149
Bukurin tumen khelindos haj gilabandos le Rajesqe!
Läudin le Rajes!* Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!” Gilaben le Rajesqe äk gili nevi,
gilaben lesqe laude maśkar äl manuś, savenqi mila aćhol karing lesθe!
Te bukuril pes o Israelo kaθar kova kaj kerdǎ les,
te veselin pes kola kaj beśen anθ-o Siono kaθar lenqo thagar!
Te läudin lesqo anav khelimaça,
te gilaben lesqe le tamburimaça haj le harfaça!
Kä le Rajes plaćol les lesqo poporo,
haj hurjael śukar kolen kaj naj zurale xastraimaça.
Kaθar kadaja ćinstja te bukurin pes kola savenqi mila aćhol karing lesθe,
haj te gilaben bukurǎθar anθä pe paturi!
 
Äl laude le Devlesqe te aven anθä lenqo muj
haj äk sabia askucime anθä lenqo vast
kaśte räzbunin pes p-äl njamuri anθa nasulimos kerdo
haj te pedepsin le poporǎn!
Kaśte phanden lenqe thagaren lancurença
haj lenqe baren kätuśença sastrenqe,
kaśte kerdǒl kontra lenqi e kris kaj si ramome!
Kadaja si äk ćinstja anθa saorä savenqi mila aćhol karing lesθe.
Läudin le Rajes! Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!”

*149:1 Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!”

149:9 Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!”