3
E buki le Ioanoski Bolitori
Sas o bărș le deșupangengo dă kana sas o baro thagar o Tiberiu,
hai o Ponțiu Pilat sas guvernatori ande Iudeea,
o Irod sas o thagar ande Galileea,
o Filip, lesko phral, sas thagar ande Ituria hai ando ținuto le Trahonitiosko
hai o Lisania sas thagar ande Abilenea.
Ăl bare rașaia sas o Ana hai o Kaiafa.
Ando bărș kodova o kuvînto le Devlesko dineas duma le Ioanoske le Zahariosko ande mulani. Hai o Ioan ghelos andă saoro ținuto le Iordanosko hai phenelas le manușănghe te bolden pes kaște sikaven kă mukles o bezeh hai boldineailes karing o Del, ka lenghe bezeha te aven iertime. Andal bukea kadala si ramome ando lil le vorbengo le proorokosko Isaia:
„Dakoniva del mui ande mulani:
«Laciaren o drom pă savo avel o Rai,
orton leske poteci!
Saoră harea va avena astupome,
hai saoră munți hai saoră plaia va avena perade.
Ăl droma banghe va avena ortome,
hai ăl droma phaghe va avena laciarde.
Hai saoră manuș va dikhena o hastramos le Devlesko.» ”a Isaia 40:3-5
Kadea kă o Ioan phenelas le bute manușănghe kai avenas leste te bolel len:
— Puia sapenghe, kon phendea tumenghe te nașăn katar e pedeapsa kai avel? Kadea kă train kaște sikaven kă muklen o bezeh hai boldineailen ko Del! Hai na începon te phenen andă tumende: „Amaro dad si o Avraam!” Kă phenav tumenghe kă o Del daștil te kerel ciave le Avraamoske andal bar kadala. O tover si deja ciutino ke rădăcina le pomenghi. Kadea kă orso pomo kai ni kerel rodo lacio va avela cindo hai ciudino ande iag.
10 Ăl but manuș pucenas les:
— Atunci so trăbul te keras?
11 Ov dinea len anglal:
— Koles kai si les dui gada, te hulael kolesa kai nai les, hai koles kai si les hamos, sa kadea te kerel!
12 Aviles i niște vameșea te aven bolde hai phende leske:
— Sikaiitorina, ame so te keras?
13 Ov phendea lenghe:
— Na manghen mai but dă kabor poruncisailos tumenghe!
14 Niște soldațea pucenas les i on:
— Dar ame so trăbul te keras?
Ov phendea lenghe:
— Na len kanikastar love silasa, nici na keren kanikas doșalo biciacimasko! Hai te aresel tumen tumaro pokinimos!
15 O poporo ajukearelas hai sea pucenas pes andă pe ile kana o Ioan nai kumva o Kristos. 16 O Ioan dineas anglal saorăn:
— Kabor anda mande, me bolav tumen paiesa. Dar avel kodova kai si mai zuralo dă sar mande, saveske ni meritiv te putrav e haravli leske poghimaski. Ov va bolela tumen Duhosa Sfînto hai iagasa. 17 Ov va avela le lopatasa ando vast kaște del rigate e pleava anda o ghiv. Va kidela o ghiv andă peo hambari, hai e pleava va phabarela lan ande iag kai ni daștil te avel mudardi.
18 Kadea hai bute avre vorbența o Ioan rughisardea len te parubdeon hai phendeas le poporoske e vestea e lacii.
19 Dar o Irod o thagar sas mustrome katar o Ioan anda leski relația le Irodiadasa, e romni leske phraleski, hai anda saoră bukea nasul kai kerdeasas len. 20 Ov kă sea kadala mai ciuteas iekh: phandadeas le Ioanos ande temnița.
O Del phenel kă o Isus si lesko Ciavo
21 ⸤Mai anglal,⸥ kana sas boldo saoro poporo, sas boldo i o Isus. Hai kana rughilas pes, putardilos o ceri 22 hai o Duho Sfînto muklea pes pă leste sar ăk porumbelo. Hai anda o ceri așundilos ăk glaso kai phenelas:
— Tu san muro Ciavo iubime. Andă tute arakhav bari plăcerea!
Kon si o dad le Isusosko?
23 Le Isusos sas les kam treanda bărș kana începosardeas pi buki. Ăl manuș pakeaies kă sas o ciavo le Iosifosko, savo sas o ciavo le Eliosko, 24 savo sas o ciavo le Matatosko, savo sas o ciavo le Levesko, savo sas o ciavo le Melhiosko, savo sas o ciavo le Ianainosko, savo sas o ciavo le Iosifosko, 25 savo sas o ciavo le Matatiasko, savo sas o ciavo le Amososko, savo sas o ciavo le Naumosko, savo sas o ciavo le Eslisko, savo sas o ciavo le Nagaisko, 26 savo sas o ciavo le Maatosko, savo sas o ciavo le Matatiasko, savo sas o ciavo le Semeisko, savo sas o ciavo le Iosehosko, savo sas o ciavo le Iodasko, 27 savo sas o ciavo le Ioananosko, savo sas o ciavo le Resasko, savo sas o ciavo le Zorobabelosko, savo sas o ciavo le Salatielosko, savo sas o ciavo le Nerisko, 28 savo sas o ciavo le Melhisko, savo sas o ciavo le Adisko, savo sas o ciavo le Kosamosko, savo sas o ciavo le Elmadamosko, savo sas o ciavo le Erosko, 29 savo sas o ciavo le Isusosko, savo sas o ciavo le Eliezerosko, savo sas o ciavo le Iorimosko, savo sas o ciavo le Matatosko, savo sas o ciavo le Levisko, 30 savo sas o ciavo le Simeonosko, savo sas o ciavo le Iudasko, savo sas o ciavo le Iosifosko, savo sas o ciavo le Ionamosko, savo sas o ciavo le Eliakimosko, 31 savo sas o ciavo le Meleasko, savo sas o ciavo le Menasko, savo sas o ciavo le Matatasko, savo sas o ciavo le Natanosko, savo sas o ciavo le Davidosko, 32 savo sas o ciavo le Iesesko, savo sas o ciavo le Iobedosko, savo sas o ciavo le Boazosko, savo sas o ciavo le Salmonosko, savo sas o ciavo le Naasonosko, 33 savo sas o ciavo le Aminadabosko, savo sas o ciavo le Adminosko, savo sas o ciavo le Arnisko, savo sas o ciavo le Esromosko, savo sas o ciavo le Faresosko, savo sas o ciavo le Iudasko, 34 savo sas o ciavo le Iakovosko, savo sas o ciavo le Isakosko, savo sas o ciavo le Avraamosko, savo sas o ciavo le Tarasko, savo sas o ciavo le Nahorosko, 35 savo sas o ciavo le Seruhosko, savo sas o ciavo le Ragausko, savo sas o ciavo le Falekosko, savo sas o ciavo le Eberosko, savo sas o ciavo le Salasko, 36 savo sas o ciavo le Kainamosko, savo sas o ciavo le Arfaxadosko, savo sas o ciavo le Semosko, savo sas o ciavo le Noesko, savo sas o ciavo le Lamehosko, 37 savo sas o ciavo le Matusalasko, savo sas o ciavo le Enohosko, savo sas o ciavo le Iaredosko, savo sas o ciavo le Maleleelosko, savo sas o ciavo le Kainanosko, 38 savo sas o ciavo le Enososko, savo sas o ciavo le Setosko, savo sas o ciavo le Adamosko, savo sas o ciavo le Devlesko.

a3:6 Isaia 40:3-5