O înclistimos le evreengo andai robia le Egiptoschi
(O înclistimos 1—20; 32—33; 34:1-7; 35:4-35; 36:1-7; 40:34-38)
O exodo
Ăl evreea ando Egipto
1
(1:1—11:10)
Ăl evreea sas cherde robi ando Egipto
Cadala si ăl anava le ciavenghe le Israelosche, save gheles ando Egipto le Iacovosa, fiosavo pe fameliasa: o Ruben, o Simeon, o Levi hai o Iuda, o Isahar, o Zabulon hai o Beniamin, o Dan hai o Neftali, o Gado, hai o Așer. Le Iacovosche ciave hai lenghe ciave sas dă sea ieftadeșa. Atunci o Iosif sas ando Egipto. O Iosif mulos, hai saoră phral lesche, hai saoră manuș cai traiisailes atunci. Ăl israelițea cherenas ciave, bariles, butiles hai aresles but zurale. Hai pherdilos o them lendar.
Sas ăc thagar nevo ando Egipto cai ni așundeas anda o Iosif. Ov phendeas pe poporosche:
— Ita că o poporo le israelițengo si mai but hai mai zuralo dă sar amende. 10 Trăbul te phirados amen gogheasa lența, caște na buteon. Hai cana si te avel dac război, si te chiden pes i on amare dușmaența, si te mardeon contra amari hai si te înclen anda o them.
11 Ciutes opral pă lende manuș te cheren len te cheren buchi phari te banghearen len. Vazdes ăl foruri o Pitom hai o Ramses, caște aven ăl magazii le faraonosche. 12 Dar cabor sas on banghearde mai but, cadea buteonas hai bareonas, hai ăl egipteia uronas len hai daranas catar ăl israelițea. 13 Codolasche ăl egipteia cherde le israelițen te cheren buchi i mai phari. 14 Cherde lenghi viața cherchi le phare bucheanța varnițasa hai cărămidasa hai saoră feluri bucheache poa cîmpo. Andă saoră buchea cadala, ăl egipteia sas bi milaco.
15 O thagar le Egiptosco phendea le moașenghe le evreenghe, cai bucionas Șifra hai Puia:
16 Cana ajutina le giuvlean le evreenghe caște cheren, te dichen păl dui bar, hai cana avela ciavo, te mudaren les! Hai cana avela cei, te muchen lan te trail!
17 Dar ăl moașe darailes catar o Del hai ni cherdes so poruncisardeasas lenghe o thagar le Egiptosco, hai mucles le ciaven te train. 18 O thagar le Egiptosco dineas mui le moașen hai phendea lenghe:
— Soste cherden cadea hai muclen le ciaven te train?
19 Ăl moașe dine anglal le faraonos:
— Ăl giuvlea le evreenghe nai sar ăl egipteance. On si zuralea hai cheren gi cana te avel e moașa.
20 Codolasche o Del cherdea mișto le moașenghe, hai o poporo butilos hai areslos but zuralo. 21 Că ăl moașe daranas catar o Del, ov dinea len ciave. 22 Atuncia o faraono dineas saoră poporos piro e porunca caia:
— Cana avela ciavo, te ciuden les ando Nilo, hai cana si cei, te muchen lan te trail!