36
O neamo le Esaosko
Kadala si ăl bukea kai kerdiles ando neamo Esau, kai si o Edom. O Esau lilea peske romnea andăl ceia le kanaanițenghe: le Ada, e cei le hetitoski Elon, le Oholibama, e cei le Anaski, e nepoata le hevitoski Țibeon, hai le Basmata, e cei le Ismaeloski, e phei le Nebaiotoski. E Ada kerdea le Esaoske le Elifazos, hai e Basmata kerdeas le Reuelos. E Oholibama kerdeas le Ieușos, le Iaelamos hai le Kores. Kadala si ăl ciave le Esaoske, kai kerdineailes leske ando Them Kanaan. O Esau lileas pe romnean, pe ciaven hai pe ceian, saoră manușăn anda peo kher, ăl turme, saoră animalea hai sea lengo bravalimos kai kidea les ando Them Kanaan, hai ghelos andă aver them, rigate katar peo phral o Iakov. Kă len sas len but bravalimos, hai kodolaske ni daștinas te beșen andăk than: o them kai on beșenas ni mai areselas len, kă sas len but animalea. O Esau laciardilos păl Plaia le Seiiroske. O Esau, savo si o Edom.
Ăl ciave le Esaoske ando Seir
Kadala si ăl bukea kai kerdiles ando neamo Esau, o dad le edomițengo, păl Plaia le Seiiroske. 10 Ăl anava le ciavenghe le Esaoske sas: Elifaz, o ciavo le Adako, e romni le Esaoski; hai o Reuel, o ciavo le Basmatako, e romni le Esaoski. 11 Ăl ciave le Elifazoske sas o Teman, o Omar, o Țefo, o Gaetam hai o Kenaz. 12 E Timna sas e roaba kai sas e romni le Elifazoski, o ciavo le Esaosko. Oi kerdeas le Elifazoske le Amalekos. Kadala sas ăl nepoți le Adake, e romni le Esaoski. 13 Ăl ciave le Reueloske sas: o Nahat, o Zerah, o Șama hai o Miza. Kadala sas ăl nepoți le Basmatake, e romni le Esaoski. 14 Ăl ciave le Oholibamake, e cei le Anaski, e nepoata le Țibeonoski, e romni le Esaoski sas o Ieuș, o Iaelam hai o Kore, save oi kerdeas len le Esaoske. 15 Kadala si ăl fameli le ciavenghe le Esaoske: O Elifaz, o ciavo o angluno le Esaosko, sas o mai phuro le fameliengo Teman, Omar, Țefo, Kenaz, 16 Kore, Gaetam hai Amalek. Kadala fameli ando Them Edom si ăl ciave le Elifazoske, o ciavo le Adako. 17 Kadala si ăl ciave le Reueloske, o ciavo le Esaosko: ăl fameli Nahat, Zerah, Șama hai Miza. Kadala fameli ando Them Edom si ăl ciave le Reueloske, o ciavo le Basmatako, e romni le Esaoski. 18 Kadala si ăl ciave le Oholibamake, e romni le Esaoski: ăl fameli Ieuș, Iaelam hai Kore. Kadala fameli si ăl ciave le Oholibamake, e cei le Anaski, e romni le Esaoski. 19 Kadala sas ăl ciave le Esaoske, savo si o Edom, hai kadala si lenghe fameli.
Ăl hanamika le Esaoske
20 Ăl ciave le Seiiroske o horito, kai beșenas ando them, sas o Lotan, o Șobal, o Țibeon, o Ana, 21 o Dișon, o Ețer hai o Dișan. Kadala si ăl fameli le horițenghe, ăl ciave le Seiiroske ando Them Edom. 22 Ăl ciave le Lotanoske sas o Hori hai o Hemam. (E phei le Lotanoski sas e Timna.) 23 Ăl ciave le Șobaloske sas o Alvan, o Manahat, o Ebal, o Șefo hai o Onam. 24 Ăl ciave le Țibeonoske sas o Aia hai o Ana. O Ana sas kova kai arakhleas ăl izvorea ăl tate ande mulani, kana sas le hărența pe dadeske le Țibeonoske. 25 Ăl ciave le Anaske sas o Dișon hai e Oholibama, e cei le Anaski. 26 Ăl ciave le Dișonoske sas o Hemdan, o Eșban, o Itran hai o Keran. 27 Ăl ciave le Ețeroske sas o Bilhan, o Zaavan hai o Akan. 28 Ăl ciave le Dișanoske sas o Uț hai o Aran. 29 Ăl fameli le horițenghe si ăl fameli le Lotanoske, le Șobaloske, le Țibeonoske, le Anaske, 30 le Dișonoske, le Ețeroske hai le Dișanoske. Kadala si ăl fameli le horițenghe ando Them Seir.
Ăl thagara le Edomoske
31 Kadala sas ăl thagara ando Them Edom gi kai te avel ăk thagar păl israelițea. 32 O Bela, o ciavo le Beorosko, sas thagar po Edom, hai o anav leske forosko sas Dinhaba. 33 O Bela mulos, hai andă lesko than sas thagar o Iobab, o ciavo le Zerahosko andai Boțra. 34 O Iobab mulos hai andă lesko than sas thagar o Hușam, anda o them le temanițengo. 35 O Hușam mulos, hai andă lesko than sas thagar o Hadad, o ciavo le Bedadesko. Ov sas kai mardeas le Madianos ando Them Moab. O anav leske forosko sas Avit. 36 O Hadad mulos, hai andă lesko than sas thagar o Samla andai Masreka. 37 O Samla mulos, hai andă lesko than sas thagar o Șaul anda o Rehobot po pai. 38 O Șaul mulos hai andă lesko than sas thagar o Baal-Hanan, o ciavo le Akborosko. 39 O Baal-Hanan, o ciavo le Akborosko mulos, hai andă lesko than sas thagar o Hadar. O anav leske forosko sas Pau. O anav leske romneako sas Mehetabeel, e cei le Matredaki, e cei le Mezahaboski. 40 Fiosavi famelia le Esaoski sas kerdi anda lenghe neamuri hai lenghe thana bucionas pala lenghe fameli. Kadala si ăl anava lenghe famelienghe: ăl fameli Timna, Alva, Ietet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibțar, 43 Magdiel hai Iram. Kadala si ăl fameli le Edomoske — savo sas o Esau, o dad le edomițengo — pala lenghe gava, andă lengo them.