4
O Kain haj o Abel
O Adam sutos pe rromnǎça le Evaça, oj aćhilis khamni haj kerdǎs le Kainos.* Anθ-e ćhib ebraiqo o anav Kain aśundǒl sar „lilem”. O Adam phendǎs:
— Lilem äk manuś le aźutoreça le Rajesqo!
Maj kerdǎs i lesqe phrales le Abelos. O Abel sas ćobano haj o Kain kerelas buki e phuv. Äk data o Kain andinǎs le Rajesqe äk daro xamasqo anθa o rodo le phuǎqo. O Abel andinǎs i ov anθa äl maj laćhǎ brakhǎ haj buznǎ kerde anglune. Le Rajes plaćujas les kaθar o Abel haj kaθar lesqo daro xamasqo, dar kaθar o Kain haj kaθar lesqo daro xamasqo ni plaćujas les. O Kain nasul xolǎjlos haj dikhǒlas pä lesqo muj. O Raj phendǎs lesqe:
— Sosθe xolǎjlǎn, sosθe lǎn jag? Kana keresa miśto, si te aves miśto dikhlo, dar kana ni keresa miśto, o bezex pïndil k-o udar! Kamel te keres so ov kamel, dar tu träbul te stäpïnis les.
O Kain phendǎs pe phralesqe le Abelosqe:
— Hajda te ïnklǎs p-o kïmpo!
Dar kana sas p-o kïmpo, ov xuklos pesθe pǒ phral o Abel haj mudardǎ les.
O Raj phendǎs le Kainosqe:
— Kaj si kǒ phral o Abel?
Ov dinǎs anglal:
— Ni ʒanav, man träbul te xal man e griźa mïrä phralesqi?
10 O Del phendǎs:
— So kerdǎn? O rat ke phralesqo del muj manθe anθa-i phuv. 11 Akanak san dino armaja ta na maj daśtis te trais anθa-i phuv, kaj putardǎs pǒ muj kaśte lel anθa kǒ vast o rat ke phralesqo. 12 Kana va keresa buki e phuv, naj te maj del tut pe roade. Phirindos korkoro haj naśado si te aves p-e phuv.
13 O Kain phendǎs le Rajesqe:
— Mïrï pokin si prea bari, ni daśtiv te phiravav lan. 14 Ita kä tu gonis man anθa mïrï buki le phuǎqi. Ni maj daśtiv te beśav angla tuθe haj träbul te phirav korkoro haj naśado p-e phuv. Haj orkon arakhela man si te mudarel man.
15 O Raj phendǎ lesqe:
— Miśto. Kana dakoniva va mudarela le Kainos, si te pedepsiv les jefta drom maj but.
O Raj ćhutǎs äk semno p-o Kain, kä orkon arakhela les ta na mudarel les. 16 Pala kodoja, o Kain ïnklisto angla o Raj haj beślos anθ-o Them Nod O kuvïnto Nod xakǎrdǒl „phirel anθ-äk than anθ-o aver than”. k-o räsärimos le Edenosqo.
Äl ćhave le Kainosqe
17 O Kain sutos pe rromnǎça. Oj aćhilis khamni haj kerdǎs le Enohos. O Kain vazdelas äk foro haj ćhutǎs kodole forosqe o anav pe ćhavesqo Enoh. 18 O Enoh sas o dad le Iradosqo, o Irad sas o dad le Mehujaelosqo, o Mehujael sas o dad le Metuśaelosqo, haj o Metuśael sas o dad le Lamehosqo. 19 O Lameh lilǎ pesqe duj rromnǎ. O anav jekhaqo sas Ada haj o anav kolavrǎqo sas Cila. 20 E Ada kerdǎs le Jabalos. Ov sas o dad kolenqo kaj beśen anθ-äl korturi, k-äl turme. 21 O anav lesqe phralesqo sas Jubal. Ov sas o dad saoränqo kolenqo kaj gilaben le harfaça haj le flueroça. 22 E Cila kerdǎs i oj le Tubalos-Kain, kaj kerelas saorä feluri bukǎnqe xarkomaqe haj sastresqe. E phej le Tubal-Kain sas e Naama. 23 O Lameh phendǎs pe rromnǎnqe:
„Ad!o haj Cil!o, aśunen man!
Rromnǎ le Lamehosqe, aśunen mïrä vorbe!
Mudardem äk manuś kä ränisardǎ man,
haj äk tärno kä dinǎ man dab. Anθ-o oriʒinalo naj klaro. Maj daśtilas pes te xakǎrdǒl: „Si te mudarav äk manuś kana ränila man, haj äk tärno kana dela man dab.”
24 O Kain si te avel räzbunime jefta drom,
haj o Lameh jefta deśa haj jefta drom!”
O Set haj o Enos
25 O Adam sutos pale pe rromnǎça. Oj kerdǎs äk ćhavo haj ćhutǎs lesqo anav Set.§ O anav Set aśundǒl sar „dinǎs”. Oj phendǎs:
— O Del dinǎ man aver ćhavo anθ-o than le Abelosqo, saves mudardǎ les o Kain.
26 Le Setosqe kerdilos i lesqe äk ćhavo haj ćhutǎs lesqo anav Enos. Atunć ïnćeposardes äl manuś te den muj k-o Raj pä lesqo anav.

*4:1 Anθ-e ćhib ebraiqo o anav Kain aśundǒl sar „lilem”.

4:16 O kuvïnto Nod xakǎrdǒl „phirel anθ-äk than anθ-o aver than”.

4:23 Anθ-o oriʒinalo naj klaro. Maj daśtilas pes te xakǎrdǒl: „Si te mudarav äk manuś kana ränila man, haj äk tärno kana dela man dab.”

§4:25 O anav Set aśundǒl sar „dinǎs”.