4
O Del sikavel le Moiseas so te kerel
O Moisea dineas anglal:
— Hai kana va phenena: «Ni sikadilos tuke o Rai», hai ni pakeana man, hai nai te așunen mandar?
O Rai phendea leske:
— So si tut ando vast?
Ov dineas anglal:
— Ăk rovli.
Ciude lan p-e phuv! — phendeas. Ov ciudea lan p-e phuv, hai e rovli kerdilis sap, hai o Moisea nașlos lestar. Atuncia o Rai phendeas le Moiseaske:
— Întinzosar keo vast hai le les poreatar!
Ov întinzosardeas o vast hai astardeas les, hai kerdilos rovli andă lesko vast.
Kaște pakean kă sikadilos tuke o Rai, o Del lenghe dadengo, o Del le Avraamosko, o Del le Isakosko hai o Del le Iakovosko.
O Rai mai phendea leske:
— Ciu keo vast ando brăk!
Ov ciuteas o vast ando brăk hai înkaladea les. Hai dita kă e morkhi po vast sas nasfali, parni sar o iv. O Rai phendeas:
— Ciu pale o vast ando brăk!
Ov ciuteas pale o vast ando brăk hai înkaladea les. Hai dikh kă o vast kerdilos pale sar saoro lesko trupo, sas ujo.
Kana nai te pakean tut, hai ni va așunena katar o angluno semno, va pakeana le dongo semno. Kana ni va pakeana nici kadal dui semnea hai ni va așunena tutar, te les pai anda o Nilo hai te c⁠iores les p-e phuv! O pai kai va lesa les anda o Nilo si te kerdeol rat p-e phuv.
10 O Moisea phendeas le Raieske:
— Ah muro Rai, me ni sem ăk manuș kai daștil te del duma mișto, nici mai anglal, hai nici makar dă kana tu des duma ke roboske. Kă mîrî cib hai e vorba si înkurkime.
11 O Rai phendea leske:
— Kon kerdeas o mui le manușăsko? Hai kon kerel le manușăs muto sau șuko, te dikhel sau koro? Oare na me, o Rai? 12 Gia! Me si te avav ke mosa hai si te sikavav tut so si te phenes.
13 O Moisea phendeas:
— Ah! Raia, de drom avre dakanikas!
14 Atuncia o Rai holeailos po Moisea hai phendeas:
— Keo phral o Aron, nai o levito? Gianav kă ov del duma mișto. Ita kă ov avel angla tute, hai kana va dikhela tut, si te bukuril pes andă peo ilo. 15 Tu si te des leske duma hai va ciusa ăl vorbe andă lesko mui, pentrukă me si te avav ke mosa hai leske mosa, hai si te sikavav tumen so si te keren. 16 Ov va dela duma anda tute le poporosa. Kadea kă ov si te avel tuke sar mui, hai tu si te aves leske sar Del. 17 E rovli kadaia le la ando vast, kaște keres ăl semnea lasa.
18 O Moisea teleardeas hai boldineailos kă peo sokro, o Ietro. Phendea leske:
— Rughiv tut, te mukes man te telearav hai te boldav man kă mîră phral ando Egipto, kaște dikhav kana mai train!
O Ietro phendeas le Moiseaske:
— Gia paceasa!
O Moisea ril pes ando Egipto
19 O Rai phendeas le Moiseaske ando Madian:
— Gia, bolde tut ando Egipto, kă sea kai phirenas te mudaren tut mules!
20 O Moisea lilea pe romnea hai pe ciaven, vazdea len opre păl hăra hai teleardeas ando Them le Egiptosko. Lileas ando vast e rovli le Devleski.
21 O Rai phendeas le Moiseaske:
— Kana boldesa tut ando Egipto, te keres angla o faraono saoră minuni kai ciav len tuke ando vast! Me si te kerav sar bar lesko ilo, hai ni va dela o drom le poporosko. 22 Te phenes le faraonoske: «Kadea del duma o Rai: ‘O Israel si muro ciavo o angluno. 23 Phendem tuke: ‹De o drom mîră ciavesko, kaște slujil manghe!› Pentrukă ni des lesko drom, dikh kă si te mudarav ke ciaves le anglunes.’ »
24 Ando timpo le phirimasko, andăk than kai beșenas p-e reat, maladea les o Rai hai kamnos te mudarel les. 25 E Sefora lileas ăk bar askuțime, cindeas pe ciaves tele,a Geneza 17:10 hai le morkheasa makhleas ăl pîrne le Moiseaske phenindos:
— Tu san ăk rom ratesko anda mande.
26 Hai o Rai muklea les. Sas andai kauza le cinimaski tele kă oi phendeas: „Rom ratesko!”
O Aron maladeol le Moiseasa
27 O Rai phendeasas le Aronoske:
— Gia angla o Moisea ande mulani!
Hai o Aron teleardeas hai maladeas le Moiseas ko plai le Devlesko hai ciumidea les. 28 O Moisea phendeas le Aronoske sea so o Rai phendeasas te phenel, hai saoră semnea kai poruncisardeasas leske te kerel len. 29 O Moisea hai o Aron dikhles pe dromestar hai kides saoră phuren le israelițenghe. 30 O Aron phendeas sea so phendeasas o Rai le Moiseaske, hai o Moisea kerdeas ăl semnea angla o poporo. 31 O poporo pakeaias. Kadea așundes kă o Rai dikhleas le israelițen, hai kă dikhleasas lenghe dukha. Dine kocia hai înkinosailes.

a4:25 Geneza 17:10