6
Phrala!le haj pheja!le, kana äk manuś va perela anθ-äk greśala, tume kaj sen maj zurale anθ-o Duxo te vazden les äk duxoça blïndo! Haj dikh tuθe ta na peres i tu! Phiraven äl pharimata jekh avresqe, haj kadǎ keren e kris le Kristososqi! Pentrukä kana dakoniva pakǎla kä si dajći, makar kä naj khanć, tharel pes korkoro. Fiosavo te ćerćetil pi buki, haj atunć va avela les soça te läudil pes, haj ta na ćhul pi buki paśa avresqi, kä fiosavo si te phiravel pi responsabilitatǎ korkoro.
So semänil o manuś, kodoja va sećerila
Kon lel sikaimata anθa o Kuvïnto ⸤le Devlesqo⸥, te del anθa pe bukǎ i koles kaj sikavel les. Na thardǒn: O Del ni mukel pes te avel xoxado. So semänil o manuś, kodoja va sećerila. Kon semänil te plaćol pe firja bezexali, va sećerila anθa-i firja bezexali kernimos. Dar kon semänil te plaćol le Duxos, va sećerila anθa o Duxo e viaca veśniko. Ta na khinǒs anθ-o kerimos le miśtimasqo, kä ke vremǎ potrivime si te sećeris, kana ni perasa kinimasθar. 10 Kadǎ deć te keras miśto saoränqe kabor drom daśtis, dar maj but le famelǎqe kolenqe kaj pakǎn!
O Pavel kamel ka on ta na bistren
11 Dikhen so literença bare ramosardem tumenqe, korkoro mïrä vasteça! 12 Kola kaj kamen te aven dikhle kaθar äl manuś, roden te keren tumen te ćhinen tumen tele, ka on ta na aven naśade anθa-i kauza le truśulesqi le Kristososqo. 13 Pentrukä nić on kaj si ćhinde tele ni ïnkǎren e Kris, haj kamen ka tume te aven ćhinde tele, ka on te daśtin te läudin pes tumare trupoça. 14 Kabor anθa manθe, dur manθar o gïndo te läudiv man avre dajćeça, numa le truśuleça amare Rajesqo le Isusosqo Kristos. Haj othe e lumǎ sas rästignime anθa manθe, haj me semas rästignime anθa-i lumǎ. 15 Kä anθ-o Kristos Isus nić o ćhinimos tele, haj nić o bićhinimos tele naj khanć, haj numa te avel tut rig anθa so kerdǎs nevo o Del. 16 Kola kaj ʒan pala kadaj regula, le Israeloça le Devlesqo, te avel e paćǎ haj e mila.
17 Dakanara angle, koniva ta na maj xolǎren man, kä me phiravav pä muro trupo äl semnǎ le Isusosqe!
18 Phrala!le haj pheja!le, o miśtimos amare Rajesqo le Isusosqo Kristos te avel tumare duxoça! Amin.