe: «Tume ʒanen kä mïrï rromni kerdǎ manqe duj ćhave. 28 Jekh ïnklisto manθar haj sas kerdo kotora, haj ni maj dikhlem les ʒi ages. 29 Kana maj lena manqe i kadales, haj kerdǒla lesqe dak nasulimos, kadǎ dä but si te xolǎren man kä mïrä bal äl parne si te ʒan anθ-o kher le mulenqo.»
30 Akanak te ʒava bi le ćhavesqo kä kǒ robo, muro dad, e viaca savesqi si phangli kaθar e viaca le ćhavesqi, 31 ov si te merel kana va dikhela kä o ćhavo naj amença. Kadǎ dä but si te xolǎras ke robos, amare dades, kä lesqe bal äl parne si te ʒan anθ-o kher le mulenqo. 32 Käć kǒ robo ćhutǎs pes gaźo anθa o ćhavo haj phendǎs mïrä dadesqe: «Kana ni anava les palpale tuθe, dośalo te avav so traiva.» 33 Rugiv tut, muk ke robos te aćhol anθ-o than le ćhavesqo ka robo mïrä rajesqe, haj o ćhavo te ʒal palpale pe phralença! 34 Sar daśtiv te ʒav kä muro dad, kana o ćhavo naj mança? Ni kamav te dikhav o xoljarimos mïrä dadesqo!