22
O Avraam ciutino ke proba
Pala kadala bukea o Del ciuteas le Avraamos ke proba phenindos:
— Avraame!
Hai ov phendeas:
— Italem.
O Del phendea leske:
— Le ke ciaves, kire korkoro ciaves, saves tu iubis les, le Isakos, hai gia ando Them Moria hai phabar les anda mande po plai kai si te phenav tuke!
O Avraam uștilo de tehara andai reat, ciuteas e șaua pă peo hăr, hai lileas pesa dui slugi tărne hai i le Isakos pe ciaves. Cindeas ăl kașt anda o phabarimos dă sea* Ăk phabarimos dă sea si ăk jertfa kai phabol sea. hai teleardeas ko than kai phendea leske o Del. Andă le trinengo ghes o Avraam vazdeas pe iakha opre hai dikhleas o than dural. Hai o Avraam phendeas le tărnenghe:
— Tume beșen kathe le hăresa! Me hai o ciavo si te gias gi okote te înkinos amen, hai si te boldas amen palpale tumende.
O Avraam lileas ăl kașt anda o phabarimos, ciutea len păl zeia pe ciaveske le Isakoske, lileas andăl vast e iag hai e ciuri hai teleardes iel dui andăk than. O Isak deas duma pe dadesa, le Avraamosa:
— Dade!
— So si muro ciavo? — phendea leske ov. O Isak pale phenel:
— Ita e iag, ita ăl kașt, ta kai si o mielo anda o phabarimos?
Hai o Avraam phendea leske:
— Le Devles si les grija te del amen le mielos anda o phabarimos, muro ciavo.
Hai gheles iel dui andăk than.
Aresles ko than kai phendea leske o Del, hai othe o Avraam vazdeas ăk altari, laciardeas ăl kașt po altari, pala kodoia phangleas pe ciaves le Isakos, hai ciutea les opral păl kașt po altari. 10 O Avraam lileas e ciuri te cinel pe ciaves. 11 Atuncia o Îngero le Raiesko deas mui leste anda o ceri:
— Avraame, Avraame!
— Italem! — dea les anglal. 12 O Îngero phendeas:
— Beș! Ta na cius o vast po ciavo, ta na keres leske daicii! Akanak gianav kă daras katar o Del. Kă ni înkeardean ke ciaves, kire korkoro ciaves anda mande.
13 O Avraam vazdeas pe iakha, hai dikhleas pala peste ăk brakho înkurkime le șînghența andăk stufiș. O Avraam ghelos hai lileas le brakhes hai phabardea les anda o Del, ando than pe ciavesko. 14 O Avraam ciuteas o anav kodole thaneske: „O Rai va avela les grija”. Kodolaske phendeol aghes: „Ko plai le Raiesko les si les grija”.
15 O Îngero le Raiesko dineas mui înkă ăk data ko Avraam:
16  «Pă mande solahav,» phenel o Rai, «anda kodoia kai kerdean kadai buki hai ni înkeardean ke ciaves, ke korkoro ciaves, 17 si te binekuvintiv tut but mai but, hai si te butearav but mai but ke ciaven pala tute, kadea sar ăl steale le cereske hai sar o kișai pa-i rig le bare paiesko. Hai ke ciave va lena ăl foruri pe dușmaienghe. 18 Saoră neamuri le phuiake si te aven binekuvintime andă kire ciave, kă tu kerdean sar me poruncisardem.»
19 O Avraam boldineailos palpale kă pire slugi, hai uștiles hai teleardes andăk than ke Ber-Șeba, hai o Avraam beșelas ande Ber-Șeba.
Ăl ciave le Nahoroske
20 Pala kadala bukea mai phendineailos le Avraamoske: Dikh, e Milka kerdeas i oi ciave ke phraleske le Nahoroske. 21 Hai si kadea: o Uț si o mai baro, o Buz lesko phral, o Kemuel (o dad le Aramosko), 22 o Kesed, o Hazo, o Pildaș, o Idlaf hai o Betuel. 23 O Betuel kerdeas le Rebeka. Kadala si ăl ohto ciave kai kerdea len e Milka le Nahoroske, o phral le Avraamosko. 24 Koiaver romni leski, kai buciolas Reuma, kerdeas i oi le Tebahos, le Gahamos, le Tahașos hai le Maaka.

*22:3 Ăk phabarimos dă sea si ăk jertfa kai phabol sea.