2
Kadǎ sas termenime o ćeri, e phuv haj sǎ so sas anθä lenθe. Ʒi anθä le jeftanqo ges, o Del termenisardǎs pi buki, kadǎ kä anθä le jeftanqo ges ni maj kerdǎs khanć. O Del binekuvintisardǎs le jeftanqo ges haj sfincosardǎ les, kä anθ-o ges kadava ni maj kerdǎs khanć.
O kerimos le manuśäsqo haj le ʒuvlǎqo
Ita so kerdinǎjlos anθ-o ćeri haj p-e phuv.
Kana o Raj o Del kerdǎs o ćeri haj i phuv, p-e phuv nas nić äk tufa kïmposqi haj nić zelenimata xamasqe p-o kïmpo ni barilisas ʒi atunća, kä o Raj o Del ʒi atunća ni dinǎsas brïśïnd p-e phuv, haj nas nić äk manuś te kerel buki e phuv. Dar paj ïnklelas anθa-i phuv haj kingǎrelas saorï phuv. O Raj o Del kerdǎs le manuśäs anθa-i phuv, phurdǎ lesqe anθ-o nakh phurdimos viacaqo, haj kadǎ o manuś kerdilos äk sufleto ʒuvindo.
O Raj o Del kerdǎs äk bar anθ-o Eden, karing o esto, haj ćhutǎs othe le manuśäs kaj kerdǎsas les. O Raj o Del kerdǎ te barǒl anθa-i phuv saoro felo pomenqo, śukar k-o dikhimos haj laćhe k-o xamos, haj anθ-o maśkar le barǎqo o pomo le viacaqo haj o pomo savo kerel te prinʒandǒl o laćhimos haj o nasulimos. 10 Äk paj ïnklelas anθa o Eden haj kingǎrelas e bar, haj othar pharadǒlas haj kerdǒlas śtar vast. 11 O anav le anglunesqo si Pison, ov thabdel anθä saorä riga le Themosqe Havila,* Them = carä kaj othe si sumnakaj. 12 O sumnakaj anθa o them kodova si laćho, othe si anθa sosθe kerdǒl äk khandimos, haj bar oniksosqo. 13 Le dujenqo paj si lesqo anav Gihon, ov thabdel anθä saorä riga le Themosqe Kuś. 14 Le trinenqo paj si lesqo anav Tigro, ov thabdel k-o esto le Aśurosqo. Le śtarenqo paj si o Eufrato.
15 O Raj o Del lilǎs le manuśäs haj ćhutǎ les anθ-e bar le Edenosqi, kaśte kerel lan buki haj te avel les griźa laθar. 16 Haj dinǎ le manuśäs e porunka kadaja:
— Daśtis te xas kabor kames anθa orso pomo anθa-i bar, 17 numa anθa o pomo savo kerel te prinʒandǒl o laćhimos haj o nasulimos ta na xas, kä anθ-o ges kaj va xasa anθa lesθe va meresa ćaćes.
18 O Raj o Del phendǎs:
— Naj miśto ka o manuś te avel korkoro. Si te kerav lesqe äk aźutori laćho anθa lesθe.
19 O Raj o Del kerdǎsas anθa-i phuv saorä animalǎ le kïmposqe haj saorä ćiriklǎ le ćeresqe, haj andǎ len k-o manuś te dikhel sar si te ćhul lenqo anav. Haj orso anav kaj ćhutǎs les o manuś fiosave animalosqe, kodova sas lesqo anav. 20 Haj o manuś ćhutǎs anava saorä animalenqe kaj si paśa o kher, le ćiriklǎnqe le ćeresqe haj saorä animalenqe sälbatiće, dar anθa o manuś ni arakhlǎs aźutori laćho.
21 Atunć o Raj o Del dinǎs drom äk lindri phari p-o manuś. Anθ-o timpo kana sovelas o manuś, o Raj o Del lilǎs jekh anθa lesqe praśave, haj phandadǎs o mas kä lesqo than. 22 Anθa o praśavo kaj lilǎsas les anθa o manuś, o Raj o Del kerdǎs äk ʒuvli haj andǎ lan k-o manuś. 23 Haj o manuś phendǎs:
— Aresel, kadaja si kokalo anθa mïrä kokalǎ haj mas anθa muro mas! Oj si te bućhol rromni kä sas lili anθa o rrom.
24 Kodolasqe o rrom va mukela pe dades haj pe da, haj si te avel jekh pe rromnǎça haj si te kerdǒn äk trupo.
25 O rrom haj lesqi rromni sas jel duj nange haj nas lenqe laʒavo.

*2:11 Them = carä