13
Sar te înkearen goghi o poporo le evreengo anda soste kerdeas o Rai
O Rai phendeas le Moiseaske:
Sfințosar manghe orsavo kerdo anglal. Orsavo ciavo angluno andal israelițea, kadikita andal manuș, kabor i andal animalea pașa o kher: si muro.
O Moisea phendeas le poporoske:
— Na bistar o ghes kadava, kana înklisten anda o Egipto, anda o them le robiako! Kă vastesa zuralo înkaladea tumen o Rai katar. Na han khanci dospime! Înklen aghes, ando cion Abib! Kana va înghearela tut o Rai ando them le kanaanițengo, le hetițengo, le emorițengo, le hevițengo hai le iebușițengo, anda savo haleas sovel ke dadenghe kă va dela la tuke, o them kai thabdel thud hai abghin, te înkeares o obicei kadava ando cion kadava! Timpo iefta ghesengo te has azimea, hai andă le ieftango ghes te avel tut ăk sărbătoarea ande cinstea le Raieski! Te has azimea iefta ghes! Ta na arakhadeol tute khanci dospime! Nici drojdia ta na dikheol andă saoro them kiro! Ando ghes kodova te phenes ke ciaveske: «⸤Kerav kadaia⸥ anda so kerdeas o Rai anda mande, kana înklistem anda o Egipto.» Kadai sărbătoarea te avel tuke amintirea sar ăk semno po vast hai sar ăk semno kai anel amintea po cikat, kaște des duma anda o sikaiimos le Raiesko andă saoră ghes, kă vastesa zuralo înkaladea tut o Rai anda o Egipto. 10 Andă kadala ghesa te înkeares kadai porunka, andă fiosavo bărș!
11 Kana va înghearela tut o Rai ando them le kanaanițengo, sar haleas sovel tuke hai ke dadenghe, hai kana va dela les tuke, 12 te cius rigate le Raieske fiosave ciaves angluno hai fiosaves kerdo angluno ke animalenghe pașa o kher. Ăl murș si le Raieske. 13 Te kines palpale fiosave hăres angluno kerdo ăk mielosa! Hai kana ni va pokinesa les, te phaghes leski kor! Te pokines anda kiro fiosaves ciavo kerdo anglal anda ke ciave! 14 Hai kana va pucela tut keo ciavo dak data: «Soste keres kadaia?», te des les anglal: «Vastesa zuralo înkaladea amen o Rai anda o Egipto, anda o them le robeako. 15 Kana o faraono sas șăralo hai ni dineas amaro drom, o Rai mudardeas saoră kerde anglune anda o Them le Egiptosko, katar ăl kerde anglune le manușănghe gi kăl kerde anglune le animalenghe pașa o kher. Kodolaske anav jertfa le Raieske fiosaves kerdo angluno dă rig murșani, dar pokinav anda fiosavo ciavo kerdo anglal anda mîră ciave.» 16 Kadaia va amintila tuke, sar ăk semno po vast sau po cikat, kă vastesa zuralo înkaladea amen o Rai anda o Egipto.
O Rai hastravel le evreen ko Baro Pai le Trestiengo
17 Păce o faraono dineas o drom le poporosko, o Del ni îngheardeas len po drom karing o them le filisteengo, i kă sas mai harno, kă o Del phendeas:
— Daștilas te fal nasul le poporos kana dikhen război, hai si te rin pes ando Egipto.
18 O Del îngheardeas le poporos păk drom mai lungo, po drom kai gial andai mulani karing o Baro Pai le Trestiengo. Ăl israelițea înkliste gata te mardeon anda o Them le Egiptosko. 19 O Moisea lileas ăl kokalea le Iosifoske, kă o Iosif ciuteasas le israelițen te han sovel:
— Ciaces va ajutila tumen o Del. Te len i mîră kokalea katar tumența!
20 Teleardes anda o Sukot hai beșles ko Etamo ande rig le muleaneaki. 21 O Rai gialas angla lende: o ghes andăk stîlpo norosko, kaște sikavel lenghe o drom, hai e reat andăk stîlpo iagako, te del len lumina. Kadea daștisailes te gian o ghes hai i e reat. 22 O stîlpo le norosko ando timpo le ghesesko hai o stîlpo le iagako ando timpo le reakeako ni dureolas angla o poporo.