34
Äl phral le Dinaqe räzbunin pes pala so o Sihem asaja pesqe laθar
E Dina, e ćhej kaj kerdǎsas lan e Lea le Jakovosqe, ïnklistis te maladol le ćheǎnça le themosqe. O Sihem, o ćhavo le thagaresqo Hamor o hetito, dikhlǎ lan. Lilǎ lan haj asaja pesqe laθar. Dar paśilos saorä ileça kaθar e Dina, e ćhej le Jakovosqi. Jubisardǎ le ćheja haj dinǎs duma śukar le ćhaça. Haj o Sihem phendǎs pe dadesqe, la Hamorosqe:
— Te les manqe dä rromni kal ćheja!
Kana o Jakov aśundǎs kä maxrisardǎs lesqe ćheja, le Dina, lesqe ćhave sas p-o islazo le animalença. O Jakov ni kerdǎs khanć ʒi kana on boldinǎjles. O Hamor, o dad le Sihemosqo, gelos k-o Jakov te del duma leça. Äl ćhave le Jakovosqe boldinǎjlesas kaθar o islazo, kana aśundes ⸤anθa-i Dina⸥. Nasul xolǎjles haj liles jag kä o Sihem kerdǎsas äk baro nasulimos le Israelosqe, kä sutos le ćhaça le Jakovosqi. Kadǎ dajći ni träbulas te kerdǒl nić äk data. Dar o Hamor dinǎ lenqe duma kadǎ:
— Muro ćhavo, o Sihem, paśilos saorä ileça kaθar tumari ćhej. Rugiv tumen, den lan lesqe dä rromni! Kerdǒn xanamika amença! Den amen tumare ćheǎn haj tume len amarǎn! 10 Beśen amença: o them si angla tumenθe, daśtin te beśen anθä lesθe, te phiraven tumare turme haj te kinen phuv kaj kamen.
11 O Sihem phendǎs le dadesqe haj le phralenqe le Dinaqe:
— Te arakhav miśtimos tumenθe haj si te dav tumen so mangen manqe. 12 Mangen manqe äk pokin bari anθa-i mirjasa, haj kabor dä but daruri, haj si te dav sǎ so phenen manqe, numa den man le ćheja dä rromni!
13 Pentrukä o Sihem kerdǎs maxrime lenqe phǎ le Dina, äl ćhave le Jakovosqe xoxades le Sihemos haj lesqe dades le Hamoros:
14 Si äk buki kaj ni daśtis te keras, te das amare phǎ äk manuśäsqe kaj naj ćhindo tele, kä si äk laʒavo anθa amenθe. 15 Ïmpäkis amen tumença numa kana kerdǒna i tume sar amenθe: saorä murś anθa tumenθe te ćhinen pes tele. 16 Atunća va daça tumen amare ćheǎn, haj laça anθa amenθe tumarǎn, si te beśas tumença haj va kerasa anθ-äk than äk poporo. 17 Dar kana ni aśunena te ćhinen tumen tele, las amare pheǎ haj si te telǎras.
18 Lenqe vorbe plaćujas le Hamoros haj lesqe ćhaves le Sihemos. 19 Le tärnesqe nić ni nakhlo lesqe anθa o śäro ta na kerel e buki kadaja, kä jubilas le ćheja le Jakovosqi, kä ov sas maj dikhlo anθ-o kher pe dadesqo. 20 O Hamor haj pǒ ćhavo Sihem geles ke poarta le forosqi, haj dine duma kadǎ le manuśänqe anθa o foro:
21 Äl manuś aven paćǎça amenθe. Te mukas len te beśen anθ-o them haj te phiraven pe turme. O them si baro anθa lenθe. Ame si te las dä rromnǎ lenqe ćheǎn, haj ame das len dä rromnǎ amarǎn. 22 Dar äl manuś kadala kamen te beśen anθ-äk than amença, te avas äk poporo, numa kana saorä rrom anθa amenθe si te ćhinen pes tele, sar si i on ćhinde tele. 23 Naj kadǎ kä lenqe turme, lenqo bravalimos, haj saorä animalǎ si te aven atunća amare? Te keras numa so mangen on, kaśte beśen amenθe!
24 Saorä manuś le forosqe aśunde kaθar o Hamor haj kaθar lesqo ćhavo Sihem, haj saorä rrom sas ćhinde tele. 25 Le trinenqo ges kana sas lenqe pharo, duj ćhave anθa le Jakovosqe, o Simeon haj o Levi, äl phral le Dinaqe, liles pe säbi, dines pesθe o foro, savo pakǎlas kä si les paćǎ, haj mudardes saorä rromen. 26 Mudardes le sabiaça le Hamoros haj i lesqe ćhaves le Sihemos, liles le Dina anθa o kher le Sihemosqo haj telǎrdes. 27 Äl ćhave le Jakovosqe liles äl bukǎ le mulenqe haj nangǎrdes o foro, kä maxrisardes lenqe phǎ. 28 Lile lenqe brakhǎn, buznǎn, guruven haj xären, sǎ so sas anθ-o foro haj i p-o kïmpo, 29 lile saorä bravalimata, lile sar robi lenqe ćhaven haj lenqe rromnǎn, haj lile sǎ so arakhadolas anθ-äl khera. 30 Atunća o Jakov phendǎs le Simeonosqe haj le Levesqe:
— Tume xalen man, te avav dikhlo nasul kaθar äl manuś le themosqe, äl kanaanicǎ haj äl ferezicǎ! Si man cïra manuś, haj on si te kiden pes anθa ma, si te maren man haj si te merav me haj muro kher.
31 On dine les anglal:
— Pakǎjas kä amari phej si lesqi kurva?