16
O marno anda o ceri
Saoră manuș le israelițenghe teleardes anda o Elim. Aresles ande Mulani Sin, cai si mașcar o Elim hai o Sinai, ando ghes le deșupangengo le duiengo cion, păce înclistes anda o Them le Egiptosco. Hai saoră manuș le israelițenghe ruie pes contra le Moiseaschi hai le Aronoschi ande mulani. Ăl israelițea phende lenghe:
— Afi sas mai mișto te muleamas anda o vast le Raiesco ando Them le Egiptosco, cana beșasas pașa amare phirea le masăsa, cana hasas marno da ciailosas! Că anden amen andă cadai mulani caște mudaren saoră manușăn cadalen bochatar!
O Rai phendeas le Moiseasche:
— Dichen că si te cherav te del tumenghe marno sar brîșînd te avel tume hamos anda o ceri. Te înclel o poporo avri hai te chiden cabor trăbul len anda fiosavo ghes, caște ciav len ch-e proba: te dichav cana va phirena pala muro sicaiimos sau ni. Andă le șovengo ghes trăbul te pregătin so andine chere, hai trăbul te avel duvar mai but dă sar chiden andă colaver ghesa.
O Moisea hai o Aron phendes saoră israelițenghe:
— Reacheaco va gianena că o Rai si codova savo încaladea tumen anda o Them le Egiptosco. Hai detehara va dichena e slava le Raieschi, că așundeas tumare rovimata contra leschi. So seam ame, caște roven tumen amari contra?
O Moisea phendeas:
— Reacheaco, cana o Rai va dela tumen mas te han, hai detehara marno te ciailon, că o Rai așundeas tumare rovimata contra leschi... Dar so seam ame? Ni ruien tumen contra amari, hai contra le Raieschi!
O Moisea phendeas le Aronosche:
— Phen saoră manușănghe le israelițenghe: «Pașon angla o Rai, că așundeas tumare rovimata!»
10 Hai ando timpo so delas duma o Aron saoră manușănghe le israelițenghe, dichles caring e mulani, hai ita că e slava le Raieschi sicadilis ando noro.
11 O Rai phendeas le Moiseasche:
12 Așundem sar roven pes ăl israelițea. Phen lenghe: «Cana perel o cham, si te han mas, hai detehara va ciailona marno; hai va gianena că me sem o Rai, me sem tumaro Del.»
13 Păce pelos o cham aviles but prepelițe hai uciardes e tabăra, hai detehara pelos ăc strato rouaco ando juro le tabăraco. 14 Cana lileasas pes e roua, dich, p-e phuv sas daicii hurdo sar fulgi, hurdo sar bar brîșîndesco p-e phuv. 15 Ăl israelițea dichles late hai phendes iech avresche: „So si cadaia?” Că ni gianenas so si. O Moisea phendea lenghe:
— Cadaia si o marno cai del les tumenghe o Rai te han les. 16 Ita so poruncisardeas o Rai: «Fiosavo anda tumende te chidel cabor trăbul les, ăc omero* Ăc omero si cam dui ocale. manușăstar, anda fiosavo anda lesco corto.»
17 Ăl israelițea cherdes cadea, hai chides aver mai but, aver mai țîra. 18 Hulavenas les le omerosa: con chideasas mai but, nas les chanci opral, hai con chideasas mai țîra, ni înghearelas lipsa chanceschi. Chidenas cabor trăbulas fiosaves. 19 O Moisea phendea lenghe:
— Coniva ta na muchel anda leste gi detehara!
20 Dar ni așundes catar o Moisea, hai aver mucles daicii anda leste gi detehara. Dar pherdilos cherme hai chandineailos. O Moisea holeailos pă lende. 21 Cadea că andă saoră detehara, fiosavo chidenas cabor trăbulas les. Cana tatilis e vremea, bilalas.
O Rai phendeas le israelițenghe te hodinin pes andă le ieftango ghes
22 Andă le șovengo ghes chides duvar mai but marno, po dui omerea fiosavestar. Saoră manuș bare le poporosche aviles hai phendes le Moiseasche cadai buchi, 23 hai ov phendea lenghe:
— Cadea poruncisardeas o Rai. Tehara si o Ghes le Beșimasco, o Sabato sfînto anda o Rai. Aghes pechen cabor camen, chiraven cabor camen, hai închearen tumenghe i pentru tehara te han sea so acilos!
24 Mucle lan gi detehara, sar phendeasas o Moisea, hai ni chandineailis hai ni cherdea cherme. 25 O Moisea phendeas:
— Han les aghes, că aghes si o Sabato ciutino rigate anda o Rai, aghes ni va arachena les po cîmpo. 26 Timpo șove ghesengo chiden les, dar andă le ieftango ghes, savo si o Sabato, nai te avel.
27 Hai andă le ieftango ghes, aver anda o poporo încliste te chiden les, hai ni arachles les. 28 Atunci o Rai prin o Moisea phendeas:
— «Gi cana ni închearen mîră porunci hai sicaiimata?» 29 Na bistren că o Rai dinea tumen o Sabato, codolasche del tumen andă le șovengo ghes marno anda dui ghes. Fiosavo te aciol cai si: andă le ieftango ghes, coniva ta na înclel anda o than cai beșel.
30 Cadea că o poporo hodinisailos andă le ieftango ghes.
O Aron ciul rigate niște mana
31 O cher le Israelosco phendea cadal hamasche „mana”. Oi dicheolas sar e cuchin le coriandroschi, sas parni hai sas lan gusto lipiachi abghinasa. 32 O Moisea phendeas:
— Ita so poruncisardeas o Rai: «Te încheardeol ăc omero pherdo anda late anda tumare ciave cai va avena pala tumende, caște dichen i on o marno savo dinem les tumenghe te han les ande mulani, pala so încaladem tumen anda o Them le Egiptosco!»
33 O Moisea phendeas le Aronosche:
— Le ăc piri, ciu andă late ăc omero pherdo manasa hai ciu lan angla o Rai, caște avel încheardi anda tumare ciave.
34 Pala e porunca dini catar o Rai le Moiseasche, o Aron ciutea lan angla e mărturia, E mărturia sas ando Chivoto le Devlesco. Exodo 25:16; 34:29. caște încheardeol. 35 Ăl israelițea hales mana saranda bărș, gi cana aresles andăc them cai sas manuș. Hales mana gi cana aresles căl hotarea le Themosche Canaan. 36 O omero si le deșenghi rig anda ăc banița. Ando originalo banița si „efa”. Ăc efa si lan cam bișthedui ocale.

*16:16 Ăc omero si cam dui ocale.

16:34 E mărturia sas ando Chivoto le Devlesco. Exodo 25:16; 34:29.

16:36 Ando originalo banița si „efa”. Ăc efa si lan cam bișthedui ocale.