42
Kamav le Rajes
(Karing o maj baro le muzikancenqo. Äk gili le ćhavenqi le Koresqi.)
Sar bilal o ćerbo pala o pïrïo le pajesqo,
kadǎ bilal muro ilo pala tuθe, Devl!a!
Si truś mïrä ilesqe pala o Del, pala o Del o ʒuvindo!
Kana daśtiv te ʒav te sikadov angla o Del?
Mïrä apsǎ si muro marno ku ges ku rǎt,
kana phendǒl manqe saoro ges: „Kaj si kǒ Del?”
Anav manqe gogi kadal bukǎ haj saoro ilo muro rovel:
ʒavas le bute manuśänça haj ïngǎrdem len k-o kher le Devlesqo,
zbärïndos dä bukurě haj gilǎnça naimasqe, but manuś anθ-o ges o baro.
Sosθe san tristo, muro ilo,
haj vakis anθä ma?
Aźukǎr le Devles, kä pale va läudiva les,
mïrï mïntujrǎ, muro Del!
Muro ilo si tristo,
kodolasqe anav manqe gogi tuθar anθa o them le Jordanosqo, kaθar o Hermono haj kaθar o Plaj Cïjno.
O adïnko del muj o adïnko anθ-o vujeto le perimasqo ke pajenqo,
saorä ke talazuri haj ke valuri nakhles pa manθe.
O ges o Raj del manqe drom pi mila kaj aćhol,
haj e rǎt lesqi gili si mança,
äk rugäćunǎ le Devlesqi mïrä viacaqo.
Va phenava le Devlesqe, mïrï stïnka:
„Sosθe bistardǎn man?
Sosθe phirav roindos prigonime kaθar o duśmano?”
10 Sar äk ïnkhjarimos anθä mïrä kokalǎ si kana maren pesqe źoko manθar mïrä duśmaja,
kana phendǒl manqe saoro ges: „Kaj si kǒ Del?”
11 Sosθe san tristo, muro ilo,
haj sosθe vakis anθä ma?
Aźukǎr le Devles, kä pale va läudiva les,
mïrï mïntujrǎ, muro Del!