6
O Del pale phenel kă va hastravel le poporos
O Rai phendeas le Moiseaske:
— Te dikhes akanak so si te kerav le faraonoske: andai kauza mîră vasteski zuralo va dela lengo drom, andai kauza mîră vasteski zuralo si te gonil len anda lesko them.
O Del mai dineas duma le Moiseaske hai phendea leske:
— Me sem o Rai. Me sikadilem le Avraamoske, le Isakoske hai le Iakovoske sar o Del o Mai Zuralo, hai nai kadea kă semas pringiando lendar i tala muro anav o Rai?* Ando originalo nai klaro. Mai daștilas te hakeardeol: „hai ni semas pringiando lendar tala muro anav o Rai”. Kerdem i phanglimos lența te dav len o Them Kanaan, kai beșenas sar străiinea. Hai akanak așundem ăl vakimata le israelițenghe, saven înkearen len robi ăl egipteia, hai andem manghe goghi katar muro phanglimos. Kodolaske phen le israelițenghe: «Me sem o Rai. Me si te înkalavav tumen andai buki phari le egipteaenghi, si te hastravav tumen anda lenghi robia, hai si te pokinav tumen mîră vastesa zuralo hai phare krisimatența.
Me si te kerav tumen te aven muro poporo, me si te avav tumaro Del, hai si te pringianen kă me, o Rai, tumaro Del, sem kai înkaladem tumen andai phari buki le egipteienghi. Si te înghearav tumen ando them kai halem sovel kă si te dav les le Avraamoske, le Isakoske hai le Iakovoske. Si te dav les tumenghe te avel tumaro them. Me sem o Rai
Kadea dineas duma o Moisea le israelițenghe. Dar ni așundes lestar, kă lengo ilo sas înkheardo, hai lenghi buki phari. 10 Atuncia o Rai phendeas le Moiseaske:
11 Gia, phen le faraonoske, o thagar le Egiptosko, kă trăbul te del o drom le israelițengo anda lesko them!
12 O Moisea ruias pes ko Rai:
— Ita kă nici ăl israelițea ni așundea mandar. Sar si te așunel mandar o faraono? Hai nici ni dav duma mișto.
O neamo le Moiseasko hai le Aronosko
13 O Rai dinea duma le Moiseaske hai le Aronoske hai dinea len drom te den duma le israelițenghe hai le faraonoske, o thagar le Egiptosko, kaște înkalen le israelițen anda o Them le Egiptosko.
14 Ita ăl phure lenghe neamurenghe: Ăl ciave le Rubenoske, o angluno kerdo le Israeloske: o Enoh, o Palu, o Hețron hai o Karmi. Kadala si ăl neamuri le Rubenoske. 15 Ăl ciave le Simeonoske: o Iemuel, o Iamin, o Ohad, o Iakin hai o Țohar; hai o Saul, o ciavo kerdo andak giuvli kanaanito. Kadala si ăl neamuri le Simeonoske. 16 Kadala si ăl anava le ciavenghe le Leveske, sar sas amenghe phende: o Gherșon, o Kehat hai o Merari. Ăl bărșa le Leveske sas ăk șăl hai treanda hai iefta bărș. 17 Ăl ciave le Gherșonoske: o Libni hai o Șimei, pe fameliența. 18 Ăl ciave le Kehatoske: o Amram, o Ițehar, o Hebron hai o Uziel. Ăl bărșa le Kehatoske sas ăk șăl hai treanda hai trin bărș. 19 Ăl ciave le Merarioske: o Mahli hai o Muși. Kadala si ăl neamuri le Leveske, sar sas amenghe phende.
20 O Amram lileas dă romni le phea pe dadeski, le Iokebeda, hai oi kerdea leske le Aronos hai le Moiseas. Ăl bărșa le Amramoske sas ăk șăl hai treanda hai iefta bărș. 21 Ăl ciave le Ițeharoske: o Kore, o Nefeg hai o Zikri. 22 Ăl ciave le Uzieloske: o Mișael, o Elțafan hai o Sitri.
23 O Aron lileas dă romni le Elișeba, e cei le Aminadaboski, e phei le Nahșonoski, hai oi kerdea leske le Nadabos, le Abihunos, le Eleeazaros, hai le Itamaros. 24 Ăl ciave le Koreske: o Asir, o Elkana hai o Abeasaf. Kadala si ăl neamuri le korițenghe.
25 O Eleeazar, o ciavo le Aronosko, lileas dă romni iekh andal ceia le Putieloske, hai oi kerdea leske le Fineeasos. Kadala sas ăl phure le neamurenghe le levițenghe, fiosavo pe fameliasa.
26 Kadala si kova o Aron hai kova o Moisea, savenghe phendeas o Rai: „Înkalen anda o Them le Egiptosko le israelițen, oastea oasteasa!” 27 On si kodola kai dine duma le faraonoske, o thagar le Egiptosko, kaște înkalaven anda o Egipto le israelițen. Kadala si kodova o Moisea hai kodova o Aron.
O Rai phendeas le Moiseaske hai le Aronoske te keren ăl semnea
28 Kana o Rai dinea duma le Moiseaske ando Them le Egiptosko, 29 phendeas le Moiseaske:
— Me sem o Rai. Phen le faraonoske, o thagar le Egiptosko, sea so phenav tuke!
30 O Moisea ruia pes le Raieske:
— Ita kă me ni dav duma mișto. Sar si te așunel mandar o faraono?

*6:3 Ando originalo nai klaro. Mai daștilas te hakeardeol: „hai ni semas pringiando lendar tala muro anav o Rai”.