6
O nasulimos le manuśänqo
Kana ïnćeposajles äl manuś te butǒn p-e phuv haj kerdinǎjles lenqe ćheja, äl ćhave le Devlesqe* „Äl ćhave le Devlesqe” daśtil te xakǎrdǒl manuś anθa o ćeri sau manuś pa-i phuv. dikhles kä äl ćheja le manuśänqe si śukar, haj lile pesqe dä rromnǎ kolen kaj alosarde len pesqe. Atunća o Raj phendǎs:
— Muro Duxo naj te aćhol but bärś anθ-o manuś. O manuś orsar merel. Lesqe ges si te avel äk śäl haj biś bärś!
Äl nefelimi sas p-e phuv anθ-äl vremuri kodola haj i maj ïnkǎl. Kadaja sas kana äl ćhave le Devlesqe sutes le ćheǎnça le manuśänqe haj on kerde lenqe ćhave: kadala sas äl zurale kaj sas dämult, manuś prinʒande.
O Raj dikhlǎs kä o nasulimos le manuśäsqo si baro p-e phuv haj kä sǎ so gïndilas haj kamelas sas nasul saorä timpo. Falǎ nasul le Rajes kä kerdǎs le manuśäs p-e phuv haj xolǎjlos anθä pǒ ilo. Haj phendǎs:
— Si te khosav pa-i phuv le manuśäs saves kerdem les, kaθar o manuś ʒi k-äl animalǎ, ʒi k-äl animalǎ cïjne haj ʒi k-äl ćiriklǎ le ćerosqe, kä fal man nasul kä kerdem len.
Dar o Noja sas arakhado laćho kaθar o Raj.
O Del kamnos te xastravel le Nojas haj lesqe famelia
Kadala si äl bukǎ kaj kerdǎ len o njamo le Nojasqo. O Noja sas äk manuś ćaćo haj uźo maśkar kola anθa lesqi vremǎ. Ov phirelas le Devleça. 10 Les sas les trin ćhave: o Sem, o Ham haj o Jafet.
11 E phuv sas rimome angla o Del, e phuv sas pherdi marimata. 12 O Del vardisardǎs p-e phuv haj dikhlǎs kä e phuv si rimome, kä sǎ so trainas p-e phuv rimosajlesas. 13 Atunća o Del phendǎs le Nojasqe:
— Hotärïsardem kä sǎ so trail träbul te merel, pentrukä pherdes e phuv marimata. Dikh, si te nimićiv len anθ-äk than le phujaça. 14 Ker tuqe äk korabia anθa kaśtesθe kiparososqo! Te keres hodäjce anθä laθe, haj spoisar lan smoalaça andral haj avrǎl! 15 Dikh sar te keres lan: e korabia te avel lan trin śäla kuǎ anθ-o lunʒimos, peinda kuǎ anθ-o buxlimos haj trǎnda kuǎ anθ-o ućimos! Äk kuj anθ-e Biblia si lan kam äk epaś metrosqi, deć e korabia sas lan äk śäl haj peinda metrǎ anθ-o lunʒimos, biś taj panʒ metrǎ anθ-o buxlimos haj deśupanʒ metrǎ anθ-o ućimos. 16 Te mukes lan putardi anθä saorä riga kä äk kuj kaθar o ućarimos! O udar te ćhus les anθ-e rig le korabiaqi, haj te keres äk podo tele, jekh k-o maśkar haj jekh opre!
17 Me si te tasavav e phuv, kaśte merel sǎ so trail p-e phuv, sǎ so phurdel. Sǎ so si p-e phuv va merela. 18 Dar si te kerav muro phanglimos tuça. Te ïntris anθ-e korabia, tu haj ke ćhave, ki rromni haj äl rromnǎ ke ćhavenqe anθ-äk than tuça! 19 Te les anθ-e korabia p-o duj anθa sǎ so trail, murś haj ʒuvli, kaśte aćhon ʒuvinde tuça! 20 Anθa saorä sojuri ćiriklǎnqe, anθa saorä sojuri animalenqe haj anθa saorä sojuri animalenqe cïjne pa-i phuv p-o duj si te aven tuθe, kaśte ïnkǎres len ʒuvinde! 21 Haj tu le haj kide saorä feluri xamasqe, kaśte avel tuqe xamasqe tuqe haj i lenqe!
22 Kadǎ i kerdǎs o Noja, kerdǎs sǎ so phendǎs lesqe o Del.

*6:2 Äl ćhave le Devlesqe” daśtil te xakǎrdǒl manuś anθa o ćeri sau manuś pa-i phuv.

6:15 Äk kuj anθ-e Biblia si lan kam äk epaś metrosqi, deć e korabia sas lan äk śäl haj peinda metrǎ anθ-o lunʒimos, biś taj panʒ metrǎ anθ-o buxlimos haj deśupanʒ metrǎ anθ-o ućimos.